HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Edebohemmet

Tfn: 0175-222 50
Fax: 0175-773019

Besöksadress: Vamby 34, SE-763 91, Hallstavik
Postadress: Vamby 34, SE-763 91 HALLSTAVIK
Föreståndare: Leopold Bredenberg, 0175-222 50
Placeringsansv: Jill Smitt Bredenberg, 0175-222 50
Platsantal: 15
Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: •Män och kvinnor i åldern 18-65 år med någon form av psykisk- och/eller sociala funktionshinder.
•Dubbeldiagnoser (samsjuklighet), t.ex. psykos med missbruk som sekundär diagnos.
•LPT,LVM och LRV permissioner i samarbete med ansvarig läkare
•Ångestproblematik med/utan självskadebeteende
•Träningslägenheter finns för utslussning.

Behandlingsinnehåll: I behandlingsarbetet tillämpas framförallt MI-metoden. Samtalsmetodens syfte är att främja motivation och beteendeförändringar. Genom motiverande samtal underlättas förändringsprocessen dvs. att förändra tanke , beteende och handlingar som orsakar den enskilda individen hinder.
Varje boende har en kontaktperson (kp) som ansvarar för en anpassad individuell genomförandeplan. Psykosociala stödinsatser och individuellt avvägda krav på t.ex. struktur, aktiviteter, ADL, drogförbud, drogtester, medicinmedverkan och stödsamtal anser vi vara viktiga steg inför återanpassning till ett självständigare boende. Avgiftning, drogtester, abstinensbehandling utförs under ledning av ansvarig läkare och sjuksköterska.

Vi arbetar evidensbaserat med inriktning på att utifrån den boendes psykiska, fysiska och sociala förmåga rehabilitera till ett självständigare liv anpassat till en lämplig boendeform i det öppna samhället. Detta görs genom målinriktade och mätbara insatser, med krav på delaktighet i ADL, social träning, aktiviteter i och utanför boendet. Vi använder MI som grundidé och förhållningssätt i det dagliga behandlingsarbetet. Grunden för MI är det respektfulla förhållningssättet och betoningen på en samarbetsrelation. Genom att lyfta fram människors resurser och inre motivation till förändring, minskar tendenserna till motstånds- och undvikandereaktioner.

Inför varje placering genomförs en grundlig bedömning i samråd med klienten och uppdragsgivaren gällande de insatser som kan behövas och om Edebohemmet kan erbjuda dessa. Detta kan sägas vara det första steget i den individuella vårdplaneringen som sedan kommer att fortgå under hela placeringstiden.

Vi använder VIPS-metoden (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) som har en bra uppläggning och en god teckning för sitt ändamål. Läkare och sjuksköterska för journal enligt gällande Hälso- och sjukvårdslag. Övrig personal för daganteckningar i journalsystemet Infosoc om händelser och iakttagelser i det fortlöpande arbetet. Kontaktpersonerna skickar regelbundet rapport till biståndshandläggare.

Geografi: Edebohemmet ligger fridfullt vackert i utkanten av det lilla samhället Edebo. Nära till natur och djurliv med lämpligt avstånd till affärer, bank badhus mm. I omgivningarna finns gott om natursköna promenadvägar.

Det är ca 650 m till närmaste busshållplats med förbindelser till Stockholm, Uppsala, Arlanda, Norrtälje, Hallstavik och Östhammar. Buss 639 går direkt till tekniska högskolan i Stockholm tar ca 80 min. Buss 641 går till Norrtälje med täta förbindelser till bl.a. Stockholm, Uppsala och Arlanda.

Huvudman: Edebohemmet AB

Org nr: 556628-1696

Upptagningsområde: Upptagningsområdet är i första hand kommuner med ramavtal och i övrigt hela landet. Då ramavtal inte finns, genomförs individuella avtal efter överenskommelse.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet genom kommunens biståndshandläggare eller motsvarande. Därefter planeras inflyttningen steg för steg i samråd med uppdragsgivare.

Språk: Engelska, finska.

Övriga upplysningar: Bemanning finns dygnet runt. Sjuksköterska/or finns på plats måndag - fredag med beredskap övriga tider. I övrigt finns på konsultbasis tillgång till specialistläkare genom Norrtälje pyskatriska enhet som regelbundet träffar de boende och gör medicinska bedömningar. Psykiatriker kan konsulteras på tfn må - fre. kl. 08.00 - 16.30. Övrig akut psykiatrisk kontakt tas direkt med S:t Görans psykakut.
Medicinhantering och delegering sköts på plats av ansvariga sjuksköterskor. Tandvård finns genom en upparbetad kontakt med tandvården i Hallstavik. Fotvårdsspecialist gör regelbundna besök. En etablerad kontakt finns med distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut på VC i Hallstavik. Aktiviteter erbjuds i den dagliga verksamheten men även bl.a. genom kommunens aktivitetscenter Åran och Kvarnen som till stor del kan erbjuda ett anpassat aktivitetsinnehåll. Möjlighet till trädgård och stallarbete finns samt ridning anpassad efter förmåga. Aktivitetshandledare finns på plats alla vardagar. Vi har morgonsamling varje vardag och boenderådsmöten ca en gång i månaden. Resor och utflykter görs i samråd med de boende. Avgiftning, drogtester och abstinensbehandling görs i samråd med ansvarig läkare. Personalhandledning och utbildning finns minst 1 gång/månad.

Vi har bedrivit psykiatrisk omvårdnad sedan 1977. Det finns således en lång erfarenhet av arbete med människor i behov av bl.a. psykisk och social omvårdnad. Sedan 2006 har vi inriktat oss på stöd och omvårdnad av personer med dubbeldiagnoser (samsjuklighet). LPT, LRV och LVM med drogtester och avgiftning i samarbete med bl.a. psykiatrin.

"Edebohemmet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO