HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

26 apr

Gästgivaregården HVB Previdensia

Mobil: 0760225507
Tfn: 0760331916

Besöksadress: Backgårdsvägen 3, Tjällmo
Postadress: Backgårdsvägen 3, 59190 Tjällmo
Föreståndare: Lars Kullbrandt, 0760291781
Placeringsansv: Tobias Svedman, 0760225507
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Flickor i ålder 14 till och med 19 år med NPF (autism och/eller ADHD) och sociala samt psykiska problembeteenden.

Egna sykologer, beteendevetare och specialpedagog finns kopplat till boendet.


30 oktober 2023 öppnar vi även Äppelgården HVB för flickor 14-18 år.
Kontakta oss för mer information.
Se foto här på Äppelgården (gult trähus).

Behandlingsinnehåll: Vår behandling utgår från PBS, Positivt BeteendeStöd, tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande. Att bygga självkänsla och självförtroende hos ungdomarna är a och o för den fortsatta utvecklingen. Insatslängden varierar och i samråd med handläggare från socialtjänsten beslutas om insatslängd utifrån behov. Utvärderingar sker kontinuerligt på uppföljningsmöten samt i månadsrapporter som skickas till socialtjänsten.

Vi följer kontinuerligt upp ungdomarna i samarbete med socialtjänsten genom uppföljningsmöten samt månadsrapporter som utgår från genomförandeplan.
På boendet följer vi upp ungdomarnas utveckling via kp-samtal, psykologsamtal vid behov, samt skattningar av beteende.
Våra kontinuerliga behandlingskonferenser där kp, någon från Previdensiateamet samt ledning är med skapar goda förutsättningar till god vård och utveckling.

Sysselsättning
Vi tycker det är viktigt att ungdomarna ingår i olika sammanhang för att känna tillhörighet. Ungdomarna får stöd att vara delaktiga i skola, praktik, jobb eller andra sammanhang.

Behandling/Insatslängd
Vår behandling utgår från PBS, Positivt BeteendeStöd, tydliggörande pedagogik och ett lugnt bemötande. Att bygga självkänsla och självförtroende hos ungdomarna är a och o för den fortsatta utvecklingen. Insatslängden varierar och i samråd med handläggare från socialtjänsten beslutas om insatslängd utifrån behov. Utvärderingar sker kontinuerligt på uppföljningsmöten samt i månadsrapporter som skickas till socialtjänsten.

Organisation/Personal
Previdensia startade med visionen om att hjälpa familjer där svårigheter inom NPF och social beteendeproblematik finns. Från dag ett har det handlat om att ge anpassat stöd kopplat till de unika behov och förutsättningar som varje ungdom har.
Målet är att insatserna ska ske på ett flexibelt och nytänkande sätt – med stöd av upparbetade och fungerande metoder. Ambitionen är alltid att stödet ska träffa exakt där behovet finns och skapa hållbar förändring.
Vårt arbetssätt med PBS (positivt beteendestöd) har visat sig fungera och ungdomarna utvecklas positivt.
Personalen har en sammantagen god erfarenhet av målgruppen samt får både kontinuerlrig handledning och kompetensutveckling.
Bemanningen är god och vi har både sovande jour och vaken natt nattetid.

Fortbildning
Personalen genomgår löpande handledning och fortbildning kring NPF och social samt psykisk beteendeproblematik.

Med hjälp av Previdensiateamet där psykologer, beteendevetare och specialpedagog ingår kan vi förkorta placeringar och ge eftervård i hemmet.
En välplanerad och väl genomförd utsluss är ofta en förutsättning för att individen ska anpassas väl till mottagande kommun. Redan tidigt under placeringstiden är det av största vikt för boendet att planera för hur återgången till hemmiljön kan komma se ut för den placerade. För att kunna ge goda förutsättningar att återanpassas i hemmiljön samarbetar boendepersonalen med hemkommunens mottagande stödinsatser samt de resurser som erbjuds av hemkommunen. Dessa stödinsatser kan vara socialtjänstens, skolans och/eller vårdens. Utöver det arbetar vi med att stödja ungdomen i att skapa/återskapa relationer hos mottagande familj, nätverk, och kring fritid. Är det inte hemkommunen som är aktuell utförs motsvarande arbete till mottagande kommun.

Boendet arbetar för att den placerade ungdomen ska känna förtroende och ha inflytande i planeringen av hemflytt. På boendet är det kontaktpersonerna som koordinerar arbetet kring utsluss.
Konkreta insatser vid avslut kan innebära:
• Överväga med handläggare om insatser via Previdensiateamet är nödvändiga. Insatsnivå Large, Medium eller Small finns inom Previdensias öppenvård och eftervård där psykologer, beteendevetare och specialpedagoger ingår.
• Beskriva vidare behov för handläggare (förutom slutdokumentationen)
• Fritidssysselsättning introduceras/etableras/undersöks på hemort/ankomstort.
• Praktik och/eller utbildning på hemort/ankomstort. Besök och relationsskapande.
• Tydliggöra boendeform hemort/ankomstort.
• Tydliggöra förutsättningar för boendeformen med ungdom och handläggare, tex är det tydligt vilka regler som gäller vid hemkomst.
• Relationsskapande möten digitalt eller/eller på plats med tex. kontaktperson, familj, handläggare, utförare
• Tydlig visuell planering vid hemkomst
• Nätverkskarta
• Överföring av positiva behandlingsfaktorer till mottagande kommun
• Aktuella remisser/journaler överförs till aktuell mottagare.
• Besluta tillsammans med handläggare hur eftervården ska se ut. Kontakt mellan kontaktperson och boende. Besluta hur eventuell kontakt med mottagande vårdnadshavare/hem/ankomstställe.

Geografi: Tjällmo i Östergötland.
6 mil från Norrköping.
5 mil från Linköping.
7 mil från Örebro.
3 mil från Motala.
2 mil från Borensberg.

Org nr: 559262-6419

Upptagningsområde: Hela Sverige
Ramavtal med flera kommuner, kontakta oss för mer info.

Inskrivningsförfarande: Previdensias placeringsgrupp bokar telefonmöte eller digitalt möte med handläggare från socialtjänsten för frågor och dialog. Efter det görs en lämplighetsbedömning utifrån ungdomen och övriga ungdomar på boendet. Vi förbereder inflytt noggrant, skickar foton på rum, personal med mera så att ungdom och nätverk ökar föreställningen av Gästgivaregården och dess personal.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Till dig som vill att vardagen ska vara lite enklare
Vi förstår dig. Och vi vill att du ska veta att vi är dokumenterat bra på att hitta vägar framåt. Vi har jobbat länge med NPF och social beteendeproblematik, och hos oss blir du aldrig bara ett ärende i en organisation. Vi möter dig med respekt, nyfikenhet och en väldig massa erfarenhet. Vi förstår annorlunda.


Våra boenden Gästgivaregården och Äppelgården är förstärkta med ett kompetensteam och målgruppen är barn och ungdomar i åldern 14-19 med sociala problembeteenden och/eller NPF. Här ges barn och ungdomar möjligheten att träna sina färdigheter och utvecklas i en annan miljö än hemmet. Vistelsen handlar mycket om att öka självkännedomen, hitta en högre social förmåga och i de fall det är nödvändigt, om att bryta social isolering.

Här ges individen möjligheten att träna sina färdigheter och utvecklas i en annan miljö än hemmet. Vistelsen handlar mycket om att öka självkännedomen, hitta en högre social förmåga och i de fall det är nödvändigt, bryta social isolering.

"Gästgivaregården HVB Previdensia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Trauma
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO