Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Bergslagsgårdar, Familjehemsvård

Tfn: 019-17 05 90, växel

Besöksadress: Gjutjärnsgatan 2A, Västerås
Postadress: Gjutjärnsgatan 2A, 721 33 Västerås
Föreståndare: Familjevårdskonsulter: BoU- Linnea Bornedal 021-13 75 50, Vuxna- Veronica Nilskvist 021-13 75 70
Platsantal: 110
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn/ungdom 0-20 år samt vuxna med psykosocial problematik, skolproblematik, missbruk/kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik, funktionshinder, ensamkommande barn, vård för föräldrar med barn. Vi har familjehem, kontaktfamiljer/personer, jourhem. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM, LSS, LRP, vårdvistelse samt kontraktsvård.

Behandlingsinnehåll: Familjehemsvård med konsulentstöd, där familjehemmen har tillgång till regelbunden handledning samt beredskap dygnet runt. Den placerade skall ingå i familjehemmets vardag och följa de rutiner som finns både i familjen, förskola, skola, arbete och fritid. Vi eftersträvar en förutsägbar miljö som bygger på ramar, struktur och tydlighet. Vårt övergripande mål är att skapa en bättre livskvalité för vårdtagarna.

Utredning av familjehemmen sker genom djupintervju, hembesök, referenstagning, extern tolkning av utredningen samt genom utdrag ur register från socialtjänsten, Polisen och Kronofogdemyndigheten.

Familjevårdskonsulenterna är socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete. Vår personal är utbildade enligt BBIC och anknytningsutbildning.
Samtliga konsulenter inom vuxenenheten har genomgått Kva-utbildning IDAP och Ros som är ett program för personer som är dömda för sexual- och/eller relationsbrott. De är även utbildade i Återfallsprevention.

Geografi: Kontoren finns i Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping. Familjehemmen är belägna ca 20 mil från respektive kontor.

Huvudman: Stiftelsen Bergslagsgårdar

Org nr: 875001-4584

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan från socialtjänsten. Socialtjänsten gör en kompletterande utredning om familjehemmet. Matchningen av den placerade och familjehemmet sker i samarbete mellan socialtjänsten alternativt kriminalvården och Stiftelsen Bergslagsgårdar.

Språk: Engelska, tyska, finska

Övriga upplysningar: Stiftelsen Bergslagsgårdar bildades 1986, är allmännyttig, politiskt och religiöst obunden och ej vinstdrivande. Stiftelsen Bergslagsgårdar kan även erbjuda vuxenplaceringar i familjehem genom vår vuxenenhet

"Stiftelsen Bergslagsgårdar, Familjehemsvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall