HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solgården Hem för Vård och Boende

Tfn: 0173-200 59
Fax: 0173-202 74

Besöksadress: Solgårdsvägen 2, Hargshamn
Postadress: Solgårdsvägen 2, SE-742 50 HARGSHAMN
Föreståndare: Mikael Vidström, 0173-20059, 0704-171242
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvinnor och män från 30 års ålder med olika psykiatriska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättningar,
med eller utan samsjuklighet i beroendeproblematik. Omvårdnadsbehovet hos de boende kan variera stort.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med individuell planering/målformulering och kontaktmannaskap. Syftet är att bistå de boende att utveckla egna strukturer, rutiner och strategier för att kunna möta vardagen i ett mer självständigt boende.

Socialträning -
Alla boende på Solgården ska erbjudas en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och känna sig delaktig i samhället. De boende ska stärkas i att utföra sina intressen och ha en bra socialrelation med de närstående. De boende ska stödjas och tränas i att fungera i det sociala samspelet och i samhället. Aktiviteter både individuellt och grupp.

Rehabiliterande förhållningssätt -
De boende ska få göra så mycket den kan själv. Personalen ska finnas som ett stöd i de dagliga aktiviteterna som hen inte klarar själv. De dagliga aktiviteterna ska ses som ett tillfälle att träna för att kunna bevara, behålla och förbättra sin nuvarande fysiska och psykiska nivå. Att använda ett rehabiliterande förhållningssätt som grund för arbetet leder till: Ökad delaktighet, Meningsfullhet och välbefinnande, Ökad livskvalitet

Salutogent synsätt –
Salutogent synsätt fokuserar på faktorer som befrämjar hälsa och ett meningsfullt liv inte på det som orsakar ohälsa.
Det finns vissa grundläggande mänskliga behov som behöver uppfyllas för att en människa ska känna välbefinnande. Människan ska ha en känsla av sammanhang (KASAM), som vilar på de tre byggstenarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
På Solgårdens HVB stärker vi de boendes känsla av sammanhang genom att:
• Alla ska känna sig behövda och efterfrågade
• Individuella och anpassad vård och omsorg
• Personligt utformat stöd till självständighet och oberoende
• Ge en känsla av att lyckas
• Genom att ha roligt tillsammans, gemenskap och social samvaro
• Anpassade aktiviteter och tillgängliga lokaler
• Ha realistiska förväntningar, ställa relevanta krav
• Gemensamma planeringsmöten med de boende
Solgårdens HVB ska ha en verksamhet som är begriplig, hanterbar och ge en känsla av meningsfullhet för de boende.

Utslussning - Att de boende med stöd av personal ska utvecklas och gradvis klara fler av de dagliga aktiviteterna själv under sin tid här på Solgården. Solgården har tillgång till olika boende former dels i huvudbyggnaden och dels i angränsande hus med rum/lgh med eget kök, tvättstuga. Detta för att sedan kunna flytta till ett eget boende eller boende med mindre omsorgsnivå.

Geografi: Solgården är beläget i ett naturskönt område i den lilla kustorten Hargshamn ca 20 km från Östhammar och ca 70 km från Uppsala.
Verksamheten består av tre byggnader, en huvudbyggnad och två hus med träningslägenheter. Husen ligger i ett vanligt villaområde med hav och skog inpå knuten. Här finns lokal för hobbyverksamhet, stor trädgård med möjlighet till att deltaga i trädgårdsarbete och odla blommor och grönsaker. Allmänna kommunikationer finns.

Huvudman: Solgården Hem för Vård och Boende

Org nr: 556179-5260

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndaren.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Hem för Vård och Boende (HVB) syftar till att i samråd med den boende och dennes handläggare utreda inom vilka områden den boende behöver utvecklas i och skaffa kunskap om, för att i framtiden kunna klara eget boende och sysselsättning. Att lära sig hantera och leva med sina svårigheter och få en ökad livskvalitet.

"Solgården Hem för Vård och Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kost och vikt
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO