HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Orana Christianstad

Mobil: 0766-230061
Fax: 044-7877083

Besöksadress: Östra Storgatan 33, Östra Vallgatan 6
Postadress: Östra Storgatan 33, SE-291 31 KRISTIANSTAD
Föreståndare: Driton Rama, 076-623 00 54
Placeringsansv: 0766-230061
Platsantal: 7+3
Lagrum: LPT, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Målgruppen är flickor/unga kvinnor 15-25 år med svår psykiatrisk problematik:

Självskadebeteende och andra destruktiva beteenden
Ångestproblematik såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD etc.
Neuropsykiatrisk problematik såsom Autism/Aspergers syndrom, ADHD, kognitiva funktionshinder
Suicidförsök
Depression
Ätstörning
Personlighetsstörningar
Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik utför vi på uppdrag av placerande myndighet en fullständig neuropsykiatrisk utredning.

Behandlingsinnehåll: Vi gör alltid individuella bedömningar gällande flickor med utåtagerande beteende. Vi behöver ta reda på orsaken av beteendet det vill säga. om beteendet har provocerats fram eller inte. Detsamma gäller flickor med riskbruk. Detta eftersom droger kan vara vanligt förekommande i målgruppen med psykisk ohälsa.


BEMANNING OCH KOMPETENS:
Vi som arbetar på Orana har hög kompetens och utbildning.

Terapeut och behandlingsansvarig är auktoriserad socionom med KBT- och DBT-utbildning
Personal är utbildad KBT-familjebehandlare samt DBT-Intense-terapeut
Ansvarig läkare, specialist inom psykiatri/psyko­terapeut
Ordinarie personal är grundutbildade inom KBT och DBT
Personal är utbildade DBT- färdighetstränare
Ordinarie personal har socialpedagog utbild­ning eller annan adekvat utbildning för målgrup­pen
Ansvarig psykolog vid utredningar
Arbetsterapeut
Tillgång till sjuksköterska vid behov
Våra terapeuter har regelbunden handledning av extern handledare. Varannan vecka har all personal på Orana gemensam behandlingskonferens, då personal handleds kring varje inskriven klient.

All personal arbetar aktivt med att skapa goda och professionella relationer med klienterna som bor på Orana samt sociala nätverk.

BEHANDLINGSINNEHÅLL:
Kan Orana hjälpa?
Som inskriven klient har man ett eget team kring sig. Det är främst teamet som planerar det praktiska tillsammans med klienten. Det är en trygghet att veta att man har ett eget team, som man kan vända sig till om man undrar något. Det blir tydligare för klienten vem man kan vända sig till, även om all personal stöttar och hjälper klienten.

I teamet ingår alltid en terapeut och två st behandlingspedagoger. Varje vecka har man samtal med sin terapeut, som också är teamledare. Samtalen är individanpassade och med fokus på klienten. Varje vecka har vi också träning i grupp dvs. DBT-färdighetsgrupp och GEAP-träningsgrupp.

De olika grupperna är:
DBT-färdighetsgrupp. Varje vecka har vi gemensamma DBT grupper för att du ska lära dig färdigheter i vardagen. Färdighetsträningen omfattar fyra områden:

Medveten närvaro (”mindfulness”)
Att skapa goda relationer
Att hantera känslor
Att stå ut när det är svårt (i kriser).
I grupperna ingår både teori (undervisning) och praktik (t ex rollspel och diskussioner). Varje gång får man hemuppgifter som följs upp vid nästa tillfälle.

GEAP-träningsgrupp. Träning i samband med gruppsamtal. Klienter som deltagit i GEAP, och tränat fysiskt, visar i mätning att ångest och depressions känslor sjunker. Mätning görs alltid före första träningstillfälle, för att sedan följas upp under ca 15 veckor intervall.

BOENDET:
Orana Christianstad är ett trapphusboende med flertal lägenheter (1-2 rum) som alla har anknytning till en gemytlig innergård. Innergården kopplar samman alla lägenheter på Orana och ger möjlighet till en lugn oas mitt i centrum. Alla våra lägenheter är stora och rymliga med sovrum, vardagsrum, toalett och kök.

Alla klienter har tillsammans med personal tillgång till en gemensam stor lägenhet. Där ryms kök, vardagsrum och personaldel men också två sovrum för klienter som kan behöva mer närhet till personal. Det är i den stora lägenheten man äter gemensamma måltider, samt tittar på Tv tillsammans. Vi lagar alla måltider från grunden.

Vårt moderna trapphusboende skapar möjligheter att träna på färdigheter man behöver i ett eget boende. Personal finns närvarande dygnet runt för att hjälpa och stötta. Alla klienter har sitt eget rum i någon av lägenheterna med bl.a. säng, sängbord, skrivbord, byrå, garderob, matta, handdukar och sängkläder, samt egen TV och tillgång till WiFi. Man får gärna göra sitt rum personligt med saker som är viktiga. Allt för att man ska känna sig hemma.

HUR EN DAG PÅ ORANA KAN SE UT:
Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klientens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet. Alla aktiviteter bekostas av Orana. Exempel på hur en dag kan se ut:

Frukost
Skola på förmiddagen
Lunch
Samtal med terapeut på eftermiddagen/gruppträning DBT
Tvätt av kläder/städning av rum
Åka och träna/utflykt
Kvällsmat
Titta på TV eller vila på sitt rum
Vad menas med att vara i behandling?
Målet med behandlingen är att uppnå samt befästa högsta funktionsnivå utifrån klientens individuella resurser. Vi som jobbar lägger stor vikt vid det dagliga arbetet med individanpassad ADL (alldaglig träning). Vi har även gemensamma aktiviteter varje vecka, som till exempel DBT-gruppen och GEAP-träningsgrupp.

För oss är det viktigt att man som klient har insyn i sin behandling och känner sig delaktig. Det är viktigt att man kommer till sina samtal som är inplanerade samt medverkar på gruppträningarna. De hjälper klienten att få strategier för att hantera sina känslor samt lära sig färdigheter som man behöver i vardagen.

Tre övergripande målsättningar med behandlingen är att vi:

Arbetar målinriktat med vetenskapligt beprövade och dokumenterat effektiva metoder.
Finner och etablerar klientens högsta funktionsnivå och hjälper till att överföra och befästa denna struktur i hemmiljön.
Arbetar för att klientens boendetid ska vara så kort som möjligt för att vi istället ska kunna arbeta längre tid i utsluss och eftervårdsformer.
Vår erfarenhet är att det blir bättre resultat om man får möjlighet till utsluss och eftervård innan utskrivning. Utsluss är den senare delen i behandlingen.

En meningsfull och aktiv dag
Vi arbetar aktivt med delaktighet och klientens intressen, för att man ska få en aktiv fritid. Man har som klient alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig. Målet är att man ska ha en så fungerande vardag som möjligt.

Alla som bor på Orana har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man själv in, eller tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: Samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt, besök eller hemresa. Ett veckoschema gör det lätt att hålla struktur och planering.

Orana ett gott samarbete med Kristianstads skolor för att tillgodose klienternas behov av skolgång. Det kan vara grundskola eller gymnasieskola men även individanpassad skolgång. Allt utifrån klientens förutsättningar. Orana har också ett gott samarbete med kommunala verksamheter, samt privata aktörer vad gäller att hitta praktikplats för klienter.

NÄTVERK OCH DELAKTIGHET
Det kan även vara önskvärt att familj och nätverk deltar i klientens behandling. Detta för att man som klient ska få ett så bra bemötande som möjligt och eventuellt fortsatt behandling när det är dags för utskrivning. Men också för att ha en fungerande relation med anhöriga. Det sociala nätverket är viktigt och vi arbetar för att det ska vara en positiv förstärkning i klientens liv.

Under behandlingen kan det vara önskvärt att någon i teamet träffar anhöriga för en kartläggning på hur det ser ut/har sett ut i klientens familj genom tid. Samtalen kan vara enskilda, vara par-samtal eller samtal med hela familjen. Målet är att lära sig om problematiken och förstå den. Först då är det möjligt att veta hur man behöver bemöta den. Många anhöriga har frågeställningar kring hur man kan gå vidare? Hur man ska/kan agera som förälder/anhörig? Hur man ska möta problematiken? Samtalen utgår därför alltid ifrån vad som faktiskt fungerar. Det gör det lättare att arbeta fram en plan tillsammans för att kartlägga var stödet behövs, för att till exempel åka på hemresa. Orana bekostar en hemresa i månaden.

Som nära anhörig är man också välkommen till Orana. Dock ska alla besök vara planerade tillsammans med klientens team och eventuellt socialsekreterare. Vid korta besök får man gärna visa sitt rum och hur man bor, annars sker längre besök utanför Orana. Detta med hänsyn till andra klienter. Det finns möjlighet för anhöriga att bo över och låna en lägenhet i Kristianstad vid längre vistelse.

UTSLUSS OCH EFTERVÅRD
Möjlighet att träna på eget boende
Orana har specifika utsluss lägenheter i centrala Kristianstad för egen boendeträning. Utsluss- och eftervårdsperioden är en mycket viktig del i behandlingen när man kommit så långt. Under utslussning och eftervård fortsätter man att träffa en terapeut som tidigare, ca en gång i veckan. Behandlingen blir oftast mer intensiv under utslussningsperioden eftersom det är nu man övar på att bo i eget boende och möta högre krav. Man kan behöva stöd i hur man ska hantera de problem som man möter dagligen. Terapin och samtal med terapeuten fokuserar mycket på färdighetsträning i vardagen.

Under utsluss perioden har man möjlighet att vara på Orana vissa dagar och delta i gemensamma aktiviteter och gruppträningar. Utsluss perioden planeras alltid tillsammans med klient och placerare.

Den forskning som gjorts vad gäller heldygnsbehandling, visar en tydlig trend att utan eftervård och utsluss i behandlingsprogrammet, så är det många som återfaller i gamla beteende. Steget blir helt enkelt för stort om man inte har fått möjlighet att träna sina färdigheter i en vardaglig och mer kravfylld miljö.

Saker som man övar på i utsluss och eftervård kan vara:

Uttrycka sina känslor i ord
Träffa nya människor
Utöka sitt sociala nätverk
Klara sig själv
Fatta egna beslut
Hantera sin ångest
Arbeta för att få fungerande relationer
Hantera sin ekonomi

Vad blir resultatet?
Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen och arbeta utifrån en välfungerande behandlingsmodell med evidensbaserade metoder det vill säga KBT- och DBT färdighetsträning. Vi har med erfarenhet genom åren, byggt upp en fungerande behandlingsmetod med efterföljande utsluss och eftervård. Detta för att behandlingen som oftast är lång ska vara både framgångsrik och bestående. Våra utvärderingar visar att de klienter som går igenom hela programmet, det vill säga inskrivning – utsluss – eftervård har de bästa resultaten och att resultatet i de flesta fall är bestående över tid.

Geografi: Centrala Kristianstad, skåne.

Huvudman: Orana Christianstad

Org nr: 556714-8878

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan/intresseanmälan görs av Kommun och/eller Landsting till Placeringsenheten på Humana. Föreståndare på Orana tar alltid kontakt med sökande placerare för mer information. Ansökan om plats ligger sedan till grund för att ett första bedömningssamtal med klient planeras in.

Klient är efter bedömningssamtal alltid välkommen hit på ett studiebesök. Då får klienten tillfälle att se hur det ser ut här på gården innan hon bestämmer sig. Om klienten tackar ja till plats, upprättas placeringsavtal. Innan klientens inskrivning behöver Orana få tillgång till alla nödvändiga dokument.

Är du mer intresserad av Orana, hör gärna av dig så berättar vi mer.

Placeringsförfrågan
Vänligen ring 0771-11 33 11

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Behandlingsansvarig, Leg.psykolog leg.psykoterapeut samt handledare.
Leg.läk, spec psykiatri
Sjuksköterska
Leg. arb.terapeut .
Psykolog på konsultbasis.
Behandlingspedagoger.
Gör neuropsykiatrisk utredning. Personalhandledning finns.

"Orana Christianstad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
LARO
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO