HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Familjehem Fristad

Tfn: 018-56 02 31
Fax: 018-50 27 27

Besöksadress: Almas Allé 9, Uppsala
Postadress: Almas Allé 9, 756 51 UPPSALA
Föreståndare: Therese Johansson, 018-56 02 31
Placeringsansv: Therese Johansson, 070-7960299
Platsantal: 21
Lagrum: LPT, SoL 6.1


Målgrupp: Familjehem Fristad vänder sig till pojkar och flickor med beteendeproblem så som relationsproblem, kriminalitet, tidigare erfarenhet av missbruk, skolproblem, aggressivitet, neuropsykiatriska funktionshinder samt ensamkommande ungdomar.

Behandlingsinnehåll: STÖD OCH HANDLEDNING
Ett brett stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget. Detta stöd lägger vi upp utifrån ungdomens behov, vårdplanens mål och delmål och familjehemmets önskemål.

Konsulenterna är samordnare av uppdraget och ansvariga för placeringen. Konsulenten rekryterar, utreder, tillsätter, placerar, utbildar och handleder familjehemmen. Stödet innebär professionell ledning av nätverksmöten, handledning, måluppföljning, hjälp med att stärka skyddsfaktorerna kring ungdomen med skola, fritid, nätverk, familj, upprätta genomförandeplanen, utföra behandlingsinsatser tillsammans med behandlingsteam.

Behandlingsteamet ansvarar för all professionell strukturerad behandling utifrån ART, MI, Prof. missbruksutredning, missbruksterapi, FamiljeCART, individuell ART, Kriminalitet som livsstil, Återfallsprevention och KBT.

Ungdomscoachens uppgift tillsammans med familjehemmet är att hjälpa ungdomen att få en strukturerad vardag med meningsfulla aktiviteter som den även följer med i.

Rätt Spårgruppen har ett eget rullande joursystem centralt inom företaget där man kan nå personal dygnet runt.


BEHANLDINGSTEAMET
Vi använder oss av följande metoder i våra behandlingsinsatser:

TBA - Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori som innebär att man analyserar ungdomens beteende för att hitta mer positiva och accepterade beteenderepertoarer.

ART – Aggression Replacement Training (ART) inkluderar känslokontrollträning, social färdighetsträning samt moralträning. Dessa metoder avser att ge eleven verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, växa i sitt sociala liv samt ifrågasätta förutfattade meningar och moraliska ställningstaganden.

Familje-ART – Genom att arbeta med hela familjen med de tre delarna i ART hjälper vi dem att få ett gemensamt språk, gemensamma konfliktstrategier och uppmuntrar god kommunikation. Utifrån teorier om risk- och skyddsfaktorer lägger vi upp den individuella ART-träningen. Ofta kan behovet finnas om det är väldigt individuella behov där man behöver göra mer specifika beteendeträningar.

KBT – Alla våra behandlingsmetoder grundar sig på inlärningsteori och kognitiv teori utifrån Kognitiv Beteendeterapi. KBT har i forskning visat sig ha positiva utfall för vår målgrupp.

I det missbruksinriktade utrednings- och behandlingsarbetet som ungdomarna inom familjehemmen har möjlighet att ta del av är det övergripande målet att bryta destruktiva konsumtionsmönster att inskaffa förståelse för rusets och drogernas funktion samt att finna alternativa sätt att uppnå dessa effekter eller avlägsna behovet av dessa.

MI, kriminalitet som livsstil och Återfallsprevention kan också läggas in i behandlingsplaneringen utifrån ungdomens behov.


SKOLA OCH UTBILDNING
En mycket central del är att ge stöd i skolarbetet och hjälpa ungdomen att lyckas. Skolan kan vid behov kombineras med praktik. I samarbete med skolan läggs en studieplan upp utifrån tidigare skolprestationer. Stödet från familjehemmet kan bestå av allt från läxhjälp, kontakt med mentorer/ämneslärare, stöd i att vara närvarande i skolan, studieplanering, hjälp i klassrumssituationer, färdighetsträning osv.


HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
När ungdomen kommer till familjehemmet går vi igenom tidigare vårdkontakter som ungdomen har haft. Tandvård, hälsokontroll och vaccinationer ses över för att garantera ungdomens hälsa.


BOENDET
Ungdomen ska få känna trygghet i familjehemmet och han/hon ska mötas med vänlighet och respekt och behandlas på samma sätt som andra barn och ungdomar i familjehemmet. Tonåringen har sitt eget rum och deltar i familjens vardag och aktiviteter.


NÄTVERK
Ungdomen har ofta rätt till att ha kontakt med sina föräldrar, syskon och andra personer som den tycker är viktiga. Inledningsvis går man igenom elevens nätverk för att se över vilka kontakter som är sunda och hur den ska kunna bevara dessa relationer även under placeringen. Under familjehemsplaceringen uppmuntras ungdomen att ta nya kontakter och bygga upp ett starkt nätverk.


FRITID
Fritidsaktiviteter och intressen är viktigt för att kunna stärka elevens självförtroende, få fler vänner och bygga upp ett nätverk som kan fungera i längden. Familjehemmet gör aktiviteter tillsammans både utifrån familjens önskemål, men även utifrån ungdomens behov. Cirka en gång i veckan är ungdomen tillsammans med en ungdomscoach och hittar på aktiviteter tillsammans. Ungdomscoachen kan också hjälpa ungdomen att hitta egna aktiviteter och följa med på dessa.


UTREDNING AV VÅRA FAMILJEHEM
Familjehemmen utreds enligt Nya Kälvesten och enligt SOSFS 2012:11. Under hösten 2013 kommer vi gå över till socialstyrelsens nya utredningsinstrument ”BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem”.

När vi bedömer och utreder familjehem tar vi även hänsyn till de risk- och skyddsfaktorer som kan kopplas till familjehemsföräldrarnas egenskaper och andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till utifrån ungdomens behov. En riskfaktor kan vara en händelse, en egenskap, ett förhållande eller en process som ökar risken för negativ utveckling för individen. Skyddsfaktorer reducerar eller motverkar effekten av riskfaktorer. Utifrån detta gör vi en helhetsbedömning av familjehemmets situation.

Geografi: Våra familjehem har vi i Mälardalen och Gävleborg.

Huvudman: Familjehem Fristad AB

Org nr: 556916-1382

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Vi hämtar barn/ungdom vid behov.

"Familjehem Fristad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem