HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Carria AB

Tfn: 031-303 77 98

Besöksadress: Industrivägen 55, Sävedalen
Postadress: Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
Placeringsansv: Ali Selim, 076-652 86 67
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Carria är verksamma inom jour- och familjehemsvård, boende med stöd och skyddat boende. Carria tillhandahåller socialtjänsten, familjehem och klienter ett kvalitativt arbete som präglas av kontinuitet, professionellt bemötande och god samverkan.

Carria har lång och bred kunskap från ett flertal områden inom vård och omsorg. Carrias medarbetare har erfarenheter från statlig institution, kommunala stödinsatser och privat vård. Carrias sammanlagda kunskap ger trygghet i bemötande, utveckling och förståelse.

Behandlingsinnehåll: FAMILJEHEM
Carrias mål är utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling. Därför erbjuder vi våra jour- och familjehem stöd och rådgivning per telefon dygnet runt, kontinuerlig handledning och anpassade utbildningar utifrån uppdrag och BBIC.
Carria utbildar alla jour- och familjehem i grundutbildningen; Ett hem att växa i.
Carrias utredningsmetodik är väl utarbetad utifrån BRA-fam, familjehemsvinjetter och Kälvesten.

Carrias jour- och familjehem har gemensamt lång erfarenhet av placeringar med bl.a. omsorgsbrist, våld i nära relationer, hedersproblematik, diagnosproblematik och ensamkommande barn.

Carrias konsulenter har lång erfarenhet av att arbeta inom jour- och familjehemsvård, både kommunalt och privat.

BOENDE MED STÖD
Carrias stöd är starkt individuellt inriktat och skall snabbt ge individen en självständighet för eget boende. De individer som Carria tar emot har skilda erfarenheter och historia. Carria tar emot individer som behöver ADL coachning i vardagen, individer som har behov av coaching för att få eget boende, arbete, praktik eller utbildning.

Carria arbetar utifrån begreppet KASAM, känsla av sammanhang, som vilar på de tre byggstenarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Vi har ett salutogent synsätt vilket innebär att personal lägger tonvikten på hälsobringande faktorer och friskfaktorer istället för på riskfaktorer.

Ett salutogent synsätt och arbetssätt leder till en förbättrad hälsa och välbefinnande hos våra placerade klienter. Vi arbetar för att stärka begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten i livet.

SKYDDAT BOENDE
Carria med medarbetare har en lång erfarenhet och bred kompetens av att ta emot skyddsplaceringar i lägenheter, kollektivt boende och familjehem.
Carrias skydd är en tydligt steg-för-steg insats där riskbedömningar såsom SARA och Patriark görs samt stödinsats för en fungerande vardag, samtalskontakt för kris – och traumabearbetning, sysselsättning, ADL, bostadssökning m.m.

Carria erbjuder skyddat boende i lägenheter, kollektivt boende och familjehem.

Geografi: Västra Götaland

Huvudman: Carria AB

Upptagningsområde: Västra Götaland

Språk: Vi har språkkunskaper inom arabiska, persiska, kurdiska och engelska.

"Carria AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO