Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hassela M.A.P - Avvänjningsprogram

Tfn: 0406159700

Besöksadress: Västra Hindbyvägen 18, Malmö
Postadress: Spolegatan 6, 222 20 Lund
Föreståndare: Sofia Möller, 0739620987
Placeringsansv: Sofia Möller, 0406159700
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.

Behandlingsinnehåll: MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk. Vanligast förekommande substanser har varit Cannabis och Tramadol. Ofta finns ett blandmissbruk och vi har kunskap även kring andra droger, såsom Spice, opiater, hallucinogena- och centralstimulerande substanser.
Den unge följer dagligen ett intensivt schema med flera timmars sysselsättning. Programmet omfattar totalt 16 v uppdelat i fyra faser med fokus på de faktorer som drabbar en ung vuxen i missbruk, bla. droger, kriminalitet, bristande familjerelationer, destruktiva tankemönster, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, dåligt umgänge mm.

Fas 1 är en individuell 2 v kartläggningsperiod. Vi lär känna varandra och utvecklar en god relation till den unge och dess nätverk. Den unges problematik utvärderas med hjälp av olika skattningsinstrument, bl.a. KASAM29 och SCL90. Som metod för drogsamtal utgår vi från HAP.
Fas 2 är en teoretisk del som fortlöper under 8 v. Här läggs fokus på att stärka sig själv och bibehålla sin drogfrihet med hjälp av individuella HAP/drog-samtal (MI-samtal, lösningsfokus, TMO mm). I grupp utbildas den unge i att förstå sig själv, sin bakgrund och sin framtid med hjälp av Hasselas ledarutbildning, etik- och moralutbildning, sex- och samlevnad m.fl. Det läggs också stor vikt vid den fysiska hälsan i form av hälsosam mat och gemensam träning.
Fas 3 omfattar 5 v praktik, anpassad efter den unges behov och intressen med stöd av en handledare och fokus på fortsatt sysselsättning. Praktik sker växelvis med drogsamtal, träning mm.
Fas 4 är en utslussningsperiod på 1 v där den unge åter får fylla i skattningsinstrument för att ta del av de förändringar som skett.
Genomgående under programmet kommer den unge lämna urinprov i enlighet med den enskildes vårdplan/genomförandeplan samt vid misstanke om missbruk. Löpande sker också ett nätverks- och föräldraarbete.

Programmet har ett unikt sätt att arbeta på och innebär ett stort omhändertagande med jour 24 h /dygn.


Eftervård finns att tillgå.

Läs gärna mer i bifogad folder.

Geografi: Malmö

Org nr: 556620-8806

Upptagningsområde: Skåne

"Hassela M.A.P - Avvänjningsprogram" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO