HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Hassela Ungdom - Öppenvård

Tfn: 046-18 43 80

Besöksadress: Västra Hindbyvägen 18, Malmö, LUND
Postadress: SE-222 20 LUND
Föreståndare: Sofia Möller, 073-962 09 87
Lagrum: SoL 7.1.4


Målgrupp: Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.

Behandlingsinnehåll: Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.

Unikt för Hassela ungdom är att mentorerna befinner sig på plats tillsammans med den unge är, i skolan, på fritiden eller hemma hos familjen. Genom att finnas med kan mentorerna både påverka situationerna på plats och samtidigt reflektera tillsammans med den unge efteråt. Vi har alltid strukturerade samtal med den unge, samt vid behov även med föräldern.
Vi vänder oss till ungdomar med en psykosocial problematik såsom till exempel begynnande missbruk, begynnande kriminalitet eller hemmasittare. Vi finns också som stöd i samband med flytt tillbaka till hemmet eller egen lägenhet efter en institutionsvistelse.

Mentorn fungerar även som en samordnare mellan olika aktörer i den unges nätverk och ser till att dessa relationer är välfungerande samt att det som beslutas verkställs. Mentorns uppdrag kan ibland vara att följa med den unge på möten hos socialtjänst, läkare, BUP, skola, och ungdomsmottagningen.
Mentorn hjälper den unge och dess familj att stärka positivt beteende och att se sina möjligheter. Vi stöttar den unge och hans eller hennes familj där behovet finns och anpassar arbetstid och tillgänglighet efter dem, istället för tvärtom. Mentorerna är även tillgängliga under hela dygnet (24h) och helger, vilket innebär en stor trygghet för ungdomar och familjer, då det finns någon att vända sig till vid behov. Till en början består arbetet främst av att skapa en relation och tillsammans med den unge och familjen hitta vägar att uppnå målen i vårdplanen, för att sedan alltmer handla om att motivera till förändring, sätta gränser och att tillsammans med den unge och dess familj reflektera över mönster och handlingar.

Hassela ungdom personal har b.l.a utbildning i KBT, MI, HAP, ÅP, ART, rePULSE samt TMO (traumamedveten omsorg, Rädda Barnen).

Huvudman: Hassela Skåne AB

Org nr: 556620-8806

Upptagningsområde: Hassela mentorskap omfattas sedan 2008 av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne

"Hassela Ungdom - Öppenvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO