Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Attendo Jour- och Familjehem - verksamma i hela Sverige!

Verksamhetstyp: Familjehem
Antal platser: 300 - Vi har familjehem över hela landet!
Besöksadress: Ludvigbergsgatan 29, 118 23 Stockholm
Kommun: Stockholm
Org nr: 556477-8958
Webbplats: https://www.attendo.se/jour-och-familjehem

Målgrupp

Attendos familjehem är noggrant utvalda och utredda i enlighet med socialstyrelsens rekommenderade utredningsmetoder. Vi har ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem där kunskap och förmåga att stödja barn/ungdomar eller vuxna samt familjens förmåga till anknytning står i fokus. När Socialtjänsten behöver hjälp att finna en lämplig familj för ett barn, föräldra/barn eller en vuxen har vi möjlighet till en god matchning.
Vi har olika typer av familjehem som passar olika barn och unga. Det finns exempelvis hem som är bättre lämpade för barn med särskilda behov, allergier eller som vill bo i en familj med ett särskilt ursprung.
Det finns familjer med särskild kunskap att hantera såväl NPF, Hedersproblematik och Särskilda skyddsbehov, såväl som Missbruk, Psykisk ohälsa och Brister i föräldraförmågan.
Alla familjehem grundutbildas i ”Ett hem att växa i” och vidareutbildas och handleds med fokus på utvecklingspsykologi, anknytning och Traumamedveten omsorg.

Behandlingsinnehåll

Attendos familjehemskonsulter stödjer och vägleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med enskild eller grupphandledning. Konsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med Socialtjänsten och beskriver hur familjehemmet har arbetat med målen i genomförandeplanen.
Vid utökat behov och alltid på uppdrag av socialtjänsten kan andra insatser samordnas och sättas in utifrån överenskommen genomförandeplan. Det kan hos oss bland annat innebära:
- Umgängesstöd
- Öppenvård med t.ex.familjearbete för att stärka föräldrars kommunikation och umgänge med sina barn.
- KBT-samtal
- ART; social färdighetsträning och ilskekontroll
- Connect föräldrastödsprogram
- Avlastningsfamilj
- Kontaktperson
- MI-samtal

Attendo jour- och familjehem är medlemmar i Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) och håller förbundets kvalitetskrav. Attendo har sedan 2013 varit certifierad av RFF gällande förstärkt familjehemsvård. verksamhet är ÄVEN HBTQ certifierad/diplomerad vilket innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som berörs av vår verksamhet utifrån ett HBTQ perspektiv.

IVO-tillstånd: Ja

Geografi

Familjehem och konsulenter finns i Stockholm och alla kranskommuner, Södermanland, Östergötland, Närke, Örebro län, Västmanland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Uppland, Gästrikland, Medelpad, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Småland, Blekinge, Halland och Skåne.

Huvudman

Attendo Individ och Familj AB

Org nr

556477-8958

Upptagningsområde

Hela landet.
Verksamheten är indelad i tre regioner:;
Södra Sverige/Mälardalen, Norrland samt KBT Beda (Dalarna, Västmanland) som alla tre har ett tätt samarbete.
För verksamhetsfrågor hänvisas till;
Stockholm/ Syd
verksamhetschef Therese Salazar Fors, 076-611 45 01, therese.salazar.fors@attendo.se
Norrland
verksamhetschef Eleonor Persson, 072-534 26 93, eleonor.persson@attendo.se
Dalarna/ Västmanland (tidigare Beda)
verksamhetschef Emmy Larsson, 070-508 16 59, emmy.larsson@attendo.se

Övriga upplysningar

Inom Attendo finns även möjlighet att i vissa ärenden och i tät samverkan med socialtjänst samarbeta med HVB-hem, Ungbo, Stödboenden, Skyddat boende och skolor.

Attendo Jour- och Familjehem - verksamma i hela Sverige! ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

E-postadress: infoiof@attendo.se

Placeringsansvarig:
Susanne Cavallius, 072 189 28 30

Postadress:
Ludvigbergsgatan 29 118 23 Stockholm

Sökkategorier

Behandlingsmetod
Trauma

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO