HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Eslöv Villan

Tfn: 042-311 58 61
Fax: 0413-615 28

Besöksadress: Villavägen 13, Eslöv
Postadress: Villavägen 13, 241 31 Eslöv
Föreståndare: Patrik Wilhelmsson, 070-273 27 88
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 33 st
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: För vuxna från 21 år och uppåt med psykiska och sociala funktionsnedsättningar med behov av litet boende.
För vuxna 50 år och uppåt som har en varierad psykogeriatrisk problematik, demensdiagnoser eller är under demensutredning.

Behandlingsinnehåll: De personer som bor på Villan i Eslöv har genomgående beteendemässiga symptom och psykiatriska diagnoser. Deras symptom visar sig i aggressivitet, ångest, oro, rastlöshet, ropbeteende, apati, hallucinationer, vanföreställningar och sömnstörningar. Deras behov kräver en trygg miljö med personal dygnet runt. Vi har möjlighet att ta emot personer med en varierad psykogeriatrisk problematik, demensdiagnoser eller som är under demensutredning. Deras behov kräver en varm, lugn och trygg miljö med kärleksfull personal dygnet runt.

Vårt uppdrag är genomgående att kvalitetssäkra vården genom adekvata insatser för att minska personens symptom och därmed öka individens livskvalitet, självständighet och välbefinnande samt för att minimera inläggning inom sluten vård. Planen utformas så att individen själv tar ansvar utifrån personliga förutsättningar för sina egna dagliga sysslor och sin livssituation så långt som det är möjligt. Vi arbetar även utifrån individuella bemötandeplaner, där vi med ett gemensamt språk, bemötande och agerande minimerar problemfyllda situationer för våra boende. Metoder inkluderar b.la funktionsbedömningar, lågaffektivt bemötande och BPSD.

Utrednings- och behandlingsprocess
Vi utgår från att varje enskild individ, trots sjukdom, får möjligheten att fortsätta stå i fokus för sitt eget liv. I vår personcentrerade utredning inför personens behov av individanpassade insatser ingår en kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom, tänkbara orsaker och utlösande moment samt eventuella pålagrade psykiska samt kroppsliga behov. Utifrån denna bedömning har sedan varje boende en personlig genomförandeplan - IBIC med insatser utifrån individuella behov, omvårdnadsplaner samt riskanalyser.

Uppföljning och uppdatering utav genomförandeplan, omvårdnadsplan samt riskanalyser sker kontinuerligt för att garantera att personen får rätt insatser utifrån aktuellt behov. Detta arbete sker i samverkan mellan boende, uppdragsgivare, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kvalitetsombud, kontaktperson, enhetschef samt eventuella läkare m.m.

Aktivering
Vi erbjuder stimulerande aktiviteter och arbetar aktivt för att stärka, förbättra, bibehålla och återskapa färdigheter för personer som vistas hos oss. Vi arbetar personcentrerat och tar hänsyn till individens personliga önskemål, förutsättningar och behov. Aktivitetsplats finns där individanpassade aktiviteter utförs. Vi erbjuder extern aktivitet, praktik samt sysselsättning utifrån personens intressen, önskemål och förmåga, olika fritidsaktiviteter som träning, målning, snickeri, matlagning, bakning, högläsning, trädgårdsarbete, naturupplevelser och mycket mera.

Geografi: Vår enhet ligger centralt i Eslöv, mitt i Skåne med goda kommunikationsförbindelser.

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från vår enhet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Eslöv Villan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO