HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Finjagården

Tfn: 0451-451 40 vx
Fax: 0451-451 49

Besöksadress: Pl 9062, Finja
Postadress: Finja 9062, 281 93 Finja
Föreståndare: Marie Brännen, 070-588 37 85
Placeringsansv: Therese Ahlfeldt, 0451-451 42
Platsantal: 37
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Finjagården har tillstånd för 37 vårdplatser med Hem för vård eller boende enl. 7 kap. 1§ första stycket i Socialtjänstlagen (2001:453). Gäller för män och kvinnor 18-50 år vid psykisk ohälsa och 21-60 år vid psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Upptagningsområde är hela Sverige.
Vårdplatserna är fördelade på 3 enheter (7-9 platser), 1 annex (3 platser) samt 11 träningslägenheter.

Behandlingsinnehåll: Diagnosgrupper: Olika former av personlighetsproblematik, missbruk/beroendeproblematik r/t psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik, depression, ångest, självskadebeteende, ätstörningar, OCD och trauma.

Män 18-50 år + 21-60 år
Kvinnor 18-50 år + 21-60 år
Psykisk problematik
Missbruk
Ätstörningar
Självdestruktivitet
Psykiska Sjukdomar
Personlighetsstörningar, beteendeproblematik
Neuropsykiatrisk problematik
Borderline Emotionell instabil personlighetsstörning
Social fobi
Tvångssyndrom
Ångestsyndrom

Vi arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder såsom:
KBT - Kognitiv beteendeterapi. Vetenskapliga studier visar att KBT är en effektiv behandling vid ångestsjukdomar, depression, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

DBT - Dialektisk beteendeterapi. Specialinriktad, forskningsstöd modell utformad för personer med självskadebeteende, kroniska självmordstankar, personlighetsproblematik och personer som lider av en hög samsjuklighet.

ACT (Acceptance and commitment therapy) är en modern form av KBT. Den har vetenskapligt stöd vid många tillstånd och har mycket gemensamt med Dialektisk Beteendeterapi, DBT. Finjagården har valt att använda sig av denna metod då den har varit hjälpsam att bryta svåra problem hos flera klienter som har provat flera andra behandlingar utan framgång och för att den passar så bra med DBT. Inom ACT lägger man till en teori om hur språket skapar oflexibla regler som hindrar individen att förbättras.

PE - Prolonged exposure therapy för PTSD. En traumabehandling som används för att behandla överlevande från olika trauman, inklusive våldtäkt, misshandel, strid, trafikolyckor och katastrofer. Modellen har en hög evidens och är empiriskt grundad, och rekommenderas som förstahandsval vid PTSD.

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och rekommenderas nationellt samt internationellt för individer som lider av en PTSD. Metoden vilar på vetenskaplig grund och kan enkelt tillämpas även på annan psykisk problematik, exempelvis ångestproblem eller depressivitet som är förknippade med negativa livshändelser.

WET: Written Exposure Therapy är en modern och ny form av PTSD behandling som är kostnadseffektiv samt är en alternativ till PE eller EMDR när dessa modeller blir för svåra för klienter att bearbeta sitt trauma. Written Exposure Therapy (WET) som är utformad för att vara enklare att genomföra genom att klienterna istället för att berätta om sitt trauma får skriva om det. WET har i flertalet studier visat sig vara lika effektiv som liknande längre terapier och samtidigt visar forskningen att andelen avhopp är betydligt lägre än andra evidensbaserad traumamodeller.

Vi arbetar utifrån ett biospsykosocialt synsätt där vi vill se till hela människan utifrån de biologiska, psykologiska samt sociala aspekterna. Varje klient tilldelas, vid inskrivning, terapeut och kontaktperson (KP) som ingår i ett team kring klienten. Därpå följer analys och kartläggning av behov. Genomförandeplan upprättas i samråd med klient och uppdragsgivare. Mål och metoder för att nå bästa möjliga resultat fastställs. Målen utgår från klientens behov samt uppdragsgivares mål med vistelsen. Förutsättning för detta är regelbundna samverkansmöten med nätverket tillsammans med klienten.
Finjagården finns tillgängligt dygnet runt alla dagar på året. Då nyckelpersoner för individen såsom terapeut eller KP har semester eller vid tex vid längre sjukfrånvaro träder någon annan terapeut eller KP in istället för den ordinarie. Detta sker i överenskommelse med klient. Under placeringstiden på Finjagården finns det möjlighet att göra psykologisk utredning.
Finjagården erbjuder olika grader av självständigt boende. Man skrivs in på en av våra tre enheter. Man har eget rum med toalett och dusch. Det finns gemensamma utrymmen i form av matsal och sällskapsrum. I Hässleholm har vi träningslägenheter dit man flyttar då man är behandlingsmässigt redo. Vi erbjuder även stödboende och skräddarsydda "en till en lösningar".
Finjagården har ett aktivitetshus, vilket är öppet dagtid och delar av kvällen. Aktivitetshuset inrymmer samtalsrum, föreläsningssal, tv-rum, biljard, dart, tv-spel, sällskapsspel med mera. Här finns även en ateljé för färg och form och ett träningsrum. Gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter som syftar både till strukturerad träning och möjlighet till förberedande arbetsträning men även till samvaro, gemenskap och nöje.
Verksamhetens mål är att uppnå individuella mål som klienten tillsammans med placeringsansvariga och behandlande team har satt upp. Vi strävar i alla moment efter att den enskilde ska bli så självständig som möjligt.

Geografi: Finja, 5 km väster om Hässleholm.
Stadsbussar går mellan Finja och Hässleholm ca 1 gång/timme.
I Hässleholm stannar alla tåg till och från Malmö, Helsingborg, Karlskrona och Stockholm.
Närmaste flygplats är Everöd utanför Kristianstad, ca 40 minuter från Finja.

Huvudman: Finjagården AB

Org nr: 556405-1950

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan om plats vänder man sig direkt till Finjagården, 0451-451 42. Studiebesök innan beslut om inskrivning är ett krav och genomförs på plats eller via videolänk. Inför studiebesöket skickas information samt frågeformulär till klienten som vi önskar få ifyllt till besöket. Vid studiebesöket ges klienten möjlighet att få svar på sina frågor samt har vi möjlighet att samla in nödvändig information för att ta ställning till om vi kan erbjuda plats. Om vi kan erbjuda klienten plats, klienten tackar ja och det ekonomiska ansvaret är beslutat och godkänt så ställs personen i kö och erbjuds plats snarast möjligt.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Samverkan
Under behandlingstiden arbetar vi aktivt med samverkan i olika former. Samverkan med uppdragsgivare sker kontinuerligt genom samverkansmöte där fokus är hur det går i behandlingen samt planering framåt. Klienten har möjlighet att åka hem på permission för att tex träna på att vistas i egen lägenhet, uppföljning sker under tiden efter överenskommelse samt efter de kommit tillbaka till Finjagården. Under behandlingstiden samt inför utslussning så sker samverkan med tex hemkommun eller andra instanser som kan tänkas behöva vara inkopplade inför utskrivning.

"Finjagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
CRA
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Trauma
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO