HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tjust Behandlingsfamiljer

Tfn: 0490-34436

Föreståndare: Gunilla Nyström, 0490-34336
Placeringsansv: Jennie Sjöblom, 0706722936
Platsantal: 50


Målgrupp: Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö.

I våra familjehem kan vi också ta emot föräldrar som tillsammans med sina barn vill och behöver bli hjälpta med att skapa och utveckla en trygg anknytning eller som behöver utredas.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt vård och behandling till familjehemsplacerade barn och ungdomar i kommunens egna familjehem.

Bakgrund

Problematiken hos barnet eller föräldrarna kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, missbruk, övergrepp eller allvarliga relationella svårigheter. Våra barn/ungdomar bedöms vara i behov av ett nytt nätverk där ursprungsfamiljen – i den utsträckning den förmår och det bedöms gynnsamt för barnet – ska ingå som en bärande del.

Placeringen beror ofta på problematik av mycket tung psykosocial karaktär och de barn/ungdomar vi hjälper har ofta stannat upp i sin sociala, emotionella och/eller kognitiva utveckling. Deras första år kan ha varit starkt präglade av rädslor, besvikelser och misslyckanden. Barnen kan ha upplevt stor utsatthet i att ensamma försöka förstå sina behov och göra dem förstådda.

Trygghet och utveckling med förstärkt stöd

Våra barn/ungdomar har bedömts ha så stora behandlingsbehov att familjen som barnet flyttar in hos i sin tur behöver mycket stöd, hjälp och handledning. Det vi erbjuder kan jämföras med den behandling som barn erhåller i boendet på en institution. Familjen erbjuder ett hem och sig själva för barnet att skapa kontinuerliga relationer till. Därutöver finns ett behandlande och mentaliserande team i form av behandlingssamordnare, psykologer och läkare.

Vi utgår från barnets nivå; vilka behov, brister och resurser finns? Utifrån vem barnet är försöker vi hitta den mest passande familjen och ju mer vi lär känna barnet, desto bättre blir vi på att anpassa de insatser som krävs för att hjälpa barnet vidare i utvecklingen. Insatserna är ofta störst i början men minskar i regel med tiden, då våra barn/ungdomar blir alltmer trygga i sin nya omgivning.

Behandlingsinnehåll: Den teoretiska utgångspunkten för vårt behandlingsarbete är relationellt psykodynamiskt med fokus på mentaliseringsfrämjande interventioner, MBT. Teoretiskt och praktiskt hänger detta samman med programmet ICDP/vägledande samspel.

Behandlingsfamiljen är grunden i vårt koncept.

Behandlingsfamiljens vardag är grunden i behandlingen och behandlingsföräldrarna strävar efter att möta våra barn/ungdomar utifrån det förhållningssätt som bäst gynnar deras utveckling. En av föräldrarna i behandlingsfamiljen är därför anställd av oss och hemma på heltid.

En av behandlingsfamiljernas viktigaste uppgifter är att erbjuda en trygg bas. Teamet runt barnet hjälper familjen att mentalisera kring det som händer för att behandlingsfamiljen ska kunna erbjuda denna trygga bas. En trygg bas innebär (Ainsworth-71, Schofield-08):


• Att erbjuda tillgänglighet för att den unge skall öka förmågan att känna tillit.
• Att vara lyhörda och kunna hjälpa den unge att hantera sina känslor och sitt beteende.
• Att erbjuda acceptans så den unge kan få hjälp att bygga en positiv självkänsla.
• Att inbjuda den unge i samarbete för att skapa lyckade projekt och upplevelser av framgång.
• Att erbjuda familjemedlemsskap för att hjälpa den unge att få känna tillhörighet.

Till våra barn/ungdomar knyts även en kontaktfamilj för att utöka det sociala nätverket och göra det möjligt för dem och behandlingsfamiljen att göra saker på var sitt håll. Ofta försöker vi se till att kontaktfamiljen har en naturlig koppling till behandlingsfamiljen.

Förhållningssätt och förståelse för våra barn/ungdomar eller förälderns behov är i fokus i den ständiga dialog som förs mellan behandlingsfamiljen och behandlingssamordnaren. Behandlingsfamiljen har regelbunden obligatorisk handledning såväl individuellt som i grupp. Behandlingen i familjen utgår från ICDP/vägledande samspel där man betonar vikten av ett utvecklingsfrämjande samspel.

Individuellt utformad genomförandeplan

Tjust behandlingsfamiljer erbjuder en individuellt utformad och processinriktad behandling. För varje placering görs en individuell bedömning av behandlingsbehovet. Därefter läggs ett förslag på genomförandeplan som innehåller åtgärder och omfattning. Förslaget diskuteras i samråd med placerande instans. Möjligheten till individuellt anpassad behandling är stor tack vare att placeringen i familj kan skräddarsys efter behov.

Aktuella terapiformer

I mentaliseringsbaserad terapi arbetar man med målsättningen att medvetandegöra och utveckla samspelsförmågan och behandlingens fokus ligger i processen och inte på innehållet i terapin. Mentaliseringsbaserad terapi är från början en terapiform och ett behandlingsprogram som är utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Eftersom man genom upprepade och välgjorda studier har kunnat visa att behandlingen är verksam har MBT även börjat användas på andra patientgrupper och i andra sammanhang. MBT är en så kallad evidensbaserad metod och det har visat sig att positiva effekter av behandlingen håller i sig även över tid.

Efter inskrivningsbedömning av psykolog, erbjuds barnen/ungdomarna psykoterapi i någon form. De psykoterapiformer vi vanligen arbetar med är relationell och mentaliseringsbaserad psykoterapi som är moderna former av psykodynamisk psykoterapi. Yngre barn erhåller barnpsykoterapi (lekterapi). Detta skapar en större möjlighet för ökad tillit och en mer realistisk syn på sin behandlingsfamilj och sina tidigare vårdnadshavare.

Inom Tjust Behandlingsfamiljer finns också kompetens inom systemisk familjeterapi, barnorienterad familjeterapi (BOF), KBT, DBT och IPT. Även biologiska föräldrar kan erbjudas vägledning enligt ICDP/vägledande samspel upp till sju tillfällen individuellt.

Geografi: Våra kontor finns i Västervik, Vimmerby, Jönköping och Norrköping och våra familjer finns med max en timmer resväg från dessa städer.

Huvudman: Tjust Behandlingsfamiljer AB

Org nr: 556657-9438

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Enligt överenskommelse mellan uppdragsgivare och TBF

Övriga upplysningar: Barn/ungdoms psykologisk utredningskompetens.

"Tjust Behandlingsfamiljer" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation