HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humanas stödboenden: Behoven avgör insatsen

Humana erbjuder stödboenden för både ungdomar och vuxna. De är verksamma på flertalet orter i Sverige och det är individens behov som avgör insatsen. Humana vill hjälpa människor till ett självständigt liv – oavsett bakgrund och svårigheter. För ungdomar finns nu även en ny utökad insats: förstärkt stödboende.

Humana är ett nordiskt omsorgsföretag som bland annat erbjuder stödboende över hela landet för både ungdomar och vuxna. Stödboende för vuxna löper från 21 år och uppåt, och hit kan man komma av många olika skäl.

– Vi har ingen väldefinierad målgrupp utan det är behoven som styr vilka som får vår insats, berättar Jessica Andersson, enhetschef.

Det handlar om människor med en väldigt blandad problematik. En del har haft egna lägenheter men inte kunnat behålla dem. Andra har bott hemma hos sina föräldrar som ofta täckt upp och skyddat sitt barn. Vissa kan ha drabbats av psykisk ohälsa eller levt med missbruk men vill börja ett nytt liv.

De boendes bakgrund är oväsentlig – det är behoven som styr. Och man vill synliggöra och förmedla de rättigheter dessa personer har av samhälleligt stöd.

I Helsingborg och Landskrona, där Jessica är ansvarig enhetschef, har man bedrivit stödboende sedan 2008. Här ligger lägenheterna i tre olika fastigheter och alla som flyttar in får en egen lägenhet.

– Vi försöker skapa en så verklighetsnära bostad som möjligt. Den ska fungera som en vanlig lägenhet, säger Jessica.Här får de boende en kontaktperson. En person som ser till att klienten är i fokus och att insatserna är samordnade, och är den som berättar för klienten om hens rättigheter.

– Eftersom den rollen är så viktig så gör vi en matchning. Det är viktigt att både klienten och kontaktpersonen känner att de fungerar ihop, att de utgör ett bra team, fortsätter Jessica.

Personalen är också ett team, där alla är pålästa om de boendes behov och var de befinner sig i de planerade insatserna.

– Vi arbetar också i någons hem och det ska vi alltid förhålla oss till, säger Jessica.

En del klienter har ganska få fungerande funktioner för att klara ett självständigt liv. Där handlar det om att börja från början, med det mest basala. Hur man städar, sköter sin hygien och att man behöver äta regelbundet.

– Sen har vi ju de som klarar det basala men behöver stöd med att komma tillbaka till ett arbete, eller att återfå kontakten med sina barn. Det kan se så olika ut, menar Jessica.

När man möter människor som befinner sig på väldigt olika nivåer, blir det viktigt att kartlägga varje individs behov av stöd.

– Det viktiga är att hitta var vi finns i detta, vad vi kan bidra med. Utgångslägena är så varierande att vi inte kan ha en och samma åtgärdsplan för alla, fortsätter hon.Det gemensamma för oss alla, oavsett bakgrund och problematik, är att våra grundläggande behov är desamma.

– Vårt arbete handlar om ganska enkla saker: att få människor att bli grundade. Oavsett vad vi varit med om, behöver vi bli sedda och lyssnade på, förklarar Jessica.

Stödboendena arbetar inte med behandlingar, de arbetar med att få nätverket runt klienten att fungera genom stöd och olika insatser.

– Nyckeln för oss är att skapa en hemlik miljö som blir en trygghet. När trygghet finns kan man börja öppna upp för både synliga och dolda hinder, för att börja gå mot ett självständigt liv där man mår bra, säger Jessica.Humana bedriver även stödboende för ungdomar och unga vuxna, från 16 och uppåt. I Stockholm arbetar Dedjen Neamen som enhetschef:

– Våra ungdomars bakgrund ser väldigt olika ut. Det kan handla om svåra uppväxtförhållanden, missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld eller att de lever under hot. Många har dessutom neuropsykiatriska diagnoser.

Alla ungdomar har behov av psykosocialt stöd i olika former och i olika hög omfattning.

– Det är ingen som kommer hit enbart på grund av en diagnos, utan anledningen är att de inte längre kan bo kvar i sin hemmiljö, förklarar Dedjen.

Syftet med stödboendet är att förbereda ungdomarna inför ett självständigt boende. Att klara av att hantera sin egen ekonomi och sköta allt praktiskt i sitt hem

– Det handlar om att ha fungerande rutiner som att sköta mat, sömn och komma iväg i tid till skola eller arbete, fortsätter Dedjen.

Vårdbehovet och behovet av stöd är individuellt. Den vanligaste stödformen är fem timmar per vecka, fördelat på två träffar. Teamet kring ungdomen består av samordnare och ungdomspedagoger.Humana erbjuder nu också ”förstärkt stödboende” för ungdomar. Man ser i förfrågningarna från socialtjänsten en ökning
av ungdomar med allt mer komplex problematik och därmed ökade behov.

– Insaten är ny, vi påbörjade den i våras och den finns idag i Stockholm, Göteborg, Linköping, Skövde och Skellefteå. Här har vi kopplat på behandling och stödet till ungdomarna består av många fler timmar, berättar Dedjen.

Teamet kring ungdomen arbetar tätt tillsammans med inspiration från en modell som heter TFCO (Treatment Foster Care Oregon). Modellen utvecklades som ett alternativ till att placera ungdomar med allvarliga problem på institution.

– Vid placeringen görs olika skattningar för att ta reda på ungdomens behov. Sen arbetar vi efter ett individuellt belöningssystem, för att förstärka positiva beteenden, säger Dedjen.

I den första fasen kartläggs alla risk- och skyddsfaktorer. I nästa fas flyttar ungdomen in i boendet med väldigt mycket tillsyn samtidigt som man påbörjar behandlingen.

– I den sista fasen drar vi ner på antalet stödtimmar, behandlingen trappas ner eller avslutas och boendet blir ett vanligt stödboende, fortsätter Dedjen.Humana familjestödsgruppen Stockholm har totalt 24 lägenheter för stödboende.

– Alla lägenheter, oavsett stödnivå, är egna fullt utrustade lägenheter. De ungdomar som har insatsen ”förstärkt stöd” bor oftast i lägenheter som ligger i samma hus som Familjestödsgruppen har sin bas, berättar Dedjen.

 Familjestödsgruppen sitter också i samma hus som Humanas öppenvård och har ett nära samarbete med dem.

– Här finns familjebehandlare och samtalsterapeuter som vi kan koppla in när det behövs. Vi erbjuder flertalet behandlingsmetoder exempelvis RePulse och LAB. Men det är socialtjänsten som bestämmer vilka tjänster som ska ingå, säger Dedjen.

Humana har nyligen lanserat en manual för sina stödboenden.

- Där står tydligt hur vi ska arbeta med både våra stödboendeinsatser och de nya förstärkta stödboendeinsatserna, avslutar Dedjen.Fler artiklar Visa fler artiklar

Humana erbjuder stödboende över hela landet för ungdomar 16-20 år samt vuxna 21 år och uppåt. Företaget har lång erfarenhet och bred kompetens till att bedriva stödboende. Vid komplex problematik för ungdomar 16-20 år, där det krävs både omfattande stöd och behandling så erbjuder företaget ”förstärkt stödboende”, en strukturerad modell i fyra faser.

www.humana.se