Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Ängsbo

Tfn: 0479-102 51
Fax: 0479-109 12

Besöksadress: Osby
Postadress: Ängsgatan 3, 283 32 Osby
Föreståndare: Björn Magnusson, 076-8755377
Placeringsansv: Björn Magnusson, 076-8755377
Platsantal: 8 behandlingsplatser +2 utslussningsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: ​Villa Ängsbo tar emot pojkar i åldrarna 15-19 år, med annan etnisk bakgrund än svensk. Problematiken kan vara relationsproblematik, migrationsrelaterade stressyndrom, oförmåga att reglera impulsstyrt beteende, integrationssvårigheter samt trauma. Målet är att placerade ungdomar ska nå högsta funktionsnivå och vara väl rustade för ett självständigt samt fungerande liv efter behandlingen.

Villa Ängsbo tidigare Eowyn är ett HVB-hem beläget i naturvackra Osby, i Skåne, med närhet till skola och allmänna kommunikationer. Villa Ängsbo arbetar med behandling av pojkar i åldrarna 15-19 år, med annan etnisk bakgrund än svensk. Problematiken kan vara relationsproblematik, oförmåga att reglera impulsstyrt beteende, integrationssvårigheter samt trauma. Målet är att placerade ungdomar ska nå högsta funktionsnivå, vara väl rustade för ett självständigt och fungerande liv efter behandlingen. Den teoretiska grunden för behandling är Connect och ART.

Behandlingsinnehåll: ​Målgrupp – vem kan vi hjälpa?
Vår målgrupp är pojkar i åldrarna 15-19 år med en annan etnisk bakgrund än svensk. Vi arbetar med behandling av följande problematik:
• PTSD
• Brister i sociala färdigheter
• Bristande impulskontroll
• Utåtagerande beteende
• Migrationsrelaterade stressyndrom
• Integrationssvårigheter
• Anknytningssvårigheter

Verksamheten erbjuder samtligt placerade ungdomar en psykologbedömning.
Bedömningen syftar till att ge en övergripande beskrivning av ungdomens psykiska status, vilken kan ligga till grund för förslag på inriktning och karaktär av fortsatta behandlande insatser. Vi erbjuder fortsatta terapeutiska samtal om ett sådant behov identifieras.


Vilka är vi som arbetar på Villa Ängsbo?

Vi som arbetar på Villa Ängsbo har följande kompetens:
• Ordinarie personal har socialpedagog utbildning eller annan adekvat utbildning för målgruppen
• Samtlig personal har utbildning och kontinuerlig handledning i Connect
• Två instruktörer i ART
• Psykolog för terapeutiska samtal
• Tillgång till sjuksköterska vid behov


Hur fungerar det att bo på Villa Ängsbo?
Vardagen på Villa Ängsbo
Vi arbetar för en strukturerad vardag med regelbundna rutiner som gör tillvaron förutsägbar. Vi bemöter alltid ungdomen lågaffektivt. Hög symptomtolerans har visat sig sänka ångestnivåer och öka ungdomarnas upplevelse av trygghet, som är en grundläggande förutsättning för en lyckad behandling.

I arbetet strävar vi efter att vara rollmodeller för våra ungdomar eftersom grunden för behandlingsarbetet utgörs av relationsskapande. Verksamheten erbjuder en miljö som i både fysisk och psykisk bemärkelse ger utrymme för utveckling. Miljöterapin utgör den dagliga basen för verksamheten. Det innebär att vi på ett professionellt och systematiskt sätt, använder oss av personalen och ungdomarnas gemensamma miljö för att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån ungdomens individuella behandlingsplan.
Ungdomar lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen. Miljön karaktäriseras av en öppen kommunikation om vad som planeras och om vad man tycker och känner.

Vi tillämpar ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi utgår ifrån att vi människor är mer kraftfulla och kapabla än vad vi är medvetna om. Genom att vi är nyfikna och ställer öppna frågor kommer ungdomen själv på egna fungerande lösningar. Målet är att definiera problemområden och utifrån detta på ett strukturerat sätt hjälpa ungdomen att finna lösningar som är möjliga att uppnå i praktiken. Arbetssättet handlar om att formulera en målbild och vägen dit i form av förändrade beteenden.

Alla ungdomar har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt eller hemresa.

Kontaktperson
Varje ungdom får minst en kontaktperson. Kontaktpersonen har tillsammans med samordnare och föreståndare ett övergripande ansvar för den unges behandling och hjälper till med kontakter med nätverk, myndigheter, läkare och övrig sjukvård, skola samt planering av fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen ska även hjälpa den unge med inköp och vardagliga rutiner. Den unge har regelbundna strukturerade samtal med sin kontaktperson varje vecka, där bl. a målen i genomförandeplanen följs upp.

Skola
I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. Utifrån detta och ungdomens egna tankar och önskemål görs en planering kring hur skolgången ska se ut. Verksamheten har kontakt med en kommunal skola i närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast möjligt. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta ungdomens behov av stöd. Personal ger ungdomens stöd beträffande motivation och läxhjälp.

Aktiviteter
Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klintens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet. Alla aktiviteter bekostas av Villa Ängsbo.


Våra metoder och arbetssätt
Connect
Verksamheten utgår från anknytningsteori vilket innebär att vi utgår från att den unges anknytningsmönster påverkar hur den unge kan knyta an i nuet. Forskning visar att goda relationer till viktiga, närstående personer har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Genom att erbjuda en trygg miljö och en empatisk kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra detta. En trygg anknytning kan, enligt forskning, kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga och bättre förmåga att uttrycka egna samt förstå andras känslor.

ART
ART - Aggression Replacement Training, är dokumenterad vetenskaplig metod där man strukturerat tränar sociala färdigheter, självkontroll samt moralträning. ART utgår ifrån kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori. Behandlingen anpassas efter den unges behov och förutsättningar och kan genomföras i form av individuella samtal och/eller i grupp. Sociala färdigheter handlar om färdighet att samspela med andra och sig själv. Under den sociala färdighetsträningen arbetar vi med grundläggande sociala färdigheter som att lyssna, argumentera, samtala, presentera sig etc. dessa kunskaper hjälper ungdomarna att fungera i skolan, på jobbet och i närområdet. De lär sig icke - aggressiva tekniker att reagera på andras känslor och uppträdande.

Efterhand ökar svårighetsgraden och vi börjar arbeta med avancerade sociala färdigheter såsom att förstå egna och andras känslor, skapa alternativ till aggression, öka förmågan att hantera stress samt öka förmågan att planera.

Moralträning är den tredje delen av ART som handlar om att lära ungdomen tekniker att känna igen de faktorer som utlöser vredesutbrott, samt att lära sig strategier att dämpa sin ilska.


Motiverande samtal
Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en kommunikationsform där målet är att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Genom samtal försöker vi att göra ungdomen mer medveten om problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt försöker vi hjälpa ungdomen med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen.

Stödboende
Målet med behandlingen är att alla placerade ungdomar ska vara så väl rustade som möjligt för ett självständigt och fungerande liv efter behandlingen. Eowyn erbjuder möjlighet till egen boendeträning i en lägenhet belägen i Osby. Under stödboende perioden övar man på att:
• Uttrycka sina känslor i ord
• Träffa nya människor
• Utöka sitt sociala nätverk
• Klara av matinköp, matlagning, städning och tvätt
• Fatta egna beslut
• Ha en fungerande skolgång eller annan sysselsättning
• Klienter i stödboende har tillgång till personal för att få stöd och vägledning och är välkomna att delta i helgaktiviteter tillsammans med andra ungdomar

Geografi: Så här bor man på Villa Ängsbo i Osby.
HVB Villa Ängsbo är ett boende i ett tvåvåningshus som erbjuder generöst med utrymme. Alla klienter har sitt eget rum med bl. a säng, sängbord, skrivbord, byrå, garderob, fåtölj, matta, handdukar, sängkläder, tavlor, spegel, klocka samt tillgång till WiFi. Man får gärna göra sitt rum personligt med saker som är viktiga. Allt för att man ska känna sig hemma. På boendet finns det även gemensamma utrymmen såsom kök, vardagsrum med matplats och myshörna på varje våning.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 och TF föreståndare Anna Odin 072-5515540
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar tf föreståndare Anna Odin 072-5515540.

Språk: Kontakta TF föreståndaren för aktuell information.

"Villa Ängsbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO