HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Studievägen HVB

Tfn: 0243-21 77 58

Besöksadress: Studievägen 48A, Borlänge
Postadress: 784 54 Borlänge
Föreståndare: Sarah Lindgren, 070-257 28 58
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 3
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: På Studievägen erbjuder vi en boendeform där ungdomar, som av någon anledning har svårt att bo i ett gemensamt boende, ges möjlighet till en gradvis utveckling mot självständighet och eget ansvarstagande. I Studievägens lägenheter bor ungdomar som har svårt med gemensamt boende. Utifrån en långvarig omsorgsbrist i hemmet har ungdomen utvecklat en beteendeproblematik som kan ta sig uttryck i överaktivitet/passivitet, sociala färdighetsbrister, brister i nätverkskontakter, svårigheter att hantera sociala kontakter, skolfrånvaro, utagerande beteende eller självskadebeteende. Det är också vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser.

Vi kan ta emot ungdomar med riskbruk men inte missbruk.
Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: På Studievägen förbereds ungdomen inför ett liv som vuxen, med allt vad det innebär i form av ansvar, skyldigheter och möjligheter. Här får den unge stöd i att träna på att öka sin självständighet i en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med vuxna som goda förebilder.
Vi arbetar framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet].
Behandlingen går i stor utsträckning ut på social färdighetsträning, där ungdomarna i en strukturerad och förutsägbar vardag övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar.
Ytterligare behandlingsinsatser kan vara till exempel MI och psykoterapi/ samtalsterapi. Vi har också möjlighet att erbjuda ÅP, A-CRA/CRA och Humanas kriminalitetsprogram B12.
Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.
Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.
Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner har ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via komvux och Fornby Folkhögskola. I samma kommuner samarbetar vi också med ett flertal mindre och medelstora företag som kan erbjuda praktiktjänstgöring.

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid.
De som arbetar på Studievägen har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.
Vi har en anställd behandlingssamordnare med behörighet för KBT steg 1 som kan utföra enskilda samtal, bedömningar och utredningar samt handledning av personal.
Vi samarbetar vidare med Humanabolaget Cureum, som är en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Deras psykolog är kopplad till oss för kartläggningssamtal och vidare behandling, och via dem kan vi erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

Geografi: Verksamheten är belägen c a 15 minuters promenad från Borlänge centralstation.
Allmänna kommunikationer tåg, samt flyg (inom 15 min). Bussförbindelser finns inom 5 minuters promenadavstånd.
Övernattningsmöjligheter finns för anhöriga.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11. eller placering@humana.se
Beslut om inskrivning fattar föreståndare.

Språk: Persiska, ytterligare språkkunskaper finns inom verksamheten

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Studievägen HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO