HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa KuddbyÄng HVB & Familjerådgivning

Mobil: 0769-470 202
Tfn: 011-3004020
Fax: -

Besöksadress: Kuddby skola, Vikbolandet
Postadress: Kuddby skola, 61033 Vikbolandet
Föreståndare: Jennie Spångberg, 073-9888122
Placeringsansv: Jennie Spångberg, 073-9888122
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är flickor i åldern 12 till 16 år som placeras på frivillig grund enligt socialtjänstlagen (SoL) alternativt tvingande enligt Lagen om vård av unga (LVU). Flickorna har ofta psykosocial problematik vilket inte sällan beror på relationsproblem av olika grad i förhållande till sina föräldrar och andra nära anhöriga samt umgänge i "fel" kretsar.. Mycket av detta resulterar i att flickorna har slutat att följa de vuxnas gränser. Vi tar också emot flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller med riskbeteenden såsom kriminalitet, våld eller begynnande droganvändning. Andra problemområden kan vara ätstörning eller självskadebeteende. Vi tar även emot flickor med hedersproblematik men vår verksamhet är inte ett skyddat boende, dock har vi flera års erfarenhet av skydd.

Behandlingsinnehåll: I verksamheten sker behandling och vård med fokus från evidensbaserade metoder.

Fokus koncentreras till KBT och anpassas till flickornas enskilda behov. Metoderna och schemat kommer att innehålla de olika momenten i olika mängd beroende på flickans individuella behov och önskemål.(se medskickat exempelschema för flickorna)

Vårt förhållningssätt har sin grund i kognitiv beteendeterapi och systemteoretisk familjeterapi. Vi ser att när fler i flickans nätverk involveras i behandlingen kan behandlingen bli mer effektiv och verksam. Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter och mål att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att stärka familjernas möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj. För att stärka flickans nätverk, erbjuder vi familjesamtal samt anhöriggrupp i verksamheten.

Vårt mål är att flickorna och familjen ska mötas av en tro på att de kan göra en förändring och att det är familjen och flickan som är viktiga. I de fall där det inte finns en familj arbetar vi med andra anhöriga eller om möjligt, ett eventuellt familjehem.

Metoder för vården av flickorna:

- MI- motiverande samtal. De motiverade samtalen är en del av vårdprocessen och ska stötta och motivera flickorna och dess anhörig till förändring och ta de steg som behövs för att komma till måluppfyllelse.

- Nätverk och familjeterapi. Att få kunskap om hur ens tankar och beteende styr andra i ens nätverk och vilka konsekvenser detta ger flickan och nätverket i vardagen. Att aktivt få jobba automatiska tankar, startsignaler eller liknande är en viktig del för att utveckla och hantera och förändra ett beteende.

- Miljöterapi/ADL träning: Flickorna övas för att få rutiner och struktur i sin dagliga livsföring. Detta i form av inplanerad verksamhet som matlagning, disk, städ och hygien. Även planering av matinköp och medverkan vid inköp av dessa är delar som kan ingå i miljöterapin.

- KBT-terapi - Vi har avtal med erfaren KBT-terapeut som har erkänt goda behandlingsresultat med målgruppen. KBT används för att behandla beteenden som orsakats av psykologiska besvär och dysfunktion genom att bilda tankemönster över flickans aktuella svårigheter och känslor.

- Psykologutredningar - Kuddbyäng har avtal med legitimerad psykolog/barnpsykiatriker för utredning av misstänkt psykologisk diagnos eller trauman hos flickorna. Det kan också finnas behov av utredning vid misstanke av någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

- Familjeutbildning - Familjeutbildningen har för avsikt att stärka och utbilda familjer i att få logik i destruktiva beteenden samt att på egen hand kunna korrigera dessa.
Familjeutbildningen vänder sig till föräldrar som har behov eller är genuint nyfikna på att få logik i sin egen familjs beteende mönster, egna beteende mönster, sitt barn/ungdoms beteende mönster. Samt en övergripande kunskap om hur familjemönster fungerar. Allt i syfte att familjen skall ha större förutsättningar att förmedla och känna trygghet.

Vi erbjuder olika typer av aktiviteter för friskvård och god hälsa:
- Idrottshall- Verksamheten har tillgång till en idrottshall för flickorna att kunna spela fotboll, basket, pingis m.m
- Gym - Vi erbjuder flickorna att åka till gym för att flickorna ska få möjlighet till att hålla sig aktiva.
- Ridning - Vi har hästar och ridskolelärare med erfarenhet av målgruppen, avsatta en gång i veckan, till flickorna.
- Närhet till djur och natur
- Musikrum
- Målning

Geografi: KuddbyÄng ligger på Vikbolandet knappt två mil öster om Norrköping. Från Kuddby går det kommunala bussar in till Norrköping.

Från Norrköping finns ett stort utbud av förbindelser både söder och norr ut. Med bil når man KuddbyÄng från Norrköping på cirka 20 minuter. KuddbyÄng:s geografiska placering erbjuder närhet till skola, fritidsaktiviteter och annan typ av service som vårdcentral, tandläkare och bibliotek.

Huvudman: Actitreat AB

Org nr: 556938-5346

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Vi finns tillgängliga för alla de kommuner i Sverige som är i behov av behandling och placering för den målgrupp vi kan erbjuda.

Ramavtal med:
Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker, Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Flen, Trosa, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Lidingö, Danderyd, Norrtälje, Vaxholm, Arvika, Forshaga, Årjängs, Hammarö, Storfors, Sunne, Kil, Filipstad, Säffle, Kristinehamn, Torsby, Hagfors, Munkfors, Eda, Grums, Karlstad, Gävle, Uppsala, Västerås, Haninge, Nynäshamn, Huddinge, Linköping, , Söderköping, Kinda, Mjölby, Finspång, SKL samt SKL STIC

Inskrivningsförfarande: Studiebesök och samtal: Innan flytt till Villa KuddbyÄng sker så har flickan helst varit på besök med anhörig och placeringsansvarig socialtjänst. Eller träffat föreståndare i ett möte.

Men bra är om Flickan och familjen får möjlighet att se närmiljöer, lokaler, tilltänkt rum, träffa personal och eventuella boende på Villa KuddbyÄng. I besöken informeras flickan och anhörig om rutiner och hur en generell dag kan se ut på Villa KuddbyÄng. Information om skolmöjligheter ges och möjlighet att besöka tilltänkt skola vid samma tillfälle kommer att erbjudas, om flickan är i skede för skolgång.

Önskemål och målsättning av behandling

Flickan och anhörig bereds plats för tankar och funderingar, frågor om boende och vården. Familjen kan då även delge sina specifika önskemål om behandling och behov som flickan och anhörig kan ha. Detta för att Villa KuddbyÄng innan inskrivning ska kunna förbereda och ta de nödvändig vårdkontakt, skolkontakt eller andra kontakter, till exempel praktik eller andra önskemål som behövs för att förbereda för flickan och familjen.

Inskrivning

När flickan och förälder eller anhörig tillsammans med placerande socialtjänst beslutar för placering på Villa KuddbyÄng sker inskrivningssamtalet. Vid inskrivning sker ett samtal med tilltänkt kontaktperson (personal på Villa KuddbyÄng) och föreståndare, där information om situationen för just den specifika flickan ges. Vårdplan och genomförandeplan påbörjas och slutförs inom en månad och skickas till ansvarig socialtjänst. Till en början bereds flickan tid att landa på boendet och tillsammans med flickan byggs succesivt hennes dagliga aktivitetsschema upp. Föreståndaren genomgår även en ADAD-utredning tillsammans med flickan första veckan, för att kartlägga behoven.

Språk: Utöver svenska talar vi även Engelska, Assyriska och Arabiska

Övriga upplysningar: Vi tar emot hela familjen och jobbar på plats i vår familjelägenhet!

På kuddbyäng finns det en mindre del i verksamheten för anhöriga, där familj och andra viktiga personer för flickan kan bo under en kortare perioder. Veckoslut eller under veckorna.

KuddbyÄngs personal har då möjlighet att se samspelet mellan föräldrar och flickan. Vi ger sedan familjen möjlighet att reflektera och hitta nya sätt att kommunicera och agera. Detta kan ske på plats i stunden eller i samtal före besök och efter besöket. Beroende på vad familjen själv önskar och i vilken mån det är möjligt.
Det kan ske genom familjesamtal eller i enskilda samtal med föräldrar eller med flickan individuellt.

Familj och nätverk är viktiga redskap att jobba med för oss på KuddbyÄng. Vi påskyndar måluppfyllelsen att flytta hem genom att involvera de personer som är viktiga för flickan i behandlingen och i flickans förändringsprocess. Det är många risk- och skyddsfaktorer som påverkar hur flickan förändras. Familjen är en viktig skyddsfaktor.

Genom god kommunikation och med flickans närmaste delaktiga i behandlingen kan vi ge flickan och familjen vägledning så att de får rätt verktyg att klara framtiden.

"Villa KuddbyÄng HVB & Familjerådgivning" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO