Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvarngården (Bokelid AB)

Tfn: 0415-510 68
Fax: 0415-31 08 01

Besöksadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 50, Ludvigsborg
Postadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 21, 242 71 Ludvigsborg
Föreståndare: Lotta Renehed, 0415-19916
Placeringsansv: Lotta Renehed, 0415-19916
Platsantal: 18 HVB (totalt 30)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Vi riktar oss till personer med samsjuklighet, missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa. För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen. 

Behandlingsinnehåll: Vår behandling bygger på MI som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Denna individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i grupp.
Hos oss på Kvarngården erbjuder vi:

Missbruksbehandling
Återfallsprevention
KBT
ACT
Sorgebearbetning
Kriminalitetsprogram
Arbetsträning
NADA
Kontakt med AA och NA

I behandlingen ingår även en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.

För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen. 

Exempel på en Behandlingsprocess hos oss:
Info.besök –
Inskrivning-

V1- Veckoschema upprättas av kontaktperson och klient
V 1-4 Ankomstsamtal samt därefter upprättande av genomförandeplan
V1- Missbruksgrupp – föreläsning 1-2g/v
V 1-4 ESL ”tidiga tecken” av kontaktperson
V 1-4 AT gör Bedömning/kartläggning ADL
V1-3 KBT- bedömningssamtal – Framtida mål, Livskompassen, Sociala färdigheter
V 1-3 AD Bedömning/kartläggning - Livssituation, Tillgångar o hinder, kemisk historia
V 4-8 AT ”Min mening” – ”detta är problem för mej och detta önskar jag förändra” –
V 4-13 KBT- Ångesthantering, Social fobi, GAD, Depression – 13 sessioner
V 4-13 AD- Kunskap om beroende och om att leva drogfri, finna nya strategier att hantera livet drogfri – känslor- tankemönster, färdighetsträning, ”Missbrukspersonen och jag”, hemuppgifter, introduktion till självhjälpsgrupper AA/NA

Vid förlängning finns möjlighet till:
Sorgebearbetning – KBT 10-12 sessioner
Ångestskola - grupp
Ytterligare återfallsprevention – 10 sessioner
Kriminalitetsprogram – 10-12 sessioner
Arbetsträning
Utslussning – individuell planering
Träningslägenhet (Inflyttning till träningslägenhet sker vanligtvis efter 3 månader men kan även vara tidigare)

Geografi: Kvarngården ligger i Ludvigsborg intill väg 13, mitt i Skåne. På gångavstånd finns en lanthandel som många utnyttjar. Närhet och goda kommunikationer till Höör och Hörby. Lokal- och fjärrtåg går från Höör. Ca 45 min till Malmö.

Huvudman: 3 O Förvaltning AB

Org nr: 556131-2504

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan direkt hos oss. Inskrivning efter informationsmöte/bedömning.

Språk: Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Vi tar emot personer enligt SoL samt LPT och LRV i öppenvård. Tillgång till utslussnings/träningslägenheter. Medlemmar i Svenska Nätverket för Dubbeldiagnoser, SN-DD. ISO 9001:2015 certifierat. Årliga kvalitetsuppföljningar från Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL). Vi har ramavtal med över 150 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

"Kvarngården (Bokelid AB)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO