Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eken Falköping

Tfn: 0515-650400
Fax: 0515-650409

Besöksadress: Sikagården 2, Falköping
Postadress: Tåstorp,Sikagården 2, 521 91 Falköping
Föreståndare: Dana Otel, 073-0664704
Placeringsansv: Morgan Darius, 0702-445623
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Män 21-45 år
Kvinnor 21-45 år
Sociala problem
Kriminalitet
Alkoholmissbruk
Narkotikamissbruk
Läkemedelsmissbruk
Blandmissbruk
Missbruk/Psykiatri i kombination
Dubbeldiagnoser
Psykisk problematik
Autism
Aspergers syndrom
Tourettes syndrom
Damp
ADHD
Självdestruktivitet/Cutting
Psykiska Sjukdomar
Personlighetsstörningar
Neuroser
Övergreppsproblematik
Borderline
Fysiska funktionshinder
Metadon/Subutexbehandling
Psykisk utvecklingsstörning
Psykoser
Schizofreni
Våldsutsatt problematik

Behandlingsinnehåll: Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser.
Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen.
Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk.
Metodiskt arbeta med ett självständigt liv ( ESL)
Behandlingsinnehåll MI, Connect , CRA och 12 stegs behandling samt återfalls prevention

Geografi: Verksamheten Eken Falköping är belägen i utkanten av Falköpings tätort. Med naturen nära belägen.
Goda förbindelser med tåg och buss från Falköpingsstation till både Stockholm, Jönköping och Göteborg.

Huvudman: Jowe Ab som juridiskt bolag som ingår i Humana Ab som koncern.

Org nr: 556644-6281

Upptagningsområde: Rickstäckande

Inskrivningsförfarande: 1.Behov uppstår och förfrågan ställs.
2.Placeringsmöjlighet och matchning sker utifrån klients behov av boende och behandling .
3.Avtal upprättas tillsammans med placerare.
4.Inhämtning av ev utredningar, samverkans kontakter, ev domslut.
5.Studiebesök för klient ansvarig handläggare.

Säkerställer informationsöverföring och skapar en trygg inledning av vård och behandlingstiden för den tänkta boende genom att förhålla sig enligt nedan.

6.Inskrivning av boende föregås alltid av ett informationsbesök för att på bästa sätt förbereda för den planerade placeringen.
Vid informationsbesöket har information kring boende önskemål, behov samt biståndsbeslutet erhållits.
Inför placeringen erhåller, i de fall uppdraget är klientutredning, psykologer och arbetsterapeuter information avseende placeringsdatum samt uppdrag.
Vidare utses på enheten ansvariga kontaktman åt den boende.
Denna indelning utförs innan den boende kommer till enheten för att behandlingsteamet ska vara komplett då den boende kommer, detta för att skapa en trygg inledning på placeringstiden.
Vid ankomst ansvarar enhetschefen/föreståndaren för inskrivning av den boende.
Under inskrivningssamtalet deltar även ansvarig sjuksköterska alternativt kontaktman för att inhämta information om den boendes aktuella problem och behov.
Dessa kan bland annat innefatta specialkost, aktuellt psykiskt mående, eventuella somatiska åkommor, som behöver tas extra hänsyn till.
Vidare delges den boende information om befintliga rutiner samt erhåller information kring ansvariga kontaktman, ansvarig arbetsterapeut samt i de fall uppdraget är klientutredning ansvarig psykolog.
Kontaktman, eller annan personal som arbetar i det teamet den boende har placerats , finns under första dagen i den boendes omedelbara närhet för att skapa trygghet och skapa relationer.
Denna person visar den boende runt och presenterar klienten för medboende.
Under första dagen genomför ansvarig sjuksköterska alternativt kontaktman ett inledande och alliansskapande samtal med den boende, som inleder kartläggningsarbetet av den boendes behov och syftar till att utmynna i en genomförandeplan.
Den boende skrivs in och journal skapas.

Språk: Rumänska, Engelska, Spanska, Arabiska, Norska, Vietnamesiska förutom Svenska

Övriga upplysningar: Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser.
Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen.
Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk.
Metodiskt arbeta med ett självständigt liv ( ESL)
Behandlingsinnehåll MI, Connect , CRA och 12 stegs behandling samt återfalls prevention

"Eken Falköping" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
12-stegsprogram
ESL
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO