HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Mo Gård: Att få tillgång till och använda teknik är en rättighetsfråga

Mo Gård satsar på att stötta brukaren att använda teknik i vardagen. Det finns en bredd av tekniklösningar för att möta olika behov såsom att stödja vid kognitiva och kommunikativa svårigheter, men också teknik som främjar rekreation och vila. Att ha tillgång till ny och hållbar teknik är en rättighetsfråga – rätten att likt andra vara en del av det moderna samhället.

På Mo Gård arbetar IKT-pedagogen Henrik Hildemar. IKT som är Henriks specialistområde står för informations- och kommunikationsteknik. Han ingår i Kvalitetsenheten inom Mo Gård, där olika tvärfackliga specialistkompetenser samarbetar för att kunna hitta bra lösningar för alla boende inom Mo Gård.
– Med det tvärfackliga sättet att arbeta kan vi utifrån olika perspektiv titta på en specifik individs behov och förutsättningar, säger Henrik.
Flera av brukarna inom Mo Gård har kombinerade funktionsnedsättningar och för att ge dem det stöd och den hjälp de behöver så behövs det flera perspektiv. Hela Kvalitetsenheten arbetar övergripande och ger stöd, utbildning och handledning till alla Mo Gårds boenden och dagliga verksamheter runt om i landet.
– Det känns väldigt bra att vi arbetar på ett sätt där insatserna sker på alla nivåer. Från övergripande riktlinjer och policys till handledning och utbildning av personalgrupper. Men även i direktarbetet med de olika brukarna, förklarar Henrik.
Allt arbete med brukarna inom Mo Gård är individanpassat. Det är sällan en metod eller lösning fungerar rakt av från en person till en annan, men med det centrala arbetssättet finns en möjlighet till spridning av lyckade idéer och lösningar.
– Lösningar som visat sig vara lyckosamma för en brukare på en enhet, kan ju föda idéer om att det kanske även skulle fungera för någon annan på ett annat boende om vi skruvar lite på det, förklarar Henrik.

Med dagens snabba teknikutveckling så sänks trösklarna för vad man kan hitta på med hjälp av ny teknik. Situationer som för bara tio år sedan hade varit omöjliga att lösa, är idag framkomliga genom att tekniken blivit lättare att använda, mer begriplig och ”fysiskt” mindre och mer lätthanterlig.
– Mycket av det vi idag använder oss av, och som visat sig vara riktiga lyckträffar, bygger på något så enkelt som en vanlig mobiltelefon som sedan kopplas till ett tillbehör via bluetooth, berättar Henrik.
Brukaren behöver inte möta telefonen i sig, det kan istället handla om att se en lysande knapp eller känna effekten av en vibrationshögtalare.
Digital teknik är idag en stor del av alla människors liv och en del av vår kultur. Detta vill Mo Gård även att personer inom deras verksamheter ska ges möjligheter att ta del av.
– Vårt arbete med att tillgängliggöra teknik kan ses ur ett rättighetsperspektiv. Vi ser det som en rättighet att varje individ ska få ta del av det gemensamma kulturarv som vår teknikanvändning är idag, säger Henrik.

På Mo Gård vill man ta ett stort ansvar för att tekniken ska finnas med för alla brukare, oavsett funktionsnedsättning. Man strävar efter att brukarens teknikanvändning är en del av vardagen och alltid utgår från individens behov beskrivna i individens genomförandeplan.
– I och med den snabba tekniska utvecklingen i samhället där tekniken är en del av var och ens vardag, är den tekniska kompetensen hos personalen sällan ett problem. Det behövs med andra ord inga specialistkunskaper för att förstå hur tekniken skall användas. Det är snarare en pedagogisk fråga än en teknisk, menar Henrik.
När Mo Gård introducerar teknik så utgår de alltid från individens intressen. Det är viktigt för dem att hitta teknik som kan fungera som stöd för kognition eller kommunikation genom att exempelvis använda intressanta spel eller lekar som kan leda till kommunikation.
– Det är en långsam process att utveckla hjälpmedel i traditionell mening, speciellt för personer med kombinerade funktionsnedsättningar. Det är svårt att förlita sig på den utvecklingen i vårt dagliga arbete, förklarar Henrik.
Istället handlar det ofta om hur man kan använda sig av och anpassa befintlig teknik. Man behöver vara intresserad av vad andra liknande verksamheter arbetar med, vad man har hittat för lösningar och vilken teknik som finns att tillgå. Att samverka är självklart för Mo Gård och det gör de givetvis även inom teknikområdet. Utvecklingen går snabbt och omvärldsbevakning blir viktig.
– Det blir speciellt viktigt för oss som möter brukare med medfödd dövblindhet. Då är det mycket kring kommunikation som ställs på sin spets, så här har vi ett nära samarbete med andra verksamheter både nationellt som internationellt, förklarar Henrik.

Mo Gård arbetar med hållbarhet utifrån tre fokusområden och mål inom Agenda 2030. Dessa är hållbar verksamhet, hållbar omgivning och hållbara människor. Hållbara människor fokuserar på målet Hälsa och välbefinnande samt målet Minskad ojämlikhet. Genom kartläggning av brukarens teknikanvändning vill man inom Mo Gård främja ökad jämlikhet och delaktighet. Man identifierar den teknikanvändning som redan finns, men tittar också framåt, vad är nästa steg, på vilket sätt kan tekniken användas ännu mer.
– Genom att i genomförandeplanen beskriva att en förberedd och anpassad surfplatta ska användas som stöd vid inköp av exempelvis matvaror, så kan individen mer självständigt planera och genomföra sina inköp, förklarar Henrik.

Teknikanvändningen som en del av hållbarhetsarbetet sker i nära samarbete med pedagoger i de olika verksamheterna, och Henrik tror att detta kommer sätta fingret på bredden av möjligheter. De erbjuder också brukare stöd i att identifiera och använda den teknik som fungerar bäst för individen, ofta innefattar det att även anpassa och förenkla teknik.
– Vi följer allt som är under utveckling i det digitala samhället, detta för att även dessa delar ska kunna vara tillgängliga för brukarna, säger Henrik.
Det finns ju också risker med teknikanvändning, främst på nätet. Genom rätt stöd från personalen ska detta inte hindra utvecklingen av brukarnas delaktighet i en teknisk värld.
– Det handlar ju om att vi måste informera om hur vi är mot varandra på sociala medier, vad som är okej att dela med alla andra, vad är privat och vad är offentligt. För att kunna stötta individerna inom Mo Gård måste vi engagera oss i deras teknikanvändning, avslutar Henrik.Fler artiklar Visa fler artiklar

Mo Gård erbjuder kvalitativa LSS-insatser och har 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, utmanande uttryckssätt och kombinerade funktionsnedsättningar. De är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag som erbjuder individanpassade helhetslösningar inom boende, daglig verksamhet och gymnasiesärskola till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism.

Mo Gård bedriver verksamhet i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. För att möta den ökande efterfrågan så expanderar de på flera platser i Sverige och har just nu lediga platser att erbjuda.

www.mogard.se