HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Finjagården

Tfn: 0451-451 40 vx
Fax: 0451-451 49

Besöksadress: Pl 9062, Finja
Postadress: Finja 9062, 281 93 Finja
Föreståndare: Edina Razic, 0730-660119
Placeringsansv: Therese Ahlfeldt, 0451-451 42
Platsantal: 37
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Finjagården har tillstånd för 37 vårdplatser med Hem för vård eller boende enl. 7 kap. 1§ första stycket i Socialtjänstlagen (2001:453). Gäller för män och kvinnor 18-50 år vid psykisk ohälsa och 21-60 år vid psykisk ohälsa i kombination med missbruk.. Upptagningsområde är hela Sverige.
Vårdplatserna är fördelade på 3 enheter (7-9 platser), 1 annex (3 platser) samt 11 träningslägenheter.

Behandlingsinnehåll: Diagnosgrupper: Olika former av personlighetsproblematik, missbruk/beroendeproblematik r/t psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik, depression, ångest, självskadebeteende, ätstörningar, OCD och trauma.

Män 18-50 år + 21-60 år
Kvinnor 18-50 år + 21-60 år
Psykisk problematik
Ätstörningar
Självdestruktivitet
Psykiska Sjukdomar
Personlighetsstörningar, beteendeproblematik
Neuropsykiatrisk problematik
Borderline Emotionell instabil personlighetsstörning
Social fobi
Tvångssyndrom
Ångestsyndrom
Vi arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder såsom:
DBT - Dialektisk beteendeterapi. Specialinriktad, forskningsstöd modell utformad för personer med självskadebeteende, kroniska självmordstankar och personlighetsproblematik. Vi erbjuder anhörigutbildningen Familjeband till närstående.
KBT - Kognitiv beteendeterapi. Vetenskapliga studier visar att KBT är en effektiv behandling vid ångestsjukdomar, depression, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.
PE - Prolonged exposure therapy for PTSD. En traumabehandling som används för att behandla överlevande från olika trauman, inklusive våldtäkt, misshandel, strid, trafikolyckor och katastrofer.
EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD.

Varje klient tilldelas, vid inskrivning, terapeut och kontaktperson (KP) som ingår i ett team kring patienten. Därpå följer analys och kartläggning av behov. Genomförandeplan upprättas i samråd med klient och uppdragsgivare. Mål och metoder för att nå bästa möjliga resultat fastställs. Målen utgår från klientens behov samt uppdragsgivares mål med vistelsen. Förutsättning för detta är regelbundna samverkansmöten med nätverket tillsammans med klienten.
Finjagården finns tillgängligt dygnet runt alla dagar på året. Då nyckelpersoner för individen såsom terapeut eller KP har semester eller vid tex vid längre sjukfrånvaro träder någon annan terapeut eller KP in istället för den ordinarie. Detta sker i överenskommelse med klient.
Finjagården erbjuder olika grader av självständigt boende. Man skrivs in på en av våra tre enheter. Man har eget rum med toalett och dusch. Det finns gemensamma utrymmen i form av matsal och sällskapsrum. I Hässleholm har vi träningslägenheter dit man flyttar då man är behandlingsmässigt redo.
Finjagården har ett aktivitetshus, vilket är öppet och bemannat med personal vardagar 8.00–19.30 samt helger 11.30–19.30, aktivitetshuset inrymmer samtalsrum, föreläsningssal, tv-rum, biljard, dart, tv-spel, sällskapsspel med mera. Här finns även en ateljé för färg och form och ett träningsrum. Gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter som syftar både till strukturerad träning och möjlighet till förberedande arbetsträning men även till samvaro, gemenskap och nöje.
Verksamhetens mål är att uppnå individuella mål som klienten tillsammans med placeringsansvariga och behandlande team har satt upp. Vi strävar efter att den enskilde ska bli så självständig som möjligt.

Geografi: Finja, 5 km väster om Hässleholm.
Stadsbussar går mellan Finja och Hässleholm ca 1 gång/timme.
I Hässleholm stannar alla tåg till och från Malmö, Helsingborg, Karlskrona och Stockholm.
Närmaste flygplats är Everöd utanför Kristianstad, ca 40 minuter från Finja.

Huvudman: Finjagården AB

Org nr: 556405-1950

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan om plats vänder man sig direkt till Finjagården, 0451-451 42. Studiebesök innan beslut om inskrivning är ett krav och genomförs på plats eller via videolänk. Inför studiebesöket skickas information samt frågeformulär till klienten som vi önskar få ifyllt till besöket. Vid studiebesöket ges klienten möjlighet att få svar på sina frågor samt har vi möjlighet att samla in nödvändig information för att ta ställning till om vi kan erbjuda plats. Om vi kan erbjuda klienten plats, klienten tackar ja och det ekonomiska ansvaret är beslutat och godkänt så ställs personen i kö och erbjuds plats snarast möjligt.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Samverkan
Under behandlingstiden arbetar vi aktivt med samverkan i olika former. Samverkan med uppdragsgivare sker kontinuerligt genom samverkansmöte där fokus är hur det går i behandlingen samt planering framåt. Klienten har möjlighet att åka hem på permission för att tex träna på att vistas i egen lägenhet, uppföljning sker under tiden efter överenskommelse samt efter de kommit tillbaka till Finjagården. Under behandlingstiden samt inför utslussning så sker samverkan med tex hemkommun eller andra instanser som kan tänkas behöva vara inkopplade inför utskrivning.

"Finjagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
DBT
KBT
Trauma
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO