Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kurera Omsorg

Tfn: 010-3333990

Besöksadress: Malmö
Postadress: Krusegatan 19, 21225 Malmö
Föreståndare: 010-3333990
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Familjehem & Jourhem
Familjehemsvården hos Kurera Omsorg sköts av Kurera Hem AB. Kurera hem är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som i samarbete med socialtjänsten matchar barn och vuxna att hitta en familj att växa och må bra i. Vi som arbetar på Kurera Omsorg har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både kommunal och privat regi. Samtliga har adekvat utbildning.


Verksamheten riktar sig till individer med LSS insatser, svår psykosocial problematik, hedersrelaterad våld och individer som behöver förstärkt och kraftigt förstärkt familjehem.
Stödet vår verksamhet erbjuder bygger på forsknings- och evidensbaserade metoder likaså våra utredningar, bedömningar och utbildningar för våra familjehem/jourhem och konsulenter. Inför en placering får kommunen ta del av vår utredning av familjehemmet. Oavsett tidigare erfarenhet utbildas och utreds samtliga familjehem av oss vilket innebär att vi har god kännedom om våra familjehem. Det underlättar både när vi ska matcha till rätt familjehem men även vid fortlöpande vägledning under uppdraget. Under placeringen ansvarar vi för att hemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat och även utbildning i ”ett hem att växa i”.

Vårt primära uppdrag är att försöka erbjuda en helhetslösning och ett genuint stöd, där barn och vuxna känner att de bemöts med värme och respekt från våra familjehem och konsulenter. Vi arbetar för en god samverkan med den enskildes professionella nätverk såsom socialsekreterare, god man, skola eller familj.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi samarbetar tillsammans i samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering. Vi erbjuder våra familjehem avlastning och kvalificerade kontaktpersoner vid behov.

Org nr: 559037-4574

"Kurera Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Transitboende
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO