Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekotopia

Tfn: 0380-496968/496995

Besöksadress: Gröna Vägen 1-3, Aneby
Postadress: Box 35, 57821 Aneby
Föreståndare: Mattias Rosenberg, 0380-49 69 94
Placeringsansv: Johan Hjertberg, 0380-49 69 95
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.3


Målgrupp: Vi jobbar med kvinnor och män från 21 år i målgrupperna inom Neuropsykiatriska funktionshinder, ADHD, Tourettes- och Aspergers syndrom, OCD, Autismspektrum störningar, Psykossjukdomar, Personlighetsstörningar, Samsjuklighet, Missbruk relaterat till psykisk ohälsa, LRV- 1991:1129, LPT- 1991:1128, LVM § 27. Vi gör även neuropsykiatriska utredningar med läkare och psykolog på plats.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens insatser är av god kvalitet. Insatserna inom behandlingsprogrammen utförs av personal med dokumenterad utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten arbetas med systematiskt, fortlöpande och utvecklas för att säkras. Verksamheten arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder inom de aktuella områden. Utöver det arbetas det dagligen med de sociala svårigheterna. Sociala förändringar, problemlösningar i det vardagliga livet, hanteringen av problemen, att öka sitt välbefinnande, arbeta med självkänsla, bygga upp en självkänsla, arbeta med att våga ta beslut, allt utifrån vad man haft tidigare i livet. Arbetet görs i det vardagliga livet varje dag.

KBT – Kognitiv beteendeterapi
DBT – Dialektisk beteendeterapi
HAP – Haschavvänjningsprogrammet
MI – Motiverade samtal
ÅP – Återfalls prevention
NADA – Öron akupunktur,Sociala färdigheter (enskilt & grupp)

Geografi: Småland, Jönköpings Län, Aneby Kommun.

Huvudman: Läkemedelsgruppen Sverige AB

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Studiebesök på plats eller även hos den enskilde / ansvarig placerare om så önskas, ombesörjer även akuta placeringar, hämtningar kan ordnas efter överenskommelse.

Språk: Albanska, Rumänska.

Övriga upplysningar: Ekotopia arbetar helt individuellt och är anpassat utifrån det uppdrag som den ansvarige uppdragsgivaren lämnat vid placeringen. Arbetet som görs speglar den boendes vistelse här från början till slut och genom detta uppnå delmål, mål inom sin tid. Delmål och mål är gjorda utifrån genomförandeplan som upprättas i samband med placeringen och uppdateras var tredje månad. Månadsrapportering sker kontinuerligt till ansvariga placerare och uppföljningsmöte var tredje månad oftast.

Ekotopia har även en verksamhet för enbart kvinnor från 21 år, Ebba HVB, se mer här på HVB Guiden eller besök vår hemsida.

"Ekotopia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO