Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

Zandra Kanakaris: Det börjar med killars våld mot tjejer

I mitten av april 2021 skakades Sverige om. Under tre veckor mördades fem kvinnor av fem män, som de hade en relation med eller haft en relation med. Mäns våld mot kvinnor hamnade i medialt fokus på ett sätt som det alltid borde vara. Polischefer och politiker utfrågades, skulle straffen skärpas, fotboja införas, vilka åtgärder tänker våra olika makthavare vidta?

Tisdag 20 april 2021 skriver Zandra Kanakaris en debattartikel i SvD. Rubriken är ”Vi måste stoppa våldet i tidig ålder” och handlar om våld i unga relationer. Om killars våld mot tjejer. Om att vi måste förstå att mäns våld mot kvinnor börjar här. Zandra är generalsekreterare för stiftelsen 1000 Möjligheter och HVB&LSSGuiden har pratat med Zandra om varför vi måste förstå att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot tjejer. Och vad som skulle hända om samhället satsade stora resurser på att motverka detta.

Stiftelsen 1000 möjligheter är en idéburen organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Stiftelsen startades 2005 som en tjej-jour och 2010 breddar de verksamheten och blir Sveriges första ungdomsjour.
2019 startar 1000 Möjligheter siten Ungarelationer.se. Ungarelationer. se är en nationell ungdomsanpassad kombination av Kvinnofridslinjen och Välj att sluta-linjen, och vänder sig till unga under 20 år.
Ungarelationer.se är ett chatforum som är öppen varje kväll mellan klockan 20 och 22 året om och bemannas av femtio volontärer.
– Innan vi drog igång hade vi referensgrupper med 200 unga och en önskan var att de som skulle ta emot deras frågor och berättelser, skulle vara människor som verkligen ville det. Inte för att de fick betalt för det, säger Zandra.
Volontärerna som är noggrant rekryterade går också en inledande utbildning i bemötande av våldsutsatta och har kontinuerlig handledning av organisationens ansvariga psykolog.

När 1000 möjligheter startade Ungarelationer.se så visste man att det fanns ett stort behov av att få prata om våld i nära relationer hos de riktigt unga. Målgruppen fanns redan inom ungdomsjouren.
– I Sverige har vi ju ändå diskussioner och en offentlig debatt om mäns våld mot kvinnor. Vi har däremot nästan inte alls pratat om killars våld mot tjejer, säger Zandra.
Det finns ett stort hålrum kring ungas relationer och det våld som kan finnas där. Ett område som inte har fått ta plats, och där väldigt få insatser gjorts.
Zandra berättar att de unga i referensgrupperna ofta inte såg Kvinnofridslinjen eller andra traditionella hjälpinstanser som en plats för dem. De upplevde att det var en plats för vuxna kvinnor med barn, som blivit våldsutsatta.
– Men de här frågorna rör även ”sextonåriga Sanna” som blir utsatt av sin pojkvän. Och hon måste känna att det finns en plats dit hon kan vända sig, säger Zandra.
De unga hittade väldigt snabbt fram till Ungarelationer.se. Sedan de öppnade för två år sedan har siten haft nästan 300 000 besök och genomfört fler än 7300 stödsamtal.

Ungarelationer.se består av tre delar: chattstödet, Kunskapsbanken och ett quiz. Idén att ha med ett quiz kommer från de unga i referensgrupperna och är en av de mest använda funktionerna på siten.
– De menade att ”hur ska man veta om man är i en schysst relation eller inte”. Man önskade ett quiz för att förstå om det man utsätts för är våld, hot eller kontroll, säger Zandra.
Zandra menar att man måste tänka i nya banor när man vill fånga upp unga människor. Att man måste använda andra kontaktsätt än till våldsutsatta vuxna kvinnor. Eller till vuxna män som är våldsverkare.
– Det är svårt för unga som kanske har sin allra första relation, att förstå vad som är okej eller inte. Många kontaktar oss med en känsla av att ”något inte känns riktigt bra... han är inte alltid snäll”. De har inte förstått att våld är så mycket mer än bara fysiskt våld, fortsätter Zandra.
Vad som är psykiskt våld är de flesta unga okunniga om. Att bli kallad äcklig hora, bli hotad om att syskon och föräldrar kommer drabbas om man gör slut, hot om att sprida privata bilder på nätet – är det våld? Däremot så fungerar hoten, de blir rädda och stannar i en relation där de blir utsatta för fortsatt våld.

Våldet som de unga tjejerna utsätts för är precis lika grovt och allvarligt som det de vuxna kvinnorna utsätts för. Men omständigheterna där det sker kan se väldigt annorlunda ut. För många av de unga tjejerna är det här deras första relation. Det är svårt för dem att veta vad en relation innebär, vad den normalt innehåller.
– De tänker ”är det så här det ska vara”? Många gånger är också killen ett eller ett par år äldre och har redan haft tidigare relationer. Han är den erfarna, den som får bestämma, säger Zandra.
Oerfarenheten och osäkerheten, men även den normalisering som sker, är förklaringen till att så många tjejer stannar kvar i destruktiva och våldsamma relationer. Killarna är inledningsvis så gulliga, det är ingen som inleder en relation med att slå någon. Hoten smyger sig på, men kan eskalera väldigt snabbt och leda till en isolerad tillvaro där det inte dröjer länge innan det första slaget kommer.
– I många av de här relationerna behöver inte ens fysiskt våld användas, det räcker med hotet om våld, berättar Zandra. Enligt BRÅ har nästan var fjärde ung tjej varit utsatt för brott i sina relationer och majoriteten av de som hör av sig till Ungarelationer.se är under 18 år.
Att det handlar om barn som blir utsatta leder till att vi som samhälle har andra möjligheter, men framförallt andra skyldigheter.
– Vi kan och bör ingripa på ett helt annat sätt än när det gäller vuxna, fortsätter Zandra.

I arbetet med att motverka kriminalitet finns det redan en etablerad inställning i samhället om att arbetet måste börja med de unga.
– Här finns det redan en uttalad retorik hos riksdag och regering. Alla talar om att man måste in tidigt, bryta gängkriminalitet och stoppa nyrekrytering. Precis samma retorik och handling behövs när det gäller mäns våld mot kvinnor, säger Zandra.
Zandra menar att om en sextonårig kille utövar våld mot sin flickvän och ingen reagerar, varför skulle han tänka annorlunda när han är 40, är gift och har tre barn?Att göra tidiga insatser är brottsförebyggande på så många sätt.
–Dels identifierar vi de unga våldsutövarna och kan sätta in insatser och lagföring. Det är lättare att ändra på ett beteende då det inte har pågått så länge. Dels kan vi spara så många tjejers och kvinnors lidande och liv. Dels kan vi kanske förhindra att våldsutövarna hinner skaffa barn tidigt, eftersom det leder till oerhörda konsekvenser, förklarar Zandra.
Genom att motverka killars våld mot tjejer kommer vi i förlängningen också se en minskning av mäns våld mot kvinnor.
– Det finns så mycket att vinna på att arbeta mot våld i unga relationer. Det här arbetet är kanske den sten vi ännu inte har vänt på i frågan om mäns våld mot kvinnor, säger Zandra.

I debattartikeln listar Zandra åtta punkter där insatser måste göras för att motverka killars våld mot tjejer. Det handlar om ökade resurser, kunskapshöjande åtgärder, skolans ansvar, hälso- och sjukvårdens ansvar, elevhälsans ansvar. Och om Socialtjänstens ansvar.
Så här skriver Zandra i debattartikeln:
”Socialtjänsten behöver börja följa de skrivningar om våld i ungas partnerrelationer som finns och inleda utredningar baserat på kännedom om denna typ av våld. Om det inte sker bör vid en uppföljning av frågan skrivningar kring detta skärpas och förtydligas ytterligare.”

- Det är bra att socialtjänsten har dessa skrivningar, men vi har hittills inte stött på en enda ungdom som varit aktualiserad hos socialtjänsten på grund av våld i en partnerrelation, säger Zandra.
De ungdomar som Ungarelationer.se kommer i kontakt med, och som har ett ärende hos socialtjänsten, har det av andra skäl. Det kan vara pappans våld mot mamman, strul i skolan på grund av ett utåtagerande beteende. I ärendet kan det framkomma att det även finns våld i den ungas egna partnerrelation.
– Men det är ju våldet i sig som är det allvarliga. Det som borde leda till en massa orosanmälningar och följas upp av socialtjänsten. Och det ser vi tyvärr inte riktigt, säger Zandra.
Idag gör många socialtjänster runt om i landet insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor genom satsningar riktade till våldsutövare. Dessa riktar sig till vuxna våldsutövare, inte våldsutövare som är under 18 år.
– När det gäller de våldsutsatta tjejerna så finns det en massa bra kvinno- tjej- och ungdomsjourer att hänvisa dem till. När det gäller unga våldsutövare däremot, så har vi nästan inga ställen alls. Vilket är ett stort hinder i vårt arbete, fortsätter Zandra.
Socialtjänsten är en av de myndigheter där de här ärendena måste hamna för att de unga ska få de insatser de behöver.

Ungarelationer.se har tre målgrupper, där den stora majoriteten utgörs av de som är utsatta för våld. En annan målgrupp är kompisar. Forskning visar att om en ung person som utsätts för våld överhuvudtaget berättar det för någon, så är det oftast för en kompis.
– Det är en väldigt tung börda att bära för en ung människa. Att vara den enda som vet, förklarar Zandra.
Den tredje målgruppen är våldsutövare. En målgrupp som de inledningsvis inte visste om de skulle nå ut till, men där Zandra berättar att det gått över förväntan.
– Den mest lästa texten i Kunskapsbanken är ”Om jag utsätter någon”. Och flera hör av sig. Sen kan det vara svårare att motivera dem att fortsätta ha sin stödkontakt eftersom det blir krävande och kommer närmare, säger Zandra.
Hos Ungarelationer.se får alla, även våldsutövare, erbjudande om en egen stödkontakt. En och samma person som de kan fortsätta att chatta kontinuerligt med en gång i veckan.
Ungarelationer.se fokuserar på att lägga ansvaret för våldet på våldsutövaren och uppmuntra till ett förändringsarbete och att de avslutar den relation de utövar våld i.
– Här skulle vi ju såklart vilja göra mycket mer. Vi ser ju en klar korrelation mellan hur mycket resurser vi har för att annonsera och antalet som besöker oss. Mycket sker på impuls. Om vi kommer upp i flödet på sociala medier så är chansen så oerhört mycket större att de tar kontakt, berättar Zandra.

Vi har redan en del på plats i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, menar Zandra. Unga killars våld mot tjejer är bara ett ytterligare perspektiv:
– Allt det vi gör för de vuxna måste vi givetvis göra för de unga! Vi måste förstå att våldet även finns i de ungas relationer. Och att våldet börjar där och då.
En viktig målsättning för 1000 Möjligheter är att verka för att killars våld mot tjejer alltid ska inkluderas och särskilt lyftas fram i arbete, policys och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor.
– Vi måste med alla medel få det här våldet att upphöra. Och ska vi få ett verkligt slut på det, måste vi synliggöra de unga våldsutsatta tjejerna och de våldsutövande unga killarna, avslutar Zandra.

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

  • Lagstiftning
  • Barn och unga

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

  • Reportage