HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Amplius Omsorg: Föräldraskapet i fokus – för barnens bästa

Amplius bedriver vård och omsorg inom skyddade boenden, utrednings- och behandlingshem och familjehem. Företagets verksamhet är värderingsdrivet och baserat på de tre ledorden: lyhördhet, kompetens och engagemang. Här möter du ett team med många specialistkompetenser som arbetar nära varandra. Här står familjen i fokus och barnens bästa kommer först.

Hösten 2022 startade Amplius verksamheter inom vård och omsorg. Både ägare och medarbetare har sedan tidigare flera års erfarenhet av att arbeta med utredningar och behandling av familjer och barn.

– Vi fokuserar på barnens behov i dessa omsorgsformer, barn och deras familjer, berättar Annika Larsson, HR- och kvalitetsutvecklare på Amplius.

Verksamheten drivs med hög kvalitet och kompetens. Kvalitet och kompetens genomsyrade av gemensamma grundläggande värderingar, där kärnan i värdegrunden kan summeras i orden: lyhördhet, kompetens och engagemang.

– Vi är förenade i en grund som vi alla kan ta till oss och stå för. Både inom Amplius och hos våra uppdragsgivare, förklarar Annika.

Att vara lyhörd handlar om att i allt arbete utgå från att varje person är unik och ska känna sig sedd, hörd och respekterad. Där varje insats anpassas och formas efter personens förmåga, förutsättningar, möjligheter och historia. För personalen på Amplius är varje nytt möte en ny erfarenhet. Man arbetar med struktur och trygga rutiner för att skapa en stabil miljö för alla placerade; familjer, barn eller kvinnor i behov av skydd.

– Vi ser vår samlade kompetens som grundläggande för att varje insats ska vara av högsta kvalitet och leda till verklig förändring. Vid rekryteringen av nya medarbetare har vi varit noga med att få en bra mix av adekvat utbildning och lång erfarenhet, säger Annika.

All behövlig kunskap finns inom Amplius – tillgänglig utan långa väntetider. Med en anställd psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska som arbetar nära behandlingspedagogerna kan man hålla en hög och jämn kvalitet. Annika menar att ha all kompetens på plats också ökar engagemanget hos medarbetarna.

– Varje medarbetares engagemang bidrar till att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö och en arbetskultur där våra kärnvärden värderas högt, fortsätter Annika.

 

På Amplius Signegård erbjuds skyddade boenden för kvinnor över 21 år, främst kvinnor med medföljande barn. Kvinnor med en hotbild hängande över sig. Kvinnor som måste bryta upp och starta om sitt liv på nytt i en annan del av landet. Här arbetar socionomer och socialpedagoger med expertis inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Varje individ erbjuds kvalificerade och anpassade behandlings- och stödinsatser som genomförs av psykolog, psykoterapeut eller behandlingspedagog. Signegård tar emot akuta placeringar och har ingen uppsägningstid. Dessutom finns en bostadsgaranti efter avslutad placering.

– Många av dessa kvinnor får tillbaka en välfungerande vardag hos oss. Det är viktigt att de får hjälp att hitta en trygg punkt för det fortsatta livet efter placering, berättar Annika.

Alla lägenheter inom Signegård har skalskydd och man utför kontinuerligt riskbedömningar utifrån FREDA och PATRIARK. Varje kvinna eller familj får en egen nyrenoverad, omsorgsfullt inredd lägenhet på skyddad adress. För att säkerställa en fortsatt utvecklande vardag för barnen lägger man stor vikt vid en etablerad samverkan med BVC, skola och förskola. För att stötta kvinnorna till en stabil vardag efter vistelsen erbjuder Amplius behovsanpassat stöd i ADL, myndighetskontakter och hushållsekonomi.

 

På Ellagård erbjuder Amplius utredning och behandling för familjer med barn upp till 13 år. Utredning av föräldraförmågan handlar om att få syn på omsorgssvikt, anknytningsproblem eller svårigheter som kommer av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser. Det kan handla om familjer med trauman eller med våld i nära relation.

– När vi får ett behandlingsuppdrag handlar det ofta om en familj där socialtjänstens insatser på hemmaplan inte räcker till. Att familjens behov är så stora att de behöver stöd och tillsyn dygnet runt, förklarar Annika.

Vid varje ärende tillsätts ett specialistteam som består av utbildade behandlare, socionom, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och/eller leg. sjuksköterska. Eftersom samtliga professioner är anställda i verksamheten och är en del av det dagliga arbetet kring familjen, går utredningsarbetet snabbt och de familjer som behöver behandling kan få det utan att behöva vänta onödigt länge på grund av kötider till psykologer eller terapeuter.

– Grunden i vår verksamhet förhåller sig till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vi vill skapa en miljö som funkar både för vuxna och barn. Här handlar det bland annat om att ha ett lågaffektivt bemötande och att arbeta med tydliggörande pedagogik för att alla ska kunna tillgodogöra sig det man får hos oss, berättar Tova Winblad, leg. psykolog med psykologiskt ledningsansvar på Amplius.

Arbetet på Amplius genomsyras av ett humanistiskt och lösningsfokuserat perspektiv, där respekt för varje människas behov och integritet är centralt. På behandlingsenheten erbjuds behandlingsinsatser anpassade efter individuella behov och förutsättningar.

– Vi arbetar med metoder som har vetenskaplig förankring och med evidensbaserade interventioner. Vi försöker i första hand bygga upp vårt arbete utifrån vad som är rekommenderat från Socialstyrelsen och utifrån dagens forskningsläge, förklarar Tova.

Idag arbetar Amplius utifrån en KBT-bas med anknytningsteori, inlärningsteori och systemteori. Man arbetar och dokumenterar i enlighet med BBIC och lägger stor vikt vid att barnets perspektiv lyfts fram i alla delar av verksamheten.

– Vi utgår från ett synsätt där vi tar hela familjen i beaktande, och där föräldrarnas förmåga är en viktig del i barnens mående. Därför arbetar vi mycket med att just stötta föräldraskapet, säger Tova.

Även om det handlar om barn som är placerade utifrån egen problematik så ligger fokuset på hela familjen och samspelet mellan föräldrar och barn. Det handlar om att ge föräldrarna stöd att möta sina barns behov på bästa sätt.

– Som team arbetar vi nära varandra i de olika professionsområdena, men också nära både uppdragsgivare och familjerna. Så transparent som möjligt, med mycket kommunikation och öppenhet så att vi alla drar åt samma håll, berättar Tova.

Amplius erbjuder också konsulentstödda familjehem. Familjehem grundligt utredda och matchade för att hitta rätt familj för det specifika uppdraget.

– Vi har familjehemskonsulenter med många års erfarenhet som handleder familjehemmet. De träffar familjehemmet regelbundet och familjehemmet kan ringa dem dygnet runt vid behov, berättar Annika.

Anställd personal med specialistkompetens kan vid behov ingå i teamet tillsammans med familjehemmet och familjehemskonsulenterna. Amplius erbjuder även jourhem och förstärkta familjehem.Fler artiklar Visa fler artiklar

Amplius erbjuder vård, omsorg och utredningar inom familjehem, utrednings- och behandlingshem och skyddade boenden för kvinnor från 21 år, med eller utan barn. Verksamhetens bas finns i Blekinge men man tar emot placeringar från hela landet. Ellagård erbjuder utredning och behandling av familjer där föräldraförmågan brister. Signegård är samlingsnamnet för skyddade boenden över hela landet för kvinnor, med eller utan barn. Amplius erbjuder även konsulentstödda familjehem. Verksamhetens drivkraft är att lägga mesta möjliga omtanke i varje insats – alltid med barnens bästa i fokus.

www.ampliusomsorg.se