Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Bergslagsgårdar, Familjehemsvård

Tfn: Örebro 019-17 05 90
Fax: Örebro 019-611 12 79

Besöksadress: Slottsgatan 19, Örebro
Postadress: Box 222, 701 44 Örebro
Föreståndare: Annelie Bouvin Barn & ungdom, Åsa Rättö Vuxna, A.B; 070-361 67 80, Å.R; 070-8822303
Platsantal: 110
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn/ungdom 0-20 år samt vuxna med psykosocial problematik, skolproblematik, missbruk/kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik, funktionshinder, ensamkommande barn, vård för föräldrar med barn. Vi har familjehem, kontaktfamiljer/personer, jourhem. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM,LSS, LRP, vårdvistelse samt kontraktsvård.

Behandlingsinnehåll: Familjehemsvård med konsulentstöd, där familjehemmen har tillgång till regelbunden handledning samt beredskap dygnet runt.Den placerade skall ingå i familjehemmets vardag och följa de rutiner som finns både i familjen, förskola, skola, arbete och fritid. Vi eftersträvar en förutsägbar miljö som bygger på ramar, struktur och tydlighet. Vårt övergripande mål är att skapa en bättre livskvalité för vårdtagarna.

Utredning av familjehemmen sker genom djupintervju, hembesök, referenstagning, extern tolkning av utredningen samt genom utdrag ur register från socialtjänsten, Polisen och Kronofogdemyndigheten. Familjevårdskonsulenterna är socionomer/beteendevetare med lång erfarenhet av socialt arbete. Vår personal är utbildade enligt BBIC och anknytningsutbildning.
Samtliga konsulenter inom vuxenenheten har genomgått Kva-utbildning IDAP och Ros som är ett program för personer som är dömda för sexual- och/eller relationsbrott. De är även utbildade i Återfallsprevention.

Geografi: Kontoren finns i Örebro, Karlstad och Västerås. Familjehemmen är belägna inom 15 mil från respektive kontor.

Huvudman: Stiftelsen Bergslagsgårdar

Org nr: 875001-4584

Inskrivningsförfarande: Förfrågan från socialtjänsten. Socialtjänsten gör en kompletterande utredning av familjehemmet. Matchningen av den placerade och familjehemmet sker i samarbete mellan socialtjänsten alternativt Kriminalvården och Stiftelsen Bergslagsgårdar.

Språk: Engelska, tyska, finska

Övriga upplysningar: Stiftelsen Bergslagsgårdar bildades 1986, är allmännyttig, politiskt och religiöst obunden och ej vinstdrivande. Stiftelsen Bergslagsgårdar kan även erbjuda vuxenplaceringar i familjehem genom vår vuxenenhet.

"Stiftelsen Bergslagsgårdar, Familjehemsvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning