Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Maria Care

Tfn: 070-885 43 63

Besöksadress: Elersväg 6, Karlskrona
Postadress: Karlskrona, Karlskrona
Föreståndare: Christoffer Cederquist, 0708854363
Placeringsansv: Christoffer Cederquist, 0708854363
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ett intergrationsboende för ensamkommande barn som söker asyl i åldrarna från 14 år till den dag de fyller 18 år eller barn i samma åldrar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Ungdomarna har möjlighet att stanna kvar i verksamheten till de fullgjort sin gymnasieutbildning, dock längst till den dag de fyller 19 år

Verksamhetens inriktning och mål är att se till den enskildes situation och behov. Fokus ska ligga på att skapa trygghet och en stabil grund för ungdomarna. Ungdomarna ska få sina grundläggande behov tillgodosedda, få stöd i sin identifikationsprocess, få ett gott och respektfullt bemötande samt en utvecklande integration. Integrationsarbetet bl. a med HITTA RÄTT-materialet.

Verksamheten kommer att utse en till två kontaktpersoner för varje ungdom med uppgift att bl.a. upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med ungdomen, särskild förordnad vårdnadshavare/god man och socialsekreterare. Verksamheten kommer att ha en strukturerad vardag med inslag av skolgång och aktiviteter. Verksamheten kommer att arbeta för att skolgången snabbt kommer igång så att barnet får kunskap om Sverige och lär sig det svenska språket. Ungdomarnas behov av stimulans och aktiviteter kommer att tillgodoses på individ- och gruppnivå. Vi har ett brett kontaktnät med föreningsliv, skolor, BUP. I samband med inskrivning kommer behov av hälso- och tandvård att kartläggas. Vid behov planeras besök för hälso-, sjuk- och tandvård.

Verksamheten ska stötta barnen att behålla positiva kontakter med anhöriga och annat nätverk. Den enskildes delaktighet och inflytande Verksamhetens mål är att skapa trygga relationer i syfte att den enskilde ska känna sig fri att yttra sig om sin vistelse i verksamheten. Verksamheten kommer att vara präglad av respekt för den enskildes integritet. Ungdomarna kommer att ges möjlighet att framföra åsikter och önskemål bl.a. vid den dagliga kontakten med personalen men även vid planerade tillfällen. I anslutning till inskrivningen kommer ungdomen att få muntlig och skriftlig information sina rättigheter.

Avgränsning

Integrationsboendet är inget behandlingshem utan skall utgöra ett familjärt och tryggt boende för ensamkommande flyktingungdomar. Om en ungdom uppvisar allvarliga psykosociala svårigheter, psykiatrisk problematik, kriminalitet, drogmissbruk eller annat normbrytande beteende skall den unges vårdbehov skyndsamt utredas av kommunens socialtjänst. Om ungdomen är i behov av annan insats än vad integrationsboendet kan tillhandahålla ansvarar kommunen för att den unge erbjuds lämplig vård- och boendeform. Kommunen svarar för kostnader som uppkommer i samband med detta. Samma ansvar gäller om utökade insatser krävs för att en enskild ungdoms behov skall kunna tillgodoses inom boendet under förutsättning att dessa insatser ges efter överenskommelse med socialtjänsten och bedöms som rimliga. Om den unge omöjliggör eller allvarligt försvårar insatser för sig själv eller de andra som vistas i boendet, eller om den unge behöver annan vård än den som hemmet kan erbjuda har ansvarig chef vid integrationsboendet rätt att avbryta placeringen enligt bestämmelser i socialtjänstförordningen 3 kap 15 §. Eventuell utskrivning skall dock så långt det är möjligt ske i samarbete med socialtjänsten i syfte att ge rådrum för att hitta en lösning och ny placering för den unge.

Förtydligande: Personal på är anställda på boendet har utbildningar som. BBIC. MI. HAP och KBT utbildning. Detta är dock inget behandlingshem utan ett familjärt och tryggt boende.

Geografi: Karlskrona. 5minuter till centrum.

Huvudman: HVB Maria Care AB

Org nr: 556964-4502

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Språk: Dari, Pashto , Engelska, Tyska, Arabiska, Somaliska

"HVB Maria Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Pojkar och flickor