HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Mo Gård: Med över 75 års erfarenhet av att möta personer med specifika behov inom kommunikationsområdet

Mo Gård har länge gett stöd till döva personer med ytterligare funktionsnedsättning eller med dövblindhet. Idag kan Mo Gård också erbjuda insatser till personer som är hörande med kombinerade funktionsnedsättningar. Företagets samlade kompetens och erfarenhet inom kommunikationsområdet har möjliggjort att Mo Gård kan möta behovet hos en bredare målgrupp.

Mo Gård har lång erfarenhet och kompetens av att utföra insatser till personer med kombinerade funktionsnedsättningar. Exempelvis personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism som är döva, har hörselnedsättning eller en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Teckenspråk och taktilt stöd är därför en viktig del i verksamheten och en viktig förutsättning för delaktighet och för möjligheten att kunna leva ett gott liv.

Idag kan Mo Gård erbjuda stöd och insatser till en bredare målgrupp och riktar sig även till personer som är hörande med kombinerade funktionsnedsättningar. Ett exempel på detta är personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning som har behov av specifika anpassningar i den omgivande fysiska och sociala miljön.

Mo Gårds utgångspunkt inom kommunikationsområdet är att alla individer har förmågor oavsett utvecklingsnivå. Verksamheten utgår ifrån att all kommunikation kan utvecklas i en anpassad miljö med rätt stöd och förutsättningar.

– Svårigheter att uttrycka sig och att inte bli förstådd kan skapa stor frustration och leda till ett utmanande uttryckssätt. Inom Mo Gård betraktar vi dessa uttrycksätt som individens försök att kommunicera med sin omgivning, säger Julia Bergstrand, Specialist/utbildare inom Mo Gårds kvalitetsenhet.

Genom att utgå ifrån den unika individen och kombinera kunskap om kommunikation med kunskap om funktionsnedsättning skapar Mo Gård goda förutsättningar till insatser av hög kvalitet.

– Att kunna kommunicera är en rättighet och särskilt viktigt för individens möjligheter att kunna påverka sitt liv, fortsätter Julia.

För både målgruppen döva, personer med dövblindhet och hörande personer skapar Mo Gård miljöer som är kommunikativt tillgängliga och anpassade utifrån individens behov. I den kommunikativa miljön inom Mo Gård används talspråk, teckenspråk, taktilt språk och olika former av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) såsom bilder, symboler, föremål och tecken som stöd.

– Poängen med ett kommunikationsstöd är att skapa tydlighet i samspelet så att alla ges möjligheter att kommunicera med personer i sin omgivning och delta i gemensamma aktiviteter, avslutar Julia.

Kommunikation på individens villkor

Mo Gårds samlade kompetens inom kommunikationsområdet riktar sig till personer som behöver mötas av kunskap och individuella anpassningar för att kommunikationen ska fungera. Att kunna delta i aktiviteter och samspela med personer i omgivningen är en förutsättning för att individen ska kunna vara delaktig i allt som rör vardagsliv och samhällskontakter och för att leva ett gott liv.

Mo Gård utgår från att all kommunikation utvecklas i samspel med andra människor och att interaktionen handlar om att skapa något meningsfullt tillsammans. Därför betraktar Mo Gård inte heller kommunikationssvårigheter som något som kopplas till en specifik individ, utan ser det snarare som att utmaningarna i kommunikationen uppstår i ett samspel mellan två eller flera personer.

Förekomsten av kommunikativa utmaningar i ett samspel ställer krav på omgivningens kompetens och lyhördhet. Därför satsar Mo Gård på att utveckla medarbetarnas kompetens inom både lågaffektivt bemötande och kommunikationsstöd. När omgivningen brister i förståelse för individens sätt att kommunicera kan det få stora negativa konsekvenser för individen och för omgivningen.

Genom kompetens, respektfullt bemötande, goda relationer, individanpassning och omsorg skapar Mo Gård förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska få leva ett gott liv. En viktig del för att nå detta är den grundläggande utbildningsinsats som alla medarbetare på Mo Gård genomför under sina första sex månader. Utöver detta sker kontinuerlig kompetensutveckling i form av handledning, rådgivning och riktade utbildningsinsatser. I samtliga utbildningsinsatser utgår Mo Gård från individens förutsättningar samt behovet av anpassningar i miljön.

Mo Gård individanpassar på riktigt! Individanpassning innebär att man inom Mo Gård försöker hitta eller skapa en så tillgänglig miljö som möjligt för den specifika individens behov för stunden, behov som många gånger kan skifta över tid. Men det handlar inte bara om att anpassa miljön och kommunikationen för brukaren, det handlar även om att bygga kompetens hos personalen om individens förutsättningar och behov. Och hur man bäst kan anpassa miljön utifrån dessa förutsättningar.

– Den kommunikativa miljön omfattar också den fysiska omgivningen runt individen. Det kan handla om teknisk utrustning, belysning eller möblers placering, säger Pernilla Moqvist Pettersson, Placeringsrådgivare inom Mo Gård.

Mo gårds styrka har alltid varit specialistkompetens inom kommunikationsområdet och en hög grad av individanpassning.

– Utifrån detta är vi rustade att erbjuda specialiserade LSS-insatser och möta behovet hos en bred målgrupp där både döva och hörande personer ingår, summerar Richard Östnes, Placeringsrådgivare inom Mo Gård.Fler artiklar Visa fler artiklar

Mo Gård erbjuder kvalitativa LSS-insatser och har 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, utmanande uttryckssätt och kombinerade funktionsnedsättningar. De är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag som erbjuder individanpassade helhetslösningar inom boende, daglig verksamhet och Anpassad gymnasieskola till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism.

Mo Gård bedriver verksamhet i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. För att möta den ökande efterfrågan så expanderar de på flera platser i Sverige och har just nu lediga platser att erbjuda.

www.mogard.se