HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

FAM-huset

Tfn: 033-21 01 62
Fax: 033-21 01 63

Besöksadress: Hagvägen 11, FRISTAD
Postadress: Hagvägen 11, 513 32 FRISTAD
Föreståndare: Deni Molin, 073-9204832
Placeringsansv: Deni Molin, 073-9204832
Platsantal: 16 Behandling/utredning samt öppenvård
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ensamstående föräldrar och föräldrapar med barn i åldern 0-12 år. Anknytningsproblem.
Psykosocial problematik
Intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatriska funktionshinder.
Beroendeproblematik.
Gravida kvinnor som närmar sig förlossningen.
Skydd för förälder/barn.
Asylsökande familjer i behov av stöd.
Placeringar kan tas emot med kort varsel/akut, då vi har lediga platser.

Behandlingsinnehåll: Utredningar sker enligt BBIC, barns behov i centrum,/Signs of Safety, och ett tydligt uppdrag från socialtjänsten. Barnets behov är i fokus. Förälderns förmåga analyseras i förhållande till barnets behov.
Individuell utrednings- och behandlingsplan.
Kontaktmannaskap.
Behandling:
Undervisning i barn och föräldrakunskap. Omsorg och stöd i föräldrarollen.
Samspelsträning mellan förälder/barn. Trygghetscirkeln, Marte Meo
PYC - metod riktad till föräldrar med intellektuella funktionshinder
Babymassage
Individuella samtal med samtalsterapeut vid beroendeproblematik. Återfallsprevention.
Familjeterapi och anhörigstöd.
Metoder som används är KBT och MI.
Barnsamtal enl Tejping-metoden.
Praktiskt arbete, matlagning, städning samt tvätt enligt miljöterapeutiskt synsätt.

Geografi: I samhället Fristad 1,5 mil norr om Borås. Goda förbindelser med såväl tåg som buss.

Huvudman: Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet via respektive socialsekreterare.

Språk: Engelska, persiska, danska, tyska, teckenstöd, spanska samt arabiska. Tolkförmedling används flitigt.

Övriga upplysningar: Gravida mammor
Vi tar emot gravida mammor och erbjuder stöd, behandling och föräldrautbildning under graviditetens gång. Vi finns där som stöd under förlossningen och utreder föräldraförmågan i anslutning till barnets födelse.

Utredning av föräldraförmågan
En utredningsplacering på FAM-huset varar mellan 8 till 10 veckor. Under en utredningsplacering på FAM-huset så arbetar vi med att ge en saklig och tydlig beskrivning av barnet, barnets behov och föräldrarnas omsorgsförmåga. Signs of Safety och BBIC genomsyrar FAM-husets arbete från början till slut. Bedömning av risk och skydd, centrala behov och mottaglighet genomförs. Signs of Safety används som en riskbedömningsmetod som verkar för ett systematiskt och långsiktigt barnskydd bl.a. genom arbete med säkerhetsplanering & trygghetspersoner. Vi har även möjlighet att arbeta med den placerades nätverk under och efter placeringstiden.

Under utredningstiden har familjerna, både barn och vuxna, strukturerade samtal som dokumenteras och delas med familjen i syfte att underlätta en aktiv medverkan i utredningen. Standardiserade bedömningsmetoder används beroende på uppdrag och målgrupp, och observationer av familjerna genomförs i olika miljöer. Underlaget sammanställs i ett beslutsunderlag som lämnas till socialtjänsten och familjen.

Psykolog
Vår psykolog gör psykologiska utlåtanden utifrån utredningsuppdragets frågeställningar. Observationer av och intervjuer med brukaren ligger till grund för psykologutlåtandet.

Kartläggning och riskbedömning av heders och partnerrelaterat våld
FAM-husets personal är utbildad och certifierad i SARA (riskbedömningsverktyg för partnerrelaterat våld) och PATRIARK (riskbedömningsverktyg för hedersrelaterat våld och förtryck). Vi ser att många föräldrar lever i relationer där våld och/eller heder förekommer vilket kan utgöra en påtaglig riskfaktor för förälderns psykosociala hälsa och barnets mående och utveckling. Dessa barn ser och hör våldet, oavsett vad de vuxna tror. Rädda Barnen uppskattar att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Dessa barn löper också stor risk att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp.

På uppdrag av socialtjänsten kartlägger vi våldets och hederns karaktär och omfattning vilket följs upp av en väl underbyggd riskanalys och bedömning. Att förstå våldets omfattning och karaktär gör att vi på bästa sätt kan bedöma dess påverkan på föräldraförmågan och barnets utveckling och hälsa.

Behandling
Målet med en behandlingsplacering är att skapa goda förutsättningar för föräldrarna att kunna ta hand om sitt barn och sin livssituation med eller utan samhällets stödinsatser. Insatser ges med evidensbaserade metoder så som Parenting Young Children (PYC), Trygghetscirkeln (COS), Tejping, Marte Meo, Kognitiv beteendeterapi (KBT), Återfallsprevention (ÅP), Motiverande Intervju (MI) och Miljöterapi.

Behandlingarnas effekt utvärderas genom Feedback informerad terapi (FIT). FIT är en självklar del av en evidensbaserad praktik, och är evidensbaserat av SAMHSA i USA. FIT handlar om att kontinuerligt involvera brukaren i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras i stödet som ges. FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan brukaren och professionell. Brukarens delaktighet och dialogen kring samarbetet är avgörande för att insatsen ska fungera.

Akutplacering
En akutplacering syftar till att ge barn och föräldrar skydd och stöd under den osäkra och kritiska period familjen befinner sig i. Placeringen kan övergå till att omfatta en behandlings- eller utredningstid. Vi tar även emot skyddsplaceringar.

Öppenvård
Vi tar emot öppenvårdsuppdrag för barn upp till 7 år samt föräldrar.

Vi erbjuder förstärkt utredningsstöd i form av observationsuppdrag i brukarens hem . Observationerna dokumenteras och analyseras vilket mynnar ut i ett skriftligt underlag med utgångspunkt i genomförandeplanens frågeställningar.

FAM-huset utför på uppdrag av socialtjänsten öppenvårdsbehandlingar utifrån evidensbaserade metoder och tillvägagångssätt. Insatsen kan genomföras i brukarens hem eller FAM-husets lokaler som är avsedda för öppenvård.

"FAM-huset" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO