HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Apelgårdens HVB

Tfn: 0733-226501
Fax: 0457-310 30

Besöksadress: Björkebacksvägen 16, 372 94 Listerby
Föreståndare: Michaela Danielsson, 0733-226501
Placeringsansv: Michaela Danielsson, 0733-226501
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 13-20 år. Begynnande missbruk, drogproblematik samt begynnande kriminalitet. Skol-, relationsproblem, sociala problem (psykosociala problem). Personalen har utbildning i bland annat MI, HAP, CPU-I, PATRIARK och Sara. Vi arbetar mycket med motiverande samtal för ett drogfritt liv samt en fungerande skolgång. Gott samarbete med skolorna i området.

Behandlingsinnehåll: Det övergripande målet är att ge god omvårdnad o behandling med respekt för varje individs integritet och att skapa en individuell sociallisationsprocess för varje ungdom. Miljöterapeutiskt arbete samt POSITIVT konsekvenspedagogiskt förhållningssätt. Viktiga grundstenar är trygghet, social fostran samt familjekontakten. Behandlingen delas in i olika faser från en lägre nivå till en högre, för att successivt klara ett större ansvar inom områdena i social kompetens, ekonomi, tvätt, städning, personlig hygien, passning av tider samt skola/praktik. En individuell anpassning görs i varje ungdoms egen behandlingsplan.

Geografi: Mellan Ronneby och Karlskrona. 12 km till Ronneby, 20 km till Karlskrona, 15 km till Kallinge flygplats.

Huvudman: Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Org nr: 556622-7939

Upptagningsområde: Hela landet
Ramavtal med Skåne, Kronoberg, Halland, Göteborg samt ytterligare 118 kommuner

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Apelgårdens HVB.

Språk: Engelska, polska, tyska, albanska, serbiska, romani, spanska, persiska, arabiska och dari

Övriga upplysningar: Personalhandledning utifrån ett salutogent förhållningssätt finns.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

"Apelgårdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO