Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SilverSeger AB - Familjevårdsenheter.

Tfn: 0300 211 22
Fax: 0300 57 37 10

Besöksadress: Västergatan 16 / Huvudkontor, Kungsbacka
Postadress: Västergatan 16, 434 30 Kungsbacka
Föreståndare: Stefan Solverå, 0733 45 57 80
Placeringsansv: Marie Segerholm, 0733 45 57 81
Platsantal: Varierande
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Våra familjehem tar emot unga vuxna och vuxna ifrån 21 år och uppåt, både män och kvinnor. Finns i vissa fall även möjlighet till eget träningsboende i anslutning till familjehemmet.

Vi har även familjehem som tar emot emot barn och unga 0-20 år både pojkar och flickor.

Jourhemmen tar akut emot barn i åldern 0-18 år

Behandlingsinnehåll: SilverSeger AB är ett lösningsfokuserat vårdbolag med inriktning på förstärkt familjehems- och kvalitativa vårdinsatser.

Familjehemsenheten tillhandahåller välutredda familjehem med flerårig erfarenhet och kompetens inom resurskrävande problematik. Bolagets vision är att tillhandahålla trygga vårdmöjligheter även för de mest svårplacerade klienterna enligt lagrum SoL, LVU och LSS. Vi har även nya ramavtalet med Kriminalvården för halvvägshus/enskilt boende. Detta innebär att stöd och motivationssamtal ifrån konsulent kan ingå i vissa fall.

Utmärkande för arbetet är vårt helhetstänk, där vi erbjuder placerande myndighet ett koncept. Det innebär att företaget tillsammans med familjehem och behovsprövade insatser utifrån klientproblematik löser de incidenter och den problematik som uppstår. Vi på SilverSeger vill erbjuda mycket mer än bara en plats i ett familjehem, vi vill erbjuda ett koncept som innebär en helhet där behövda insatser tillgodoses på individnivå.

Konsulenter, ansvariga och Familjehem på SilverSeger är lösningsfokuserade och målinriktade.

Arbetet karaktäriseras av det tredelade ansvaret mellan Familjehemmet, Konsulenten/SilverSeger samt vårdande myndigheter (sjukvård, psykiatri, privata insatser) för att stärka klienten och säkerställa ett tryggt och gott liv även efter avslutad placering. Utifrån uppdraget och dess karaktär görs en genomförandeplan som revideras löpande, så att man kan mäta hur målen i den uppsatta planen nås och genomförs.

Vår personal har erfarenhet från Socialtjänst, missbruksvård, Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården samt över 20 års erfarenhet av egna familjehemsplaceringar.

Placerande socialtjänst eller aktuell frivård hålls löpande informerad om hur familjehemsplaceringen fortskrider. Detta görs via mejl, telefon och skriftlig rapportering.

Geografi: Hela landet med fokus på Västra Götaland, Stockholm, Småland, Skåne, Jämtlan och Blekinge.

Huvudman: SilverSeger AB

Org nr: 556932-5573

Upptagningsområde: Vi är verksamma i stora delar av Sverige, från Syd till Norr och vårt huvudkontor finns i Kungsbacka . Våra uppdragsgivare är verksamma inom kriminalvården/socialtjänsten. Konsulenter finns i närområdet kring familjehemmen. De ger regelbunden handledning och vägledning till familjehemmet samt samordnar de resurser och insatser som behövs kring individen.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Konsulenterna.
Vid frågor om olika vårdalternativ, kontakta SilverSeger s placeringsfunktion, på 0300 211 22 alt.
tfn Stefan 073 345 57 80 alt. Marie 073 345 57 81

Språk: Engelska,Tyska, Persiska, Dari, Arabiska, övriga tar vi in tolk.

Övriga upplysningar: SilverSeger AB- Jobbar alltid med totallösningen kring klienten.

För de unga vuxna och vuxna är målet att uppnå en vardag med ökad livskvalitet.
En vardag som både innehåller en meningsfull sysselsättning och en aktiv fritid utifrån individens egna förutsättningar och önskemål.
Men även en vardag där den psykiska och fysiska hälsan är i balans.

"SilverSeger AB - Familjevårdsenheter." ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning