HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Neuropsyk

Tfn: 0278-17780

Besöksadress: Bollnäs
Postadress: Heden 134, 82130 Bollnäs
Föreståndare: Marcus Nygren, 070-299 24 47
Placeringsansv: Mårten Johansson, 0702263166


Målgrupp: Neuropsyk i Bollnäs har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har olika former av neuropsykiatriska tillstånd. Utredningsenheten har 15 platser, alla med enkelrum. Vårdtiden på enheten kan innehålla en utredningsdel eller en behandlingsdel, eller både och. Enheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvård och remiss krävs. Ett besök görs alltid innan inskrivning, besöket syftar till att erhålla god kontakt med patienten och dennes nätverk.

Vi har ramavtal med Stockholms Läns Landsting.

Behandlingsinnehåll: Målgrupp

Patienter med utagerande beteende, tvångsbeteenden, autismspektrumstörningar, eller andra avvikande beteenden. Även svåra depressioner, epilepsi, och demens/ alzheimer behandlas, likaså personer med förvärvade eller medfödda hjärnskador.

Utrednings- och behandlingsprocess

Utredningsteamet består av psykiatriker, psykolog med inriktning neuropsykologi, specialpedagog och psykiatrisjuksköterska som tillsammans med erfarna skötare säkerställer ett utförligt kvalitativt utredningsresultat och en heltäckande tydliggörande pedagogik.

Som ett led i utredningen görs flera undersökningar utifrån uppdraget. Möjlighet att koppla in andra specialister finns och all personal är utbildad i studio 3 (lågaffektivt bemötande). Träning och observation i ADL, sociala samspel och andra delar sker under trygga former, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienten att lyckas i ett framtida boende.

Vi sätter patienten i centrum där vår ambition är att medicineringen ska vara optimerad. Vi har hög personaltäthet så att det alltid ska finnas personal i patientens närhet, dygnet runt. Under vårdtiden görs uppföljningar tillsammans med uppdragsgivaren, ansvarig sjuksköterska och andra berörda i teamet. Inför utskrivning träffas samtliga berörda och en noggrann "utslussningsplan" arbetas fram.

Aktivering

Daglig aktivering utgår från varje patients förmåga, intresse och dagsform. Det kan handla om utevistelse, ridning, bad och fysisk aktivitet. Den sociala träningen består av att handla, laga mat, fika, gå på bio, besöka sportevenemang mm.

Kvalitet och uppföljning

Utrednings- och behandlingsenheten verkar för att ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samverkan med uppdragsgivaren, anhöriga och god man.

Geografi: Bollnäs, Gävleborgs län

Huvudman: Neuropsyk

Org nr: 556543-1516

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska

"Neuropsyk" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer