HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humana: LSS och missbruk – samverkan nödvändigt med SoL

Personer som är berättigade till LSS-boende men samtidigt har ett missbruk kan lätt hamna mellan stolarna. Missbruk faller under SoL och enligt lagen får inte ett LSS-boende jobba med missbruksbehandling. En samverkan mellan lagrummen behövs för att stötta.

Socialtjänsten har gemensamt ansvar med hälso- och sjukvården när det gäller att ge behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende. Ett ansvar beskrivet i socialtjänstlagen (SoL).  För personer med funktionsnedsättningar ska socialnämnden medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo med särskilt stöd, dvs LSS. Enligt lagen så får inte ett LSS-boende jobba med behandling.

– Det behövs en samverkan mellan LSS och SoL för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp med sitt missbruk, säger Mahina Havelius.

Mahina Havelius arbetar idag som utbildare och handledare på Humana med fokus på metoder till LSS personal (Tydliggörande pedagogik och Alternativ kompletterande kommunikation). Mahina har tidigare arbetat som verksamhetschef på Humanas två LSS-boenden som tog emot personer med missbruk och innan dess arbetat inom socialtjänsten med behandling av missbruk.

– Ju mer erfarenhet jag fick av målgruppen inom LSS desto tydligare blev det att stor del av missbruksvården inte är anpassad till den gruppen. De kan inte tillgodogöra sig behandlingen som den är utformad idag. Personer med funktionsnedsättning behöver ofta bildstöd och liknande för att kunna ta till sig informationen, säger Mahina.

Hennes erfarenhet bekräftas av Lars Olsson som arbetar som familjehemskonsulent och behandlare för vuxna personer med missbruksproblematik.

– Mycket av den missbruksbehandling som finns idag är kognitiv, det blir svårare att använda på de som har svårigheter på det kognitiva området. Man arbetar med självreflekterande metoder, vilket gör det svårt för någon med en kognitiv funktionsnedsättning att tillgodogöra sig dessa, säger Lars.

 

Mahinas erfarenhet är att personer med funktionsnedsättning kan ha lätt att hamna i missbruk.

– De kan lättare hamna i missbrukskretsar, för där finns det ofta mer tolerans för avvikande beteenden, förklarar hon.

Ett LSS-boende får inte genomföra drogtester eller begränsa något som de boende vill göra, men man kan stödja i att ta kontakt med vården och följa med på behandling.

– Om vi finns med som stöd kan vi hjälpa till med anpassningar av behandlingen för att passa just den här personen. Det kan exempelvis vara att behandlaren kompletterar med visuellt stöd, att prata långsamt med enkla meningar, trygghetsskapande åtgärder och att behandlaren ska vara flexibel, förklarar Mahina.

Humana har egen öppenvårdsbehandling som är specialiserad på LSS med beroendevård för alkohol, narkotika och spel. Det finns också möjlighet att få samtalskontakt för behandling av självskadeproblematik.

Lars Olsson har vid ett par tillfällen stöttat personal på olika LSS-boenden. De har kontaktat honom för att få hjälp med att hantera missbruk bland de boende.

– Man måste utveckla och anpassa de metoder som vi har för att de ska passa personer som faller under LSS. Ett sätt är ju att jobba med de saker personerna upplever som positiva i sina liv och öka graden av dessa i omsorgen, säger Lars.

En högre samverkan mellan LSS och SoL, måste få ta tid menar Mahina.

– Men det är viktigt att den vård som erbjuds kan anpassas för personer med särskilda behov och personal på boenden behöver också anpassa sig för att kunna tillmötesgå flera olika behov, säger Mahina.Fler artiklar Visa fler artiklar

Humana är Sveriges ledande företag inom individ- och familjeomsorg. Humana arbetar med hela landet som upptagningsområde och vågar påstå att de har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Humana erbjuder HVB för barn och unga samt vuxna, stödboenden, särskilda boenden, korttidsboenden samt familjehem och öppenvård.

www.humana.se