HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lärdomar från pandemin leder till bättre vård och omsorg

Pandemin har inneburit en utmaning för såväl vården och omsorgen som tillsynen. Erfarenheterna från pandemin är att IVO måste öka effekten av tillsynen och därmed bidra till förbättringar för vård- och omsorgstagare.

IVO har tidigare påtalat att pandemin dessutom visat på brister och risker som varit kända sedan tidigare. Nu har IVO redovisat tre uppdrag till regeringen som berör erfarenheten och lärande från pandemin.

  • IVO ser god följsamhet till besöksföreskrifter: I majoriteten av de verksamheter som IVO har granskat har följsamheten till besöksföreskriften varit god. Dialog, närvarande ledarskap och tillgång till skyddsutrustning pekas ut som framgångsfaktorer för att möta dessa utmaningar.

  • Förbättringsarbete för att agera snabbt och träffsäkert: IVO har haft regeringens uppdrag att bidra till lärande under covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. I dag hanterar IVO information från alla aktörer i vården och omsorgen nästan uteslutande i manuella processer. Det är ineffektivt och förknippat med risker kopplat till informationssäkerhet och tillförlitlighet. Arbetet framåt går därför ut på att minska manuella processer, öka digitaliseringen och kvalitetssäkra myndighetens egen information.

  • Grunden för lärande och en förebyggande tillsyn: Att systematiskt dela med sig av tillsynens iakttagelser är en grundsten för såväl lärande som förebyggande tillsyn. Genom att förbättra återföringen av tillsynens resultat kan IVO bidra till att händelser inte upprepas, varken i den enskilda verksamheten eller i vården och omsorgen i stort.

IVO kommer att återkomma till hur tillsynen kan utvecklas än mer när uppdraget slutredovisas i december 2022.

 

Källa: www.ivo.seFler artiklar Visa fler artiklar