Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvarngården (Bokelid AB)

Tfn: 0415-510 68
Fax: 0415-31 08 01

Besöksadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 50, Ludvigsborg
Postadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 21, 242 71 Ludvigsborg
Föreståndare: Lotta Renehed, 0708-18 39 61
Placeringsansv: Lotta Renehed, 0708-18 39 61
Platsantal: 18 HVB (totalt 30)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Vi riktar oss till personer med samsjuklighet, missbruk/beroende i kombination med någon form av psykisk ohälsa. För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen. 

Behandlingsinnehåll: Vår övergripande behandlingsmetod och förhållningssätt är MI, därtill missbruksbehandling med återfallsprevention, KBT med färdighetsträning och ESL. Vår behandling individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i mindre grupp. Den integrerade psykosociala behandlingen är fokuserad på att ge individen ny kunskap och finna strategier för att hantera livet och vardagen nykter/drogfri och samtidigt må väl i form av psykisk, social och fysisk hälsa. Som ett led i detta ger vi även möjlighet till tränings- och utslussningslägenheter.

Behandlingen syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Klienten är därför alltid delaktig i att forma sin genomförandeplan med tydliga mål och insatser. Kartläggning av psykiska, sociala och fysiska funktioner ingår också i behandlingen. Vi erbjuder även kontakt med AA och NA, och som ett komplement att hantera missbrukssuget använder vi oss av NADA. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.

I vår behandling använder vi oss av standardiserade mätinstrument rekommenderade av Socialstyrelsen. Exempel på dessa är:
För alkohosterapeuter: AUDIT, DUDIT och DUDIT-E.
För KBT-terapeuter: BDI, BAI, Y-Bocs, Livskompassen och sociala färdigheter
För arbetsterapeut: ADL-taxonomi, "Min mening" (mätning av önskemål om förändring socialt, personligt och praktiskt)

Exempel på en Behandlingsprocess hos oss:
Info.besök –
Inskrivning-

V1- Veckoschema upprättas av kontaktperson och klient
V 1-4 Ankomstsamtal samt därefter upprättande av genomförandeplan
V1- Missbruksgrupp – föreläsning 1-2g/v
V 1-4 ESL ”tidiga tecken” av kontaktperson
V 1-4 AT gör Bedömning/kartläggning ADL
V1-3 KBT- bedömningssamtal – Framtida mål, Livskompassen, Sociala färdigheter
V 1-3 AD Bedömning/kartläggning - Livssituation, Tillgångar o hinder, kemisk historia
V 4-8 AT ”Min mening” – ”detta är problem för mej och detta önskar jag förändra” –
V 4-13 KBT- Ångesthantering, Social fobi, GAD, Depression – 13 sessioner
V 4-13 AD- Kunskap om beroende och om att leva drogfri, finna nya strategier att hantera livet drogfri – känslor- tankemönster, färdighetsträning, ”Missbrukspersonen och jag”, hemuppgifter, introduktion till självhjälpsgrupper AA/NA

Vid förlängning finns möjlighet till:
Sorgebearbetning – KBT 10-12 sessioner
Ångestskola - grupp
Ytterligare återfallsprevention – 10 sessioner
Kriminalitetsprogram – 10-12 sessioner
Arbetsträning
Utslussning – individuell planering
Träningslägenhet (Inflyttning till träningslägenhet sker vanligtvis efter 3 månader men kan även vara tidigare)

Då vi arbetar med både fysisk och psykisk och social hälsa ingår även aktiviteter så som:
Massage
Avslappning/yoga/mindfullness
Nada akupunktur – fred kl 13 samt kvällar och v.b
Fys.aktiviteter – Bad x2/v, Gym x 2/v, promenad/slinga x 1
”Fredagsaktivitet” – minigolf/bowling, naturgrupp- promenad, uteaktivitet tex. kubb
Matlagning – grupp samt individuell ism träningslägenhet

Geografi: Kvarngården ligger i Ludvigsborg intill väg 13, mitt i Skåne. På gångavstånd finns en lanthandel som många utnyttjar. Närhet och goda kommunikationer till Höör och Hörby. Lokal- och fjärrtåg går från Höör. Ca 45 min till Malmö.

Huvudman: 3 O Förvaltning AB

Org nr: 556131-2504

Inskrivningsförfarande: Förfrågan direkt hos oss. Inskrivning efter informationsmöte/bedömning.

Språk: Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Vi tar emot personer enligt SoL samt LPT och LRV i öppenvård. Tillgång till utslussnings/träningslägenheter. Medlemmar i Svenska Nätverket för Dubbeldiagnoser, SN-DD. ISO 9001:2015 certifierat. Årliga kvalitetsuppföljningar från Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL). Vi har ramavtal med över 100 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

"Kvarngården (Bokelid AB)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO