Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

Ny standard ska ge högre kvalitet på LSS-boenden

Nu finns en helt ny standard för LSS-boenden som kan underlätta för utförare att hålla en hög och jämn kvalitet.

SIS, Svenska institutet för standarder, lanserar nu en tjänstestandard som syftar till att säkra kvaliteten inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) gällande bostad med särskild service för vuxna. Den har tagits fram i nära samarbete med en grupp experter från privata och kommunala utförare samt representanter för brukarna. Den är tänkt som ett stöd i kvalitetsarbetet, med fokus på den enskilde brukaren.

Kvaliteten på LSS-boenden har varit omdebatterad. För Alexandra Antoni, på SIS, visar det på ett starkt engagemang från samhällets sida.

– Samhället förväntar sig att ett LSS-boende ska erbjuda den kvalitet som de boende har rätt till. Det finns en stark vilja att göra rätt och den här standarden är tänkt att göra det lättare för utförarna genom att bidra med riktlinjer, checklistor och annat att hålla sig till.

 

När det finns ett utkast till standard är rutinen alltid att det går på remiss till berörda parter som inte varit delaktiga i arbetet med att ta fram standarden. I detta fall genererade remissförfarandet över 800 kommentarer, vilket är väldigt högt och tyder på ett starkt intresse.

– Inte minst kommuner, intresseföreningar och myndigheter hade synpunkter och många av deras förbättringsförslag arbetades in i den slutgiltiga standarden och gjorde den ännu bättre, berättar Alexandra Antoni.

Den nya standarden har namnet ”SS 877001 - Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna”. Den innehåller krav som syftar till att förbättra livskvaliteten för de boende och är utformad för att stärka de boendes delaktighet och integritet.

– Ett bra boende där man trivs, mår bra och har tillgång till olika slags aktiviteter är avgörande för en persons livskvalitet. Det är det här som standarden ska stärka.

Nu när standarden är publicerad finns den tillgänglig mot en kostnad för alla som är intresserade så som utförare, brukare eller anhöriga. Standarden är ett frivilligt verktyg för verksamheter för att systematiskt jobba med kvaliteten på sina boenden. Det finns även möjlighet att krav på efterlevnad av standarden kan användas i upphandling framöver.

– De boende har olika funktionsnedsättningar och olika förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på kompetens hos personalen. Vi hoppas att standarden kan bidra till att visa hur viktigt detta arbete är, säger Alexandra Antoni.

Källa: www.sis.se 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. För de som är berättigade till stöd enligt LSS finns det flera olika insatser att ansöka om, varav en är boende med särskild service för vuxna.

Standarden behandlar bland annat individens behov på områden som kommunikation, fysisk och psykisk hälsa, hjälpmedel och aktiviteter. Den tar också upp den enskildes bostad och gemensamhetsutrymmen samt specificerar krav för verksamheten av särskild vikt för den enskildes livskvalitet och livssituation. Bilagor med till exempel checklistor som kan vara till stöd i verksamhetens kvalitetsarbete inkluderas också.

Standarden ska kunna användas både av privata och kommunala utförare, leverantörer och beställare samt kommuner som beviljar insatser inom LSS-boende. Den ska också bidra till att tydliggöra kvaliteten för den enskilde.

Standarden kan användas till att:

  • ställa krav
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • förtydliga beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

    Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

    Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer