HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Flexibel Familjesupport

Besöksadress: Lommavägen 53, Hjärup
Placeringsansv: Ali Zamini, 0721979972
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Familjer med barn och unga 9-17

Behandlingsinnehåll: Översikt
Övergripande målet för Flexibel Familjesupport är att behandla familjer med ungdomar som har uppvisat allvarliga kliniska problem så som:

Utåtagerande beteenden
Verbal aggressivitet
Hot om våld
Konflikter inom familjen
Våld och konflikter i skolan
Kriminellt beteende
Drog- och alkoholanvändning och risk för drog- och alkoholmissbruk
Sjävskadebeteenden
Hemmasittare
Överdriven och okontrollerbart skärmanvändande
Missbrukande av gaming samt spel om pengar

Dessa kan ske i hemmet, i skolan och/eller i miljöer som sätter dem i riskzon för antisociala beteenden och placering.

Vi är tillgängliga när familjerna behöver oss som mest

Genom intensivt engagemang och kontakt med familjen, syftar Flexibel Familjesupport AB till att utforska och bedöma det funktionella ursprunget hos barn och ungdomars beteendeproblem. Det fungerar för att förändra ungdomars närmiljö på ett sätt som främjar prosocialt beteende samtidigt som problembeteenden minskar. Flexibel Familjesupport AB premierar föräldrar och föräldraskap och arbete med nätverket. Detta för att vårdnadshavarna ska utveckla verktygen för att kunna hantera ungdomen och problematiken på ett generaliserbart sätt, utifrån föräldrarnas egen förmåga.
Flexibel Familjesupport AB riktar sig till familjer med barn och ungdomar mellan 7 och 17 år som upplever antisociala problembeteenden. Interventionen används på dessa barn och ungdomar för att behandla dem i den miljö som ligger till grund för deras beteendet istället för i vårdnad, borttagen från deras hemmiljö. Då ungdomen oftast behöver återgår till hemmiljön efter placering anser vi att det är av vikt att förändra strukturen i hemmiljön så att beteendeförändringen blir bestående över tid.
Mål
Förhindra placering utanför hemmet
Förbereda hemmet för barn/unga återkomst efter placering
Tillhandahålla alla verktyg och strategier till vårdnadshavare i syfte att de ska kunna hantera sina unga under vardagen och under de mest kritiska lägen
Kunna ge adekvat stöd så att kontakt med socialtjänst inte finns som behov efter behandlingen
Engagera nätverket (släkt, grannar, vänner, skolan föreningslivet och andra aktörer) i syfte att stärka föräldrarna i sitt arbete för sina barns bästa.
Specifikationer
Behandlingen tar sin utgångspunkt i en beteendeanalys som syftar till att kartlägga barnets och familjens problematik. Detta sker tillsammans med föräldrar, nätverk skola och socialtjänsten.
Problematiken ses ur flera perspektiv för att försöka förstå i vilka situationer som beteendet uppträder, hur det yttrar sig och vilka konsekvenser det får för barnet själv, familjen och personer i barnets omgivning.
Behandling av barn omfattar som regel inte bara barnet och föräldrar utan ibland också andra viktiga personer i barnets omgivning, såsom skolpersonal och andra systemviktiga aktörer.
Genom vår jour är vi tillgängliga för för våra klienter dygnet runt, årets alla dagar.
Behandling sker genom en blandad metod av att träffas på plats hemma hos vårdnadshavare samt på digitala plattformar såsom Microsoft teams, Google meets eller Whatsapp på tider som passar våra klienter. Den blandade metoden har sin grund i att använda de fördelar digitala möten har såsom att snabbt och enkelt kunna göra uppföljning samt att kunna ta möten om vårdnadshavarna är på jobbet eller är borta från hemmet.
Behandlingen är intensiv och sker till en början med flera möten i veckan och daglig kontakt. Under kartläggningsfasen kan kontakt ske fler gånger under dagen. Vi kommer i behandlingen använda oss av sekvenser, egna berättelser samt observationer med hjälp av inspelning både live och i dåtid för att skapa en tydligare bild av det som sker i hemmiljön.
Behandlingsmetodik:

MST - Multisystemisk terapi
CM - Contingency management - Missbruksbehandling
KBT - Kognitivbeteende terapi
ACT - Acceptance Commitment Therapy
CRA - Community Reinforcement Approach
BRA - Barnets rätt som anhörig
MI - Motiverande samtal
Systemteoretiskt förhållningssätt till familjestrukturen
Varför Flexibel Familjesupport AB?
Förhindra placering av ungdomar och eliminera behov för kontakt med socialtjänsten
Forskning visar att arbete i hemmet med vårdnadshavare är den mest effektiva metod för långsiktig förändring
VI beaktar barnets perspektiv och säkerställer att de får den hjälp de behöver genom samtal eller kontakt med andra instanser
Arbetar multisystemiskt (familj, skola, kamrater, aktiviteter m.m)
Jobbar efter familjens behov, oavsett vad det är
Tillgänglighet 24/7, 365 dagar om året
Behandling med evidensbaserade metoder


Milstoplar:
Efter två veckor har vi återkopplingsmöte med uppdragsgivaren för att bedöma om tillräckligt engagemang skapats och om insats ska fortsätta
Ingen fast behandlingstid utgår utifrån behov och avslutar utifrån kommunikation
Regelbunden återkoppling med socialsekreterare med framgång rapport var 4:e vecka och möten/samtal utifrån behov
Vid avslut får familjen en fortsättning plan där vi sammanfattar steg för steg alla framgångsrika interventioner och planer för att säkerställa att förändringen består och att familjen behåller verktygen för att kunna hantera framtida situationer

Om oss
Vi som team bestående av familjebehandlare, socionomer och psykologer med mångårig erfarenhet av arbete med föräldrar och deras ungdomar.
För att vidareutveckla familjerna som finns i behandlingen har vi som team en gång i veckan återkoppling till varandra för att fånga upp sådant som eventuellt skulle kunna missas av enskild behandlare. Detta innebär att fler perspektiv belyses till en ofta invecklad familjeproblematik som gör att behandlaren i sin tur kommer kunna att hjälpa familjen i rätt riktning för att bryta det ofta destruktiva beteende mönstret.

Geografi: Skåne

Org nr: 559339-6434

Upptagningsområde: Skåne, Kronoberg

"Flexibel Familjesupport" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
Copingskills training
Familjeterapi
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Parterapi
Stödprogram
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom