HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

29 nov

Vändpunkten

Tfn: 010-264 08 64

Besöksadress: Åby
Postadress: Nyköpingsvägen 15, 61630 Åby
Föreståndare: Jeanette Hellman, 010-264 08 64
Placeringsansv: Jeanette Hellman, 073-067 87 77
Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 4.1


Målgrupp: Vändpunktens boendestöd riktar sig till personer som till följd av t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende (ex. kriminalitet) och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och de krav som ställs i samhället och bedöms ha behov av förstärkt eller ordinärt boendestöd. På Vändpunkten tar vi även emot par och har man husdjur så är de också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Hos oss på Vändpunkten i Norrköping bedrivs förstärkt eller ordinärt boendestöd. Det innebär att klienten får sin chans utifrån sina förutsättningar och att detta sammantaget medför ett bättre liv för klienten.

På Vändpunkten utformar vi ett erbjudande om att förändra klientens liv tillsammans med oss. Vi tar ansvar för våra klienter och vi hittar rätt verktyg för att skapa rätt förutsättningar.

Boendestödet utformas i samarbete med klient, eventuellt nätverk, uppdragsgivare och Vision Omsorg . Insatsen baseras på behov och risker samt de hänsyn som klienten behöver mötas av. Klienten tilldelas en mentor som jämte verksamhetschefen på Vändpunkten har det övergripande ansvaret för att nå målen med insatsen. Vi har också en sjuksköterska med specialistkompetens för NP och psykossjukdomar samt en psykiatriker tillgänglig i verksamheten.

Våra metoder: CRA/A-CRA, Återfallsprevention, MRT(Moral Reconation Therapy, för att jobba med kriminella tankemönster/höja det moraliska resonemanget), Transaktionsanalys(TA) för att öka självkännedomen, Ångesthantering via Tappning och Havening, Traumabehandling med traumaterapeut via Breaking the Chains of Trauma.

De mål som upprättas utvärderas kontinuerligt av Vision Omsorg. Vision Omsorgs klientperspektiv innebär att vi tar hänsyn till varje individs unika resurser och utifrån dessa skapar flexibla lösningar för insatsen. Det innebär att vi finner rätt metod till rätt person!

https://www.visionomsorg.se/vändpunkten

Platschef: Jeanette Hellman, 010-264 08 64, jeanette.hellman@visionomsorg.se

Geografi: Norrköping med omnejd

Huvudman: Vision Omsorg

Org nr: 556768-5101

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: 1. Förfrågan mottages
2. Möte mellan klient, uppdragsgivare och Vändpunkten bokas. Under det mötet inventeras behov, risker och vi tar gemensamt fram ett förslag på hus stödet ska gå tillväga.
3. Klient och uppdragsgivare återkopplar sedan Vändpunkten om erbjudandet om vård och behandling är fullgott.
4. Beslut om inskrivning sker och klienten flyttar in efter överenskommelse.

"Vändpunkten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar