HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kurera Omsorg

Tfn: 010-3333990

Besöksadress: Malmö
Postadress: Krusegatan 19, 21225 Malmö
Föreståndare: 010-3333990
Placeringsansv: 0103333990
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Familjehem & Jourhem
Familjehemsvården hos Kurera Omsorg sköts av Kurera Hem AB. Kurera hem är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som i samarbete med socialtjänsten matchar barn och vuxna att hitta en familj att växa och må bra i. Vi som arbetar på Kurera Omsorg har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både kommunal och privat regi. Samtliga har adekvat utbildning.


Verksamheten riktar sig till individer med LSS insatser, svår psykosocial problematik, hedersrelaterad våld och individer som behöver förstärkt och kraftigt förstärkt familjehem.
Stödet vår verksamhet erbjuder bygger på forsknings- och evidensbaserade metoder likaså våra utredningar, bedömningar och utbildningar för våra familjehem/jourhem och konsulenter. Inför en placering får kommunen ta del av vår utredning av familjehemmet. Oavsett tidigare erfarenhet utbildas och utreds samtliga familjehem av oss vilket innebär att vi har god kännedom om våra familjehem. Det underlättar både när vi ska matcha till rätt familjehem men även vid fortlöpande vägledning under uppdraget. Under placeringen ansvarar vi för att hemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat och även utbildning i ”ett hem att växa i”.

Vårt primära uppdrag är att försöka erbjuda en helhetslösning och ett genuint stöd, där barn och vuxna känner att de bemöts med värme och respekt från våra familjehem och konsulenter. Vi arbetar för en god samverkan med den enskildes professionella nätverk såsom socialsekreterare, god man, skola eller familj.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi samarbetar tillsammans i samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering. Vi erbjuder våra familjehem avlastning och kvalificerade kontaktpersoner vid behov.

Stödboende & Öppenvård
Vi erbjuder flera olika varianter av stödinsatser med eller utan boende. Vi erbjuder dels öppenvård eller stödboende där insatsen skräddarsys efter klientens behov tillsammans med uppdragsgivarens önskemål. Vi erbjuder även akutboenden där fokus ligger på boendelösningen men där visst stöd kan vara nödvändigt. Oavsett vilken form av placering det rör sig om kan den anpassas och bli en skyddad placering för det fall det föreligger en hotbild av något slag.

Behandlingsinnehåll: Stödboende
I våra stödboenden riktar vi oss till unga och vuxna som av olika anledningar behöver stöd i vardagen. Verksamheten riktar sig till de som har utmaningar med exempelvis kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende eller psykosocial problematik.

Stödinsatsen syftar till att bryta sitt negativa levnadsmönster. Allt arbete sker individuellt enligt en tydlig genomförandeplan med fokus på sysselsättning. Stödinsatsen består också i att bistå i kontakt med arbete, skola, praktik, hälso- sjukvård, och myndigheter allt i syfte att förberedas inför ett självständigt liv.

Stödboende för 16-20år.
Stödboende för 21+.
Stödboende för förälder med medföljande barn.
Stödboendet utgörs av möblerade/ utrustade lägenheter centralt belägna i Lund eller Malmö/Limhamn på gångavstånd från allmänna kommunikationer och med närhet till service av olika slag.

Stödboende kan med fördel kompletteras med Kurera Omsorgs Öppenvård.

Öppenvård
Kurera Omsorgs Öppenvård vänder sig till ungdomar och unga vuxna som vill bryta sitt negativa levnadsmönster. I öppenvården arbetar vi efter en individuellt utformad genomförandeplan med fokus på sysselsättning, såsom studier, praktikplats eller arbete.

”Vi tror att en förutsättning för självständighet börjar med försörjning”

Kurera Omsorgs Öppenvård vilar på en lösningsfokuserad grund. Vi utgår från den enskildes styrkor och fokuserar på möjligheterna. Kurera Omsorgs Öppenvård lägger stor vikt på relationen och arbetet med mål och genomförande.

”Varje individ har förutsättningar att växa”

Kurera Omsorgs Öppenvård tar hänsyn till klientens hela livssituation. Vi arbetar för att hitta sammanhang med fokus på daglig sysselsättning som ger mening, hopp och arbetsglädje.

Kurera Omsorgs Öppenvård kan med fördel kompletteras av Stödboende.

Geografi: Skåne

Org nr: 559037-4574

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakt med placeringsansvarig 0103333990
Verksamhetschefen som skriver in klienter

"Kurera Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO