Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

EVIA Öppenvård & Skola (tidigare Funkis)

Tfn: 08-500 204 10

Besöksadress: Klockargatan 17, Västerhaninge
Postadress: Box 2041, 127 02 Skärholmen
Föreståndare: Laura Talme, 076-314 44 10
Placeringsansv: Laura Talme, 076-314 44 10
Platsantal: 25
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: EVIA Öppenvård (tidigare Funkis) erbjuder öppenvårdsinsatser dels genom dagbehandling integrerat med skola och dels genom strukturerade behandlingsprogram för barn/unga och deras nätverk. EVIA bedriver evidensbaserad behandling för pojkar och flickor i åldrarna 12-17 år där kompetens finns på plats där ungdomen är.

Den gemensamma utgångspunkten för målgruppen är att de behöver extra stöd eller individuella lösningar i sin livssituation, detta kan vara på grund av långvarig skolfrånvaro, psykiatrisk problematik, funktionshinder, föräldrars omsorgsbrist, relationella svårigheter och/eller psykosocial problematik. Många ungdomar hos oss har neuropsykiatriska funktionshinder inom autimsspektrum och/eller uppmärksamhetsstörning i form av ADHD. Andra har omfattande tvångssyndrom eller trotssyndrom.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten grundar sig på inlärningspsykologiska principer och dess kliniska tillämpning Kognitiv BeteendeTerapi (KBT). Tillämpad beteendeanalys/funktionell analys utgör grunden för vilka behandlingsmetoder som används i verksamheten. Ledning och personalen arbetar kontinuerligt med aktuell forskning, kunskapsutveckling och tidigare erfarenheter för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för ungdomarna. Verksamheten har en liten ungdomsgrupp, hög personaltäthet och anpassar upplägget efter ungdomens behov.

För varje ungdom finns en individuell analys där förutsättningarna att klara en skolmiljö/social miljö undersöks fortlöpande. Analysen fokuserar på funktionen av de beteenden som gjort det svårt för ungdomen att fungera i tidigare skolmiljöer/andra miljöer och utifrån denna analys utformas planen för hur undervisningen på EVIA utformas. Bemötandet på EVIA sker alltid utifrån ungdomarnas individuella förutsättningar och syftar såväl till skolprestationer och ämnesläsning som till att träna på gemensamma aktiviteter/social träning och genom detta öka ungdomarnas förmåga till socialt samspel.

EVIAs dagbehandling med skola kan innefatta:

Strukturerade dagsscheman med skola och behandling
Stöd och hjälp i skolmiljön
Individualterapi för ungdom med utbildad KBT terapeut/psykolog
Individuella bemötandeplaner/handlingsplaner
Familj/nätverksarbete genom bland annat KOMET, individuell handledning
Socialträning individuellt och i grupp genom bland annat ART
Manualstyrda behandlingsprogram genom bland annat rePULSE, ACT
Motiverande samtal med behandlingspersonal
Neuropsykiatrisk utredning av verksamhetens leg.psykolog

EVIA erbjuder även strukturerade behandlingsprogram för barn/unga och deras nätverk.
Specifika behandlingsinsatser som kan komma att bli aktuella i ett behandlingsprogram är:
● Individuell KBT-terapi
● Social färdighetsträning individuellt och/eller i grupp
● Manualbaserade program som RePulse, ACT och ART.
● Individuella motiverande samtal
● Ilskekontrollträning
● Exponeringsarbete

Geografi: EVIA ligger beläget i centrala Västerhaninge i närhet av pendeltåg, affärer.

Huvudman: Evia Utveckling AB

Org nr: 556737-9093

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta leg. Psykolog Laura Talme tfn: 076-3144410 för placeringsförfrågan.

"EVIA Öppenvård & Skola (tidigare Funkis)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO