HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Den nya socialtjänstlagen

Nästan ett halvår har gått sedan den omfattande utredningen ”Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag” blev klar och lämnades över till socialminister Lena Hallengren (S). Förslaget har varit ute på remissrunda – och här redovisar vi utredningens innehåll kortfattat och några av remissvaren.

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningen föreslår bland annat:

Socialtjänstens mål

• att nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors jämställda levnadsvillkor
• att det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
• att tillgänglighetsbegreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamhet

Övergripande planering

• att kommunernas ansvar för att planera sina insatserinom socialtjänsten vidgastill att avse alla enskilda
• att kommunen, vid planering av insatsertill grupper och enskilda, särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser

Kvalitet inom socialtjänsten

• att socialtjänstlagens bestämmelser om personal med lämplig utbildning och erfarenhet förs samman i socialtjänstlagens kapitel om kvalitet
• att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning
• att det i socialtjänstlagen anges att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt

En kunskapsbaserad socialtjänst

• att det införs krav på att verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
• att regeringen tillsätter en utredning som ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställersamarbete mellan kommunerna och mellan kommunerna och staten

Insatser till enskilda

• att skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatserska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning
• att socialnämnden ska få tillhandahålla insatser utan behovsprövning till barn som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens samtycke
• att insatser för enskildas behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt liv och att känna välbefinnande
• att en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges

Förtydligat barnrättsperspektiv

• att en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter
• att det i socialtjänstlagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller inte

Källa: www.regeringen.seFler artiklar Visa fler artiklar

Översyn av socialtjänstlagen

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit. Behovet av en modern och tillgänglig socialtjänst är stort.