HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Norra Vram Vårdboende

Tfn: 042-311 58 47 SSk

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, Norra Vram, Billesholm
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 Billesholm
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042-311 58 41
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 45 st
Lagrum: LPT, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: För vuxna från 21 år och uppåt med alkoholskador, sviktande somatiska förmågor och lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar.
För vuxna från 50 år och uppåt med demenssjukdom och utåtagerande beteende, BPSD.
För vuxna från 65 år och uppåt med stora omvårdnadsbehov, rehabilitering och vård vid livets slut.

Behandlingsinnehåll: Insatsarbetet utgår ifrån att stödja den boende med att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor genom att bland annat handskas med sina symtom. Vi erbjuder bland annat olika funktionsbedömningar, massage och vardagssamtal

Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Målet är att klienten ska integreras i samhället utifrån sina behov för att få ordning på sitt liv igen. Vi ser och möter människan där hen befinner sig.

Dagliga individuella aktiviteter erbjuds utifrån önskemål och behov. Vi utgår från den enskildes verklighet genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse. Stöd till anhöriga ges genom ett nära samarbete och en fortlöpande god dialog. Vi erbjuder bland annat MMSE, taktilmassage, Reminiscense och Minnesträning.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende. Vi erbjuder bland annat enklare SPA-behandlingar, filmkvällar, bingo, musikcafé, utflykter, gym, ridning, simning, bowling, inköpsrundor.

Vi dokumenterar enligt IBIC (Individens behov i centrum).

Geografi: Norra Vram är beläget i Billesholm, ca två mil från Helsingborg.

Huvudman: Partnergruppen Svenska

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Norra Vram Vårdboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LPT
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO