Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Amplexo AB

Tfn: 0704105590

Besöksadress: UPPSALA
Postadress: Ulls väg 37, 75651 UPPSALA
Föreståndare: Katrin Sundqvist, 010 516 40 20
Placeringsansv: Mehran Mirza Khani, 010-5164020
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Amplexo arbetar med familjehemsvård riktad till barn och unga med varierande problematik samt med förstärkt familjehemsvård riktad till ungdomar med en problematik kring droger och/eller kriminalitet. AmplexoBo är våraförstärkta familjehem där vi specialiserat oss på utsluss för ungdomar som tidigare varit på institution/SiS.

Behandlingsinnehåll: Amplexo arbetar utifrån omtanke, respekt och delaktighet. Vi använder evidensbaserade metoder som syftar till att de barn och ungdomar som bor i våra familjehem ska få adekvat stöd till utveckling och att de känner sig som en del i ett större sammanhang.

Vårt arbetssätt:
Amplexo arbetar utifrån en lösningsorienterad metod som inkluderar terapeutisk allians, dygnet-runt- perspektiv (24/7) och Motiverande samtal (MI). Metoden ger våra familjehem verkningsfulla verktyg som syftar till att komma åt ett specifik problem hos barnet/ungdomen. Vi kan via våra samarbetspartners erbjuda praktikplats och kvalificerad kontaktperson.

Terapeutisk allians:
För att uppnå en trygg anknytning till familjehemmet arbetar vi för att skapa en allians, det som inom terapin kallas terapeutisk allians. Vi på Amplexo utgår ifrån den forskning som visar att en terapeutisk allians – det vill säga samverkan mellan barn/ungdom och den vuxne – ses som den enskilt viktigaste faktorn för att en positiv förändring ska kunna ske.
Omsatt i vår familjehemsverksamhet betyder detta att den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgång i en familjehemsplacering är att det finns en tillitsfull relation mellan familjehem och ungdom. Den tilliten är långt ifrån självklar. Vi på Amplexo har utvecklade metoder för hur vi gemensamt arbetar för att skapa allians.
För oss är förtroende och tillit grundläggande för att barn och unga ska känna sig förstådda och respekterade. Det är också grundläggande för närståendes möjlighet att delta i arbetet med att bryta destruktiva mönster.

Dygnet-runt-perspektiv:
Amplexo hjälper ungdomarna att fylla dagarna ur ett dygnet-runt-perspektiv. Vi har utvecklat ett program som våra familjehem arbetar efter tillsammans med familjens konsulent. För oss innebär ett dygnet-runt-perspektiv att de barn och unga som bor i våra familjehem upplever att de har en utvecklande vardag som planeras utifrån varje individs behov och förutsättningar.
Motiverande samtal:
Vi vet utifrån forskning att ett dygnet-runt-perspektiv ska innefatta Motiverande samtal för att vara effektivt. Våra konsulenter är utbildade inom MI och överför denna kunskap till våra familjehem för att också de ska kunna föra strukturerade samtal med barnet/ungdomen.

Kartläggning av behov:
För att våra metoder ska fungera krävs det att vi samtidigt gör en kartläggning av de behov som varje individ har. Detta görs utifrån Maslows behovstrappa vilken på ett bra sätt samverkar med vårt arbete att bygga allians och att skapa en utvecklande vardag.
Initialt gör vi alltid en kartläggning av klientens fysiologi. Vi ser det som ett basbehov. I grund och botten handlar det om mat, dryck och sömn. Vi coachar den unge till bättre fysik, bättre sömn och en aktiv fritid.

När de fysiologiska behoven är tillgodosedda börjar vi arbetet mot säkerhet och trygghet. Vi strävar efter att skapa en stabil vardag, rutiner och enklare regler att förhålla sig till. Det minskar känslan av exempelvis ångest eller rädsla.
Först när vi har uppnått detta börjar vi titta närmare på den unges gemenskap så som familj, vänner och kärleksrelationer. Vårt mål är att alla unga ska känna att de är del av någonting större än sig själva. När den unge känner detta väcks också ett behov av uppskattning och utifrån det kan vi bygga upp en inre självkänsla. När vi tillsammans med barnet/ungdomen börjat bygga upp den unges självkänsla och självförtroende riktar vi målen mot självförverkligande, till exempel att förstå och nyttja sina resurser och sin potential i vardagen.

AmplexoBo

Vi brukar lite förenklat beskriva AmplexoBo som en form av kvalificerat familjehem där vi hjälper ungdomar till en trygg tillvaro utan antisociala problem och utanförskap.
AmplexoBo fungerar bäst för ungdomar som har svårt att anpassa sig till större vårdmiljöer, där situationen ibland kan bli rörig och där många olika människor förväntas kunna samarbeta med varandra.

Styrkan i AmplexoBo ligger i att vi skapar en liten, förutsägbar miljö där den unge bara har en vuxen - coachen - att förhålla sig till. Coachen har i uppgift att bygga en terapeutisk allians inom ramen för ett 24/7-perspektiv.

Ungdomen får vägledning som syftar till självständighet. I detta ligger att kunna hantera alla förekommande aspekter av vardagen så som skola, praktik, ekonomi och kontakt med myndigheter. Coachens kompetens matchas alltid efter ungdomens behov. Alla våra coacher har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar och erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet eller SiS.

Innehållet i den planerade vardagen skräddarsys främst efter ungdomens behov, men också önskemål om framtida yrkesbana och intressen.
Amplexo Bo är särskilt lämpligt för ungdomar som behöver slussas ut från institutionsvård och HVB- hem eller som inte visat sig vara mogna livet i ett mer traditionellt familjehem.

Mål med AmplexoBo:
* Stärka den unges självkänsla, självtillit och självförtroende
* Ansvar för utformandet av sitt framtida vuxenliv
* På sikt klara av ett självständigt boende
* Fungerande sysselsättning och meningsfull fritid
* Medvetna val och förståelse för konsekvenser av val och handlingar
* Ekonomisk förståelse samt kunskap om hur daglig struktur, sömn, motion och kost påverkar mående och prestationsförmåga.

Geografi: Huvudkontoret är beläget i Uppsala. Våra familjer finns i Uppsala, Enköping, Tierp, Eskilstuna och Bollnäs.

Huvudman: Amplexo AB

Org nr: 559031-7136

Upptagningsområde: Familjehemmen finns främst i Uppsala och Enköping men vi har idag samarbeten med kommuner från norr till söder och riktar oss till hela landet.

Inskrivningsförfarande: En ungdom skrivs in i ett familjehem i och med beslut i ansvarig nämnd. Vi arbetar i journalsystemet infosoc.
Om det finns möjlighet ser vi gärna att familjehem och klient träffas innan inskrivningen. Vi tar gärna emot utredning kring ungdomen för att kunna erbjuda så bra omvårdnad som möjligt.
Vi har egna avtal i de fall kommunen inte använder egna avtal för placeringen.
Under den första perioden besöker ansvarig konsulent familjehemmet flera gånger i veckan enligt en tydlig rutin.Rapportering till ansvarig socialtjänst sker initialt en gång i veckan om inte tätare intervall önskas, sedermera en gång i månaden.

Språk: Turkiska, Persiska/Dari, Engelska, Spanska.

Övriga upplysningar: Amplexo har en kontrakterad psykolog och psykoterapeut. Vår föreståndare är socionom och har många års erfarenhet av arbete inom familjehemsvården i en större kommun. Vi har samarbete med ett företag som erbjuder kvalificerade kontaktpersoner med erfarenhet av arbete inom SiS.

"Amplexo AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning