HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Dormsjöskolan HVB

Tfn: 0225-710 750
Fax: 0225-230 22

Besöksadress: GARPENBERG
Postadress: Dormsjö 214, SE-776 98 GARPENBERG
Föreståndare: Elisabeth Strand, 073-065 00 62
Platsantal: 28
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar med social och psykiatrisk problematik samt relationsstörningar.
Pojkar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt barn med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder.
Tillstånd omfattar placeringar med stöd av SoL, LVU och LSS.

Behandlingsinnehåll: Dormsjöskolan är en icke vinstdrivande verksamhet. All eventuell vinst går direkt in i verksamheten och hjälper oss att ge barnen/ungdomarna de bästa möjligheterna till att utvecklas.
Dormsjöskolan ligger i en vacker och rogivande miljö strax utanför Garpenberg i södra Dalarna. Dormsjöskolan tillämpar ett arbetssätt anpassad till barnen/de ungas behov. Grunden i vårt arbetssätt är förutsägbarhet och rutiner i en strukturerad miljö. Förutsägbarhet uppnås genom att ge dagen och veckan en tydlig återkommande struktur. Alla vardagliga kontakter med barnen/de unga används i ett pedagogiskt syfte. Vi vuxna är i alla sammanhang förebilder.

Alla barn/unga bor i hemliknande miljö, med egna rum och gemensamma utrymmen.

Vi arbetar med beteendeanalys där vi kartlägger barnens/ungdomarnas förmågor och brister. Syftet är att se tanke- och beteendemönster och utifrån det ge verktyg och påvisa strategier för att hitta lösningar på dennes problematik. Resultatet av analysen är också grunden för den genomförandeplan vi gör tillsammans med barnet/ungdomen. Det lågaffektiva bemötandet ligger till grund för hela vårt arbetssätt. Genom att personalen försöker anpassa bemötandet efter barnet/ungdomens sinnesstämning och ställer rimliga krav utifrån den aktuella situationen kan de hjälpa personen att hantera sina känslor och på så vis förbygga ett utmanande beteende. Utifrån elevens behov av social färdighetsträning genomför vi det i vardagssituationer eller genom samtal enskilt eller i grupp. Vid behov använder vi oss av sociala berättelser, seriesamtal och visuellt bildstöd och därigenom ger vi eleven ökade förutsättningar att kommunicera.
Vi har en pedagogisk miljö som är präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer vi arbetar med i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

Vi lägger stor vikt till fritidsaktiviteter, vi strävar efter att varje barn/ungdom skall ha en fritidsaktivitet som passar den och stärker deras självkänsla och självförtroende.

Vi har tillstånd för grundskolan, grundsärskolan och individuella program på gymnasiesärskola. Vi erbjuder individuell skolgång, all undervisning sker i mindre grupper eller individuellt. För grundskola,/grundsärskola upprättas inför varje läsår en utvecklingsplan. För gymnasiesärskolan skrivs en individuell studieplan.
Samtliga elever har möjlighet att jobba praktiskt, t.ex. vedhantering, trädgård, miljöarbete mm. Skolan samarbetar med det lokala näringslivet för att ge eleverna insyn på hur arbetsliv fungerar.

Föräldrarna och släkt har möjlighet att bo i våra gästlägenheter. Vi har möjlighet att stödja/stärka dem i sin föräldraroll, alt kontakt med vår psykolog.

Geografi: 20 mil nordväst om Stockholm. 2 mil nordost om Hedemora.

Huvudman: Stiftelsen Dormsjöskolan

Org nr: 882000-0365

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Fortlöpande inskrivning under läsåret.
Inskrivningsprocess är indelad i tre olika moment:
planeringsfas, beslutsfas och genomförandefas. Syftet med planeringsfasen är att säkerställa att Dormsjöskolan är rätt plats för aktuellt barn/ungdom. I planeringsfasen ingår inhämtning av underlag från socialtjänsten, besök av föräldrarna och handläggare på Dormsjöskolan alt i hemkommun, hembesök/skolbesök hos barnet/den unge samt upprättande av riskbedömning.
Syftet med beslutsfasen är att säkerställa att samstämmighet råder om intentioner och konkreta insatser i uppdraget mellan Dormsjöskolan och den placerande myndighet. I beslutsfasen ingår upprättande av avtal för boende och skola, efterfrågan om vårdplanen, beslut om inskrivning samt placering på boende och klass, upprättande av personakt, skolhälsovårdjournalen och vid behov besök av förälder och barn innan inflyttning.
Syftet med genomförandefasen
är att säkerställa att barnet/den unge får den omsorg och behandling som beslutet avser och att insatserna utformas och kontinuerligt följs upp med utgångspunkt från varje barn/ungdoms individuella behov och resurser. In genomförandefasen ingår introduktionsperiod, sensomotorisk utredning, observationsunderlag, pedagogisk bedömning, planeringskonferens, upprättande av genomförandeplanen, åtgärdsprogram.

Övriga upplysningar: Sedan augusti 2014 har vi anställd en psykolog som kan utföra utredningar, samtal med barn, handleda personal samt samtal med föräldrarna.
En konsulterande barn och ungdomspsykiater samt en konsulterande skolläkare är knutna till verksamheten.
En sjuksköterska är ansvarig för Hälso- och sjukvård samt skolhälsovård.
En konsulterande psykolog handleder personalen.

"Dormsjöskolan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO