Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

AB Patia Jour- och Familjehem

Verksamhetstyp: Familjehem
Antal platser: 70
Besöksadress: Armégatan 40, 171 71 Solna
Kommun: Stockholm
Org nr: 559017-8009
Webbplats: https://www.patia.se/verksamhet/familjehem

Målgrupp

Patias Jour- och Familjehemsverksamhet erbjuder utredda familjehem som ska kunna ta emot uppdrag utifrån socialtjänstens förfrågningar och behov. En noggrann matchning görs i samtliga ärenden tillsammans med socialsekreterare och tilltänkt familjehem. Patias familjehem tar emot barn och unga i alla åldrar med varierad problematik. Bland dessa finns unga med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller LSS-tillhörighet, social problematik i deras ursprungsfamiljer med omsorgssvikt som följd, övergrepp, PTSD och trauma. Därtill finns familjehem som tar emot ungdomar med problematik gällande deras eget beteende, missbruk och kriminalitet. Våra familjehem har olika grad av erfarenhet och utbildning, är av olik etnisk härkomst och har många olika konstellationer för att passa en stor målgrupp. I vår familjehemsbank finns familjer specialutbildade på att ta emot familjer och unga med skyddsbehov samt för stöd i deras föräldraroll.

Behandlingsinnehåll

Tillsammans med socialtjänst och familjehem utformas en plan om hur stödet bör se ut kring varje placerad individs behov. Detta följs tillsammans med socialtjänsten upp med regelbundna mellanrum och här utformas behandlingsinnehållet i omsorgen som familjehemmet ger. Patia har som mål att ha ett gott samarbete med de aktörer som bör finnas kring den placerade. Detta kan i praktiken innebära för ett barn att den omsorg familjehemmet ger räcker alldeles gott, medan det för ett annat kan innebära att Patias konsulenter stöttar familjehemmen i att samarbeta med till exempel BUP, habilitering, sjukvård och andra instanser. Allt i samråd med den beslutande socialtjänsten.

Geografi

Patias familjehem finns utspridda över stora delar av landet där större delen finns i södra Sverige. Konsulenterna utgår från Stockholm, Örebro, Oskarshamn, Göteborg och Umeå för att täcka ett stort geografisk område.

Org nr

559017-8009

Upptagningsområde

Hela landet

Övriga upplysningar

I Patia finns en önskan om att socialtjänstens arbete ska bli så smidigt som möjligt i samarbete med oss. Från dess att en förfrågan om placering ställs, tills den dag då den placerade skrivs ut. Om ni placerar inom Patias organisation finns det möjligheter för att vid behov få vidare hjälp och stöd inom Patias andra verksamheter som stödboende, HVB, utredningshem eller skyddsverksamhet.

AB Patia Jour- och Familjehem ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0104590101
Mobil: 0721- 850127
E-postadress: konsulent@patia.se

Föreståndare:
Malin Andersson, 010-459 01 03

Placeringsansvarig:
Malin Andersson, 010 459 01 01

Postadress:
Armégatan 40 171 71 Solna

Sökkategorier

Behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO