HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

VoB Familjehuset i Alvesta

Mobil: 0709-58 66 25
Tfn: 0472-192 19
Fax: 0472-131 60

Besöksadress: Rönnedalsvägen 29, Alvesta
Postadress: Rönnedalsvägen 29, 342 31 ALVESTA
Föreståndare: Verksamhetschef Carola Karlsson, biträdande verksamhetschef: Nina Lundgren och Karolina Rooth, 0709-586625
Placeringsansv: Carola Karlsson, 0709-586625
Platsantal: 27
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn, unga, familjer.

Behandlingsinnehåll: Familjehuset är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn i åldern 0-18. Verksamheten har även möjlighet för ensamplacering gällande tonåringar som placeras pga miljöskäl, framförallt gällande hedersproblematik. Verksamheten är belägen i ett kommunägt hyreshus i centrala delarna av Alvesta.

Utredningsförfarandet vilar på en Miljöterapeutisk grund och utredningsmetoden är baserad på Barns Behov i Centrum, BBIC, samt enligt Signs of Safety. Vi använder Ester bedömning som komplement till BBIC. Ester - bedömning är en strukturerad och forskningsbaserad bedömningsmetod för risk och skyddsfaktorer hos den unge.

I behandlingsarbetet arbetar vi efter kognitiva och miljöterapeutiska principer. Behandlingen fokuserar på beteendemässig förändring utifrån genomförandeplan där delmål, mål, insats och tidsram formuleras och görs mätbara. Allt behandlings- utvecklingsarbete är individuellt och utgår ifrån uppdrag från uppdragsgivare samt familjens / barnets eget formulerade hjälpbehov. Vi utvärderar behandlingseffekten regelbundet genom beteendetester, intervjuer och olika former av självskattning utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen. Vanligt förekommande verktyg i behandlingsarbetet är Tejping, CRA (Community Reinforcement Approach) och MI (Motiverande Intervju). Ester-bedömning används i uppföljande mätningar för att mäta huruvida insatserna har haft önskad effekt, d.v.s. att insatserna har lyckats reducera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna.

Alvesta kommun ombesörjer skolgång via Alvesta Resursskola som är en specialanpassad skolverksamhet riktad mot placeringar från Familjehuset.

Personalen på avdelningarna består av socionomer, lärare, behandlingspedagoger, förskollärare, barnskötare och med övrig beteendevetenskaplig kompetens. Samtliga medarbetare får kontinuerlig vidareutbildning och extern handledning.

Geografi: Beläget i ett bostadsområde i centrala delarna av Alvesta. Nära till buss och tågförbindelse samt flyg. Barnvänligt område med omedelbar närhet till lekplatser och rekreationsområden. Tillgång finns till simhall, idrottshall, ishall, bibliotek och eget gym. Hobbyverksamhet finns i verksamheten.

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Direktintagning via verksamhetschef, eller via biträdande verksamhetschef.

Språk: Serbokratiska, slovenska, tyska, engelska och franska

Övriga upplysningar: Familjehuset har handledning via extern handledare en gång/månad. Personalkategori: Socionomer, fritidspedagoger, socialpedagoger, undersköterska, förskollärare, lärare, IKM, beteendevetare samt familjeterapeut. Erfarenhet från socialtjänst, barnsjukvård, psykiatri och institutionsvård.

Familjehuset i Alvesta ingår i VoB Syd som ägs till lika delar av Kommunförbundet Skåne och kommunalförbundet VoB Kronoberg. Kommunerna i Skåne och Kronoberg är på detta sätt indirekta ägare av VoB Syd.

"VoB Familjehuset i Alvesta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO