HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem

Tfn: 0223-477 70
Fax: 0223-477 79

Besöksadress: ÄNGELSBERG
Postadress: Ängelsbergsvägen 27, SE-737 90 ÄNGELSBERG
Föreståndare: Kristina Rasmussen
Placeringsansv: Sebastian Ericsson och Kristina Rasmussen
Platsantal: 30
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Bergslagsgården är ett särskilt boende och HVB-hem för vuxna personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten startade i februari 1969 och har utvecklat en psykosocial behandlingsmodell som syftar till att på ett långsiktigt sätt rehabilitera människor med en psykiatrisk funktionsnedsättning. Rehabiliteringen erbjuds i olika steg från mer omfattande omvårdnad i enhetens huvudbyggnad, via en gruppbostad, till mer självständigt boende i egna lägenheter. Tanken med rehabiliteringen är att vårdtagarna ska utveckla, bibehålla och stärka sina basala psykosociala funktioner för att kunna leva ett mer självständigt liv på sin hemort. För de vårdtagare som stannar upp i utvecklingen finns möjligheten för ett mer permanent boende med anpassade omvårdnadsinsatser för att upprätthålla en god livskvalitet.

Alla som placeras på Bergslagsgården får ett eget boende, en upprättad genomförandeplan enligt IBIC, egna kontaktpersoner, en individuellt anpassad sysselsättning och en tydligt strukturerad vardag. Vi har en tillverkande sysselsättning av stallströ sedan 2011 där individen har möjlighet att ingå i en arbetsgrupp. Inom verksamheten finns fem stycken sjuksköterskor varav två med vidareutbildning inom psykiatri, konsulterande psykiater och allmänläkare.

Bergslagsgården har sedan många år ett kvalitetssystem, en kvalitetspolicy och upprättade kvalitetsmål. Alla vårdtagare följs upp genom ett systematiskt program, där den psykiska hälsan, funktionsförmåga och livskvalité återkommande skattas. Vi använder vetenskapliga mätmetoder som t.ex. RS-S skattningar, VAS skalor och livskvalitetsfrågformulär. Som ett led i kvalitetsarbetet genomförs även återkommande mätningar av personalens psykosociala arbetsmiljö.

Behandlingsinnehåll: Bergslagsgården arbetar i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt vård och stöd vid missbruk och beroende. Detta innefattar exempelvis psykosociala metoder som ”Steg för steg” (Ett självständigt liv) som används i syfte att vårdtagaren ska utveckla sina funktioner och öka möjligheterna till ett självständigt liv. Även psykopedagogiska insatser utövas, enskilt eller i grupp, som syftar till att vårdtagaren ska få ökad förståelse och acceptans i sin situation. Kognitiv beteendeterapi och motiverande samtalsteknik används för att stödja vårdtagare att använda sig av sina beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. En grundläggande inställning på Bergslagsgården är att vårdtagaren har utvecklingspotential som stimuleras genom en trygg miljö och kontinuitet i relationer samt av en aktiv och strukturerad vardag. De grundläggande behoven som trygghet, personlig hygien, matvanor och sömnrutiner utgör därför första momentet i rehabiliteringen då dessa behöver tryggas och stabiliseras innan andra funktioner kan utvecklas.

Geografi: Bergslagsgården ligger beläget i Ängelsberg med utsikt över sjön Åmänningen. Det är 13 km till Fagersta och ca 60 km till Västerås. Med tåg från Stockholms central till Ängelsberg tar 1h 53min.

Huvudman: AB Bergslagsgårdens Sjuk- & Behandlingshem

Org nr: 556141-5760

Upptagningsområde: Hela landet. Ramavtal finns.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt: SoL, LPT, LRV. Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns med Leg Psykiatriker.

"AB Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO