Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Leonum Konsult AB

Tfn: 076-170 52 38

Besöksadress: Uppsala
Postadress: Bellmansgatan 54, 754 26 Uppsala
Placeringsansv: Evgenia Gubanova, 073-976 08 17


Målgrupp: Vi riktar oss till barn och unga med olika typer av problem, med skyddsbehov och/eller i behov av tillfällig eller permanent omplacering från sin hemmiljö i familjehem. Vi jobbar även med unga som är på väg ut ur drogberoende och kriminalitet. Ytterligare en målgrupp är ensamkommande barn och ungdomar.

Vi erbjuder familjehem/jourhem, behandlingsfamiljer, stödboende och skyddat boende.

Behandlingsinnehåll: Moral Reconation Therapy (MRT)
MRT är ett KBT-inriktat behandlingsprogram som har som syfte att hjälpa deltagarna att förändra sina värderingar och därmed sitt beteende, vilket i förlängningen ska leda till en drogfri tillvaro och ett liv integrerat i samhället. Gunilla Sandén i vårt team har ensamrätt i hela Norden att utbilda handledare i MRT.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
KBT innefattar olika former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och beteendepsykologi. Man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Vi erbjuder psykoterapi inriktad på olika former av ångest, stress, posttraumatiskt stressyndrom, depression, sömnstörning, drog- och alkoholmissbruk, internet- och spelmissbruk, ätstörningar samt relationsproblem.

Motiverande samtal (MI)
MI är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Man skapar medvetenhet hos ungdomen om olika problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som ett visst beteende för med sig. Metoden går ut på att skapa nya tankebanor runt beteendet för att slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Tillämpad beteendeanalys (TBA)
TBA är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man analyserar problematiska beteenden hos ungdomen, vad det är som utlöser dem och vilka konsekvenser de får i vardagen. När detta gjorts kan man se vad som behöver göras för att uppnå förändring. Utifrån detta läggs en plan upp för behandling som testas och utvärderas under behandlingens gång. Stor vikt läggs vid att hitta nya strategier för att hantera sina svårigheter så att problemen minskar, blir lättare att hantera eller helt försvinner.

Aggression Replacement Training (ART)
ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt och grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT) och även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

12-stegsprogram
12-stegsprogrammet är ett självhjälpsprogram där man ser på alkoholism som en kronisk sjukdom, som dock kan hejdas genom erkännande, acceptans och helnykterhet. Behandlingen leds av alkohol- eller drogterapeuter som har egna erfarenheter av beroende och 12-stegsprogrammet.

Vi har även tillgång till följande specialistkompetens:
• Leg läkare (finns tillgänglig vid behov av medicinska konsultationer)
• Leg psykiatriker (finns tillgänglig vid behov av ev psykiatriska läkemedel)
• Leg psykolog (finns tillgänglig vid behov av individuella samtal och neuropsykiatriska utredningar)

Geografi: Hela Sverige

Org nr: 559037-1711

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, dari, persiska, pashto, arabiska, ryska, estniska, somaliska, spanska, rumänska, katalanska.

Övriga upplysningar: Vi har lång erfarenhet av vård och stöd av barn och ungdomar med behov av alternativt boende, med beteendeproblematik av olika grad, substansberoende och kriminalitet, självskadebeteende, psykiska störningar och annat. Vi har även mycket erfarenhet av att jobba med unga med annan etnisk bakgrund. Vid behov finns stöd och hjälp att tillgå för den som behöver integreras i det svenska samhället.

I vårt team har vi bl a specialistsjuksköterskor med inriktning på psykiatri, socionomer och legitimerade psykoterapeuter – alla med lång erfarenhet av arbete med unga med olika typer av problematik såsom substansberoende och psykisk ohälsa.

"Leonum Konsult AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
30 år och uppåt
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO