HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

SecuraNova säkrar dokumentationen

SecuraNova erbjuder journalsystem för utförarverksamheter inom vård och omsorg. Företagets ambition är att underlätta vardagen för sina tusentals användare samtidigt som det ger stöd att uppfylla lagstiftningens krav.

– SecuraNova har funnits sedan tidigt 2000-tal och tillhandahåller framför allt journal- och verksamhetssystem för utförare i privat och kommunal regi. I systemet utför våra kunder all dokumentation, berättar Stefan Persson som är delägare i SecuraNova tillsammans med Emanuel Rohani.

SecuraNovas har kunder som är HVB-hem, öppenvårdsenheter, konsulentstödd familjehemsvård, stödboenden, skyddade boenden, äldrevård, psykiatriboenden men även inom socialtjänsten. Systemen är enkla att använda, det är en förutsättning och en självklarhet gentemot kunden.

SecuraNovas system kan användas av alla – både små och stora verksamheter. Idag är det ungefär 250 verksamheter som använder SecuraNovas system, allt ifrån verksamheter med två användare och till de som har fler än 800 användare. För SecuraNova är alla kunder viktiga, stora som små verksamheter ska kunna förlita sig på deras produkter.
– Idag sker de flesta utbildningar on-line, en effekt av pandemin. Det innebär minskade kostnader för kunden och mindre resor, fortsätter Stefan.

SecuraNova erbjuder, förutom grund och vidareutbildning i dokumentationssystemen, även utbildning i journalföring, insatsplanering och uppföljning, risk- och lämplighetsbedömning, systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument, kvalitetsledning samt metoden MET.
– Systemet kan köras både i Webbläsare och Windowsmiljö även om kärnan i systemet är Windowsbaserat för att tillhandahålla mycket hög säkerhet. Vi har från början byggt in hög säkerhet (Privacy by Design), bl.a. i form av intern kryptering av data som lagras. Det är mycket känslig information som hanteras, så systemet måste självt kunna hantera den säkerheten och uppfylla kraven i GDPR, förklarar Stefan.

SecuraNova erbjuder också sina kunder anbudsstöd i ramavtalsupphandlingar och alla kunder får kvalificerad socialjuridisk rådgivning och tillgång till ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, som kan anpassas till den egna verksamheten.

SecuraNovas system innehåller ett antal tidsbesparande funktioner som dokumentation enligt SoL, LSS och av hälso- och sjukvårdsinsatser men även funktioner som personaldagbok, hantering av avvikelser och klagomål, kalenderfunktioner, skattningsinstrument, avtalsmodul, digital signering av läkemedel, digital signering av dokument, meddelandesystem, krypterad e-postfunktion för dokumentöverföring och statistikfunktion som stöder redovisning av information som behövs för kvalitetssäkring.
– Det är fantastiskt att vi kan göra skillnad för kunden. Vi fick nyligen en kund som fram till nu bara dokumenterat på papper! Nu kan de lägga mer tid på klienterna och samtidigt uppfylla lagstiftningens krav bättre, berättar Stefan.Fler artiklar Visa fler artiklar

SecuraNova Informationssystem AB erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem med mycket hög säkerhetsnivå för HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, konsulentstödd familjehemsvård, stödboenden, särskilda boenden, psykiatriboenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Våra system kan användas för alla målgrupper.

https://securanova.se/