HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Notiser s. 22 (2021 nr3)

Aktuella branschnotiser.

Bara hälften av fall av våld mot barn anmäldes

Socialtjänsten i Stockholm anmäler endast drygt hälften av de fall av våld mot barn som man känner till, visar en granskning som staden gjort. Anledningen är att man inte anser att det är någon vits och risken finns att skada relationen mellan barn och föräldrar. Av totalt 80 granskade ärenden förekom våld i 22. Endast i tolv fall gjordes en polisanmälan.

Socialtjänsten i samtliga granskade fyra stadsdelar hade fall där man valt att inte anmäla. Flest var de i Spånga-Tensta där fem av sju fall inte anmäldes.

– Det kan låta som få, men vi kan nog utgå i från att det ser likadant ut i alla stadsdelar och då är det inte så få fall längre, säger socialborgarrådet Jan Jönsson.

Ytterligare tre stadsdelar ska granskas i höst. 

Källa: www.dn.se

Personlig assistans förknippas lika mycket med frihet som rädsla

Frihet, självbestämmande och möjligheten att få leva ett liv som alla andra. Men också en ständigt överhängande rädsla att mista sitt stöd. I en ny studie har forskare undersökt vilken betydelse personlig assistans hade för människors levnadsvillkor i en tid när besparingskrav påverkade både politik och praxis.

– Det är väldigt tydligt att ett beslut om indragen assistans får ringar på vattnet. Det handlar om att man kanske får flytta till en institution eller blir fånge i sitt eget hem. När du får hemtjänst istället för assistans måste du anpassa allt efter hemtjänstens tider och besök. Du kan inte längre ta dig till arbete eller studier. Är du anhörig kanske du tvingas säga upp dig från jobbet för att istället hjälpa ditt barn, säger forskaren Hanna Egard.

Tidigare har man försökt särskilja hälso- och sjukvården vilket fått katastrofala följder både för barn och personer som befinner sig i gränslandet mellan vård och personlig assistans, eftersom de blivit av med sitt stöd.

– I min analys föreslår jag istället att man stärker samordningen mellan assistansen och hälso- och sjukvården och tittar på stödet utifrån vad den enskilde behöver. Det är också linjen utredaren har gått på, säger Hanna Egard.

Källa: www.vetenskaphalsa.se

Regeringen utreder vård av unga på HVB-hem

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem.

– Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter och barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för utredarens arbete.

Källa: www.regeringen.se

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Vaccination av personal som arbetar fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19 är en central åtgärd för att hindra smittspridning.

Den som bedriver vård och omsorg ansvarar bland annat utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv för att beakta om personalen är vaccinerad eller inte. Verksamheterna ska hantera identifierade risker för smittspridning, och åtgärderna kan bland annat omfatta vaccination men även basala hygienrutiner, skyddsutrustning, städrutiner och information om riskerna med sjuknärvaro.

Källa: www.socialstyrelsen.se

Svårare att hitta familjehem under coronatider

I en enkät som skickades till Stockholms kommuner uppgav flera av kommunerna att de har svårigheter med att hitta familjehem. En del kommuner uppgav dessutom att det kan ha försvårats ytterligare på grund av coronapandemin. I Södertälje ser man förlängda rekryteringstider. Det har blivit svårare att besöka familjer, men också att göra marknadsföring, vilket kommunen lyckades locka fler familjer genom förra året.

Källa: www.svt.seFler artiklar Visa fler artiklar