Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Humanas öppenvård

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Öppenvård
Besöksadress: Flera orter
Kommun: Stockholm
Webbplats: https://www.humana.se/individ-och-familj/vara-tjanster-inom-individ-och-familj/oppenvard/

Målgrupp

Humanas öppenvård kan stötta i ett brett spektrum av ärenden, från familjebehandling till en rad olika individuella behandlingsinsatser och metoder baserade på hög kompetens.
Öppenvård kan vi erbjuda alla behov som är lämpliga för vård i öppen form. Vi har en dialog om vilka insatser som kan erbjudas i öppen form och vad vi kan erbjuda om behoven är större och behöver andra mer ingripande insatser.

Barn och unga
Vi erbjuder insatser för barn/ungdomar och deras familjer. Barnen/ungdomarna kan ha beteendeproblem samt problem med sin relation till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. De kan ha brister i sin skolgång och kan även ha ett socialt nedbrytande beteende samt psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Föräldrarna kan ibland ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och kan ha nedsatt föräldraförmåga utifrån kunskap, tillsyn m.m. Ofta har man sedan innan provat andra insatser.

Vi på Humana kan t ex erbjuda Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) som är en evidensbaserad och manualbaserad behandlingsmetod. Det finns start forskningsstöd kring vikten av att erbjuda barn och deras familjer kvalificerad behandling. Metoden är multisystemisk och fokuserar mycket på relationer samt beteenden och målet är att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet och delaktighet, för att på så sätt undvika placering i annan vårdform. Humana kan också erbjuda andra lösningar via vår öppenvård.

Vuxna
Missbruk, psykiatri och samsjuklighet är vanliga utmaningar för de personer som vi möter inom öppenvården för vuxna personer. Något som ligger nära öppenvården är också insatser såsom funktionsbedömning och psykiatriska utredningar för att fastställa diagnos. 
Humanas psykiatriska öppenvård för vuxna består av ett brett spektrum av evidensbaserade metoder, som utförs av kompetenta behandlare. Många av våra vanligaste metoder för vuxna är KBT-baserade.

Behandlingsinnehåll

Allt vi på Humana gör börjar med att du som socialsekreterare eller handläggare kontaktar oss för att se vilka möjligheter och insatser Humana har att erbjuda utifrån familjens egna behov. Vi bollar gärna olika alternativ och presenterar vilka insatser vi kan erbjuda. 

Efter ett samtal om möjligheter till insats tar vi emot er familjs vårdplan/genomförandeplan för att med den som grund genomföra en kartläggning tillsammans med familjen. Vår kartläggning är en del av att skapa en allians med familjen, att genom olika forum och frågeställningar få familjens bild av sin egen situation och ge dem möjlighet att förmedla deras behov utifrån ett behandlingsperspektiv. Detta skiljer sig från socialtjänstens utredning då den fokuserar på familjens egna upplevelser, vilka mål de har med insatsen och grund för en kommande behandlingsallians. Efter en kartläggning sker en sammanställning av en genomförandeplan eller behandlingsplan som utgår från socialtjänstens mål samt de mål som framkommit under kartläggningen tillsammans med familjen. Vid ett gemensamt möte med familjen kommer vi fram till i vilken riktning behandlingen ska gå.

Öppenvård kan genomföras medan en person bor kvar hemma eller är placerad. Exempelvis i ett stödboende, LSS-boende eller i ett familjehem. 

Fysiska möten ger enligt vår erfarenhet de bästa förutsättningarna för lyckad behandling. För att möta situationer om någon är sjuk kan vi utföra möten digitalt. Vissa specifika behandlingsmetoder som fungerar digitalt (exempelvis återfallsprevention) kan vi också utföra på det sättet, om mottagaren exempelvis bor långt bort. 
Ett mål för oss är att kunna stötta människor i alla livets steg. Med stor bredd i våra enheters specialiseringar, kan vi hitta fungerande insatser för i princip alla ärenden. Humana finns också i stora delar av landet.
Vi använder oss av ett stort antal evidensbaserade metoder och kan hjälpa med individanpassade insatser för att möta individens behov. 

För barn, unga och deras familjer eller familjehem jobbar vi ofta med metoder som:
- Treatment Foster Care Oregon (TFCO)
- Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF)
- Marte Meo
- re-PULSE
- Connect
- ACRA
- Humanas kriminalitetsprogram B12

Vi kan även arbeta mot sammanbrott i familjehemsvård när det placerade barnet har stora behov av stöd, genom att arbeta i insatser med barnet direkt i form av ungdomsbehandlare, med biologiska föräldrarna utifrån ett umgängesperspektiv eller för att barnet så småningom ska kunna flytta hem.

För vuxna används ofta behandlingar som är KBT-baserade, exempelvis:
- Kognitiv beteendeterapi (KBT)
- Återfallsprevention (ÅP)
- Community Reinforcement Approach (CRA)

Det går bra för Humana att utföra öppenvård medan den som mottar behandlingen bor kvar hemma, om det bedöms som det bästa alternativet. Vi kan möta upp klienterna där det passar dem, i hemmet, hos oss på ett av våra Humana-kontoret, på stan etc.
Efter en behandling är målet att fasa ut öppenvården och att individen ska klara sig så självständigt som möjligt. För vissa innebär det att flytta hem till samma boendemiljö som tidigare, för andra innebär det en placering inom exempelvis familjehem, stödboende eller LSS-boende. 

Vad som konkret händer efter en öppenvårdsinsats beror på hur klienten svarar på behandlingen. I vissa fall kan vi föreslå nya behandlingar. Under en insats inom öppenvården har vi alltid löpande avstämningar med socialtjänsten, för att utvärdera behov och intensitet. 

Geografi

Humana erbjuder öppenvård på flera orter i Sverige:
Västerås
Växsjö
Örnsköldsvik
Umeå
Falkenberg
Kristianstad
Borlänge
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall
Karlstad
Laholm
Linköping
Lund
Mora
Nybro
Piteå
Skövde
Stockholm
Sundsvall
Uppsala
Örebro
Östersund
Hagfors
Luleå

Huvudman

Humana

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Humanas placeringsenhet: placering@humana.se, 0771-11 33 11

Språk

-

Humanas öppenvård ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0771-11 33 11
E-postadress: placering@humana.se

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
Arbetsförberedande träning
CRA
CRAFT
ESL
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Parterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO