Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Dormsjöskolan HVB

Tfn: 0225-710 750
Fax: 0225-230 22

Besöksadress: GARPENBERG
Postadress: Dormsjö 214, SE-776 98 GARPENBERG
Föreståndare: Elisabeth Strand, 073-065 00 62
Platsantal: 28
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar med social och psykiatrisk problematik samt relationsstörningar.
Pojkar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt barn med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder.
Tillstånd omfattar placeringar med stöd av SoL, LVU och LSS.

Behandlingsinnehåll: Dormsjöskolan är en icke vinstdrivande verksamhet. All eventuell vinst går direkt in i verksamheten och hjälper oss att ge barnen/ungdomarna de bästa möjligheterna till att utvecklas.
Dormsjöskolan ligger i en vacker och rogivande miljö som är läkande i sig strax utanför Garpenberg i södra Dalarna. Dormsjöskolan tillämpar ett arbetssätt anpassad till barnen/de ungas behov. Grunden i vårt arbetssätt är förutsägbarhet och rutiner i en strukturerad miljö. Förutsägbarhet uppnås genom att ge dagen, veckan och året en tydlig återkommande struktur. Dagen är indelad med aktiviteter och vila som avlöser varandra. Alla vardagliga kontakter med barnen/de unga används i ett pedagogiskt syfte. Vi vuxna är i alla sammanhang förebilder.
Alla barn/unga bor i hemliknande miljö, med egna rum och gemensamma utrymmen. Vi lägger stor vikt på maten och det serveras hemlagad allsidig kost, lägst KRAV nivå.
En sensomotorisk utredning görs på alla barn vilket innebär att den neurologiska mognaden avseende motorik, hörsel och syn bedöms. Efter utredningen görs vid behov ett individuellt träningsprogram för stimulering av balans och rörelsemönster.
Vi kartlägger barnets/den ungas förmågor och svårigheter och analyserar det som kan ställa till i vardagen. Analysen ligger till grund för en handlingsplan där socialfärdighetsträning,, ilskekontroll, seriesamtal, sociala berättelser, visuellt bildstöd är några av de metoder som vi använder.
Vi lägger stor vikt till fritidsaktiviteter, vi strävar efter att varje barn/ungdom skall ha en fritidsaktivitet som passar den och stärker deras självkänsla och självförtroende.
Skolunderv. är inspirerad av waldorfpedagogiken och kompletteras med tydliggörande pedagogik. Vi har tillstånd för grundskolan, grundsärskolan och individuella program på gymnasiesärskola. Vi erbjuder individuell skolgång, all undervisning sker i mindre grupper eller individuellt. För grundskola,/grundsärskola upprättas inför varje läsår en utvecklingsplan. För gymnasiesärskolan skrivs en individuell studieplan. Skolan har behörighet att sätta betyg och varje elev får ett läsårsbrev som beskriver deras sociala och kunskaps utveckling i förhållande till de nationella målen.
Skolan lägger stor vikt förutom de teoretiska ämnena till de konstnärliga ämnena såsom bild, musik, slöjd, idrott och hälsa. Samtliga elever har möjlighet att jobba praktiskt, t.ex. vedhantering, trädgård, miljöarbete mm. Skolan samarbetar med det lokala näringslivet för att ge eleverna insyn på hur arbetsliv fungerar.

Föräldrarna och släkt har möjlighet att bo i våra gästlägenheter. De kan delta i aktiviteter som är planerade och kan inta sina måltider på boendet. Föräldrarna kan delta i skolans undervisning, personalhandledning och föräldradagar. Vi har möjlighet att stödja/stärka dem i sin föräldraroll, alt kontakt med vår psykolog.

Geografi: 20 mil nordväst om Stockholm. 2 mil nordost om Hedemora.

Huvudman: Stiftelsen Dormsjöskolan

Org nr: 882000-0365

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Fortlöpande inskrivning under läsåret.
Inskrivningsprocess är indelad i tre olika moment:
planeringsfas, beslutsfas och genomförandefas. Syftet med planeringsfasen är att säkerställa att Dormsjöskolan är rätt plats för aktuellt barn/ungdom. I planeringsfasen ingår inhämtning av underlag från socialtjänsten, besök av föräldrarna och handläggare på Dormsjöskolan alt i hemkommun, hembesök/skolbesök hos barnet/den unge samt upprättande av riskbedömning.
Syftet med beslutsfasen är att säkerställa att samstämmighet råder om intentioner och konkreta insatser i uppdraget mellan Dormsjöskolan och den placerande myndighet. I beslutsfasen ingår upprättande av avtal för boende och skola, efterfrågan om vårdplanen, beslut om inskrivning samt placering på boende och klass, upprättande av personakt, skolhälsovårdjournalen och vid behov besök av förälder och barn innan inflyttning.
Syftet med genomförandefasen
är att säkerställa att barnet/den unge får den omsorg och behandling som beslutet avser och att insatserna utformas och kontinuerligt följs upp med utgångspunkt från varje barn/ungdoms individuella behov och resurser. In genomförandefasen ingår introduktionsperiod, sensomotorisk utredning, observationsunderlag, pedagogisk bedömning, planeringskonferens, upprättande av genomförandeplanen, åtgärdsprogram.

Språk: Engelska, finska, arabiska och kurdiska.

Övriga upplysningar: Sedan augusti 2014 har vi anställd en psykolog som kan utföra utredningar, samtal med barn, handleda personal samt samtal med föräldrarna.
En konsulterande barn och ungdomspsykiater samt en konsulterande skolläkare är knutna till verksamheten.
En sjuksköterska är ansvarig för Hälso- och sjukvård samt skolhälsovård.
En konsulterande psykolog handleder personalen.

"Dormsjöskolan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO