Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Humanas familjehemsvård

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Familjehem
Besöksadress: Flera orter
Org nr: 556747-5230
Webbplats: https://www.humana.se/individ-och-familj/vara-tjanster-inom-individ-och-familj/

Målgrupp

Familjehem är familjer som öppnar sina hem för barn, unga eller vuxna som behöver stöd under en kort eller längre tid. Humana stöttar med familjehemsplaceringar i stora delar av Sverige. Vi kan även kombinera insatser, såsom öppenvård, HVB-hem och stödboende, för att hitta bästa möjliga lösning.

Barn och unga
Humana har lång erfarenhet av att hantera familjehemsplaceringar för barn och unga enligt SoL och LVU. Om behov finns kan vi erbjuda behandlande insatser åt barnet eller hela familjen under pågående familjehemsplacering.  Det finns också möjlighet till att en hel familj med föräldrar och barn placeras tillsammans samt möjlighet till jourhem.

Vuxna
I Humanas familjehem för vuxna bor ofta personer som vill ta sig ur missbruk samt kriminalitet. Det finns även andra anledningar till familjehemsplacering via oss för vuxna personer. Vissa LSS-berättigade har till exempel svårt att komma till sin rätt i större sammanhang. Det kan också handla om vuxna som lider av självskadebeteende inom sexuell problematik. 
När vuxna får familjehemsplacering måste de vara redo för det. Om behoven är större, till exempel vid fysiskt utåtagerande eller omsorg dygnet runt, kan Humana erbjuda heldygnsvård i andra former.

Behandlingsinnehåll

På Humana kan vi samordna insatser, erbjuda flera boendealternativ, behandlande insatser och kan kombinera familjehemsplaceringen med öppenvård. Till exempel kan en initial vistelse på HVB övergå i en familjehemsplacering.  Det är viktigt för oss att matchningen mellan individ och familjehem är god. 

I Humanas stora nätverk finns familjehem med olika inriktningar och bakgrund. I och med det har vi goda förutsättningar att göra en bra matchning inför en familjehemsplacering. 
Vissa av familjehemsplaceringarna görs centralt i stora städer, andra i hus långt ute på landet. Vissa familjer består av par, andra av ensamstående.  Vi kan även koppla in extra stöd i en familjehemsplacering, exempelvis i form av behandlande insatser eller utbildningar för specifika familjer efter behov. Det finns möjlighet till pausplacering i exempelvis HVB under ett par veckor om situationen kräver det. För vuxna personer kan ett alternativ även vara bredvid-boende. 

Behandlingsfamilj
Behandlingsfamiljer är en sorts familjehemsplacering där individen genomgår en behandling under tiden i hemmet. Behandlingsfamiljen blir en viktig del av behandlingsteamet och har fått särskild utbildning för att kunna axla den rollen. I teamet kan exempelvis ungdomsbehandlare, familjeterapeut, samordnare och färdighetstränare även ingå. 
Naturligtvis finns Humana redo att stötta behandlingsfamiljen, som för alla andra våra familjehem. Vi är medvetna om att det finns många definitioner på behandlingsfamilj. Om du har frågor kring det svarar vi gärna på dem när du ringer till oss.

Konsulentstödda familjehem
Alla våra familjehem är konsulentstödda, vilket innebär att en familjehemskonsulent blir ett stöd för familjehemmet och en tydlig kontaktperson för dig på socialtjänsten. Familjehemskonsulenten arbetar utifrån genomförandeplanen, handleder utifrån behov och skriver rapporter.  Handledningen kan gå ut på att stötta familjehemmet i hur de ska hantera svåra situationer som uppstår. Till exempel vad gäller skolgång eller relationen till det biologiska nätverket för ett barn. 
Familjehemmet lämnas aldrig ensamma i svåra avvägningar. Dels i och med det regelbundna och ständigt tillgängliga stödet från konsulenterna., och dels utifrån vår kapacitet att erbjuda behandlande insatser i kombination med konsulentstödd familjehemsvård, om du på socialtjänsten bedömer att behov finns. 

Jourhem
Jourhem är en lösning för barn och unga som med kort varsel behöver få ett nytt boende under en begränsad period. Exempelvis under en utredningstid eller när någon behöver komma bort från ett umgänge snabbt. Vi hittar en placering så snabbt som möjligt – och värnar om att det ska bli en positiv upplevelse i ett matchande hem. 
Även om vi inte har några uttalade jourhem på vuxensidan kan det finnas möjlighet att hitta familjehemsplacering för vuxna med kort varsel. Det beror dock på matchning och tillgänglighet.

Humana är lång erfarenhet av att hantera frivilliga familjehemsplaceringar och placeringar under tvångslagstiftning för både barn och vuxna. På barn och unga-sidan kan en frivillig familjehemsplacering vara något föräldrarna vill, men barnet är emot. Vi gör vårt yttersta för att även tvångsplaceringar ska leda till en positiv förändring och kännas som en bra upplevelse i efterhand. 

Geografi

Hela Sverige

Huvudman

Humana

Org nr

556747-5230

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Centrala placeringsenheten: placering@humana.se, 0771-11 33 11

Språk

-

Övriga upplysningar

-

Humanas familjehemsvård ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-828 03 24
E-postadress: placering@humana.se

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
Arbetsförberedande träning
CRA
CRAFT
ESL
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO