HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

InDomi HVB

Tfn: 076-8003120
Fax: 023-155 10

Besöksadress: Kaserngården 17, 791 40 FALUN
Postadress: FALUN
Föreståndare: Therese Höglund, 070-3813815
Placeringsansv: Thomas Jakobsson, 076-3085773
Platsantal: 14
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: InDomi HVB Falun
Vi har plats för 14 flickor och pojkar i åldern 15 till och med 18 år fördelat på två enheter som av olika skäl behöver förändring i sin livssituation. Vi tillämpar en gedigen matchning/lämplighetsbedömning för optimalt tryggt och säkert boende för alla våra ungdomar.

Vi inriktar oss mot:
• Psykosocial problematik
• Beteendeproblematik
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Skolproblematik
• Begynnande missbruk eller kriminalitet
Placeringsgrund SOL och LVU.
Vi tar emot akutplaceringar i mån av plats.
Vi tar även emot kortare placering för neuropsykiatriska utredning i mån av plats.
Den unge har ofta destruktivt umgänge, problem med relationer till föräldrar, kamrater och skola. Den unge har problem med social interaktion och saknar verktyg och strategier för ett hälsosamt liv utan konflikter med omvärlden. Intagning sker efter noggrann lämplighetsbedömning för bästa möjliga behandlingsklimat för alla våra ungdomar.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder högspecialiserad vård i en hemlik miljö. Det innebär att vi inom verksamheten har psykolog, barn- och ungdomspsykiatriker och sjuksköterska med lång erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Vår föreståndare är auktoriserad socionom och steg 1 terapeut med lång erfarenhet inom socialt arbete samt vård och behandling.

Målgrupp: Vi erbjuder plats till flickor och pojkar åldrarna 15–18 år. Vi har 14 platser fördelat på två enheter. Vi gör en noggrann matchning och riskbedömning inför varje placering.
Problemområden som vi arbetar med är neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik samt problemskapande beteenden. Vi arbetar främst med Autism, ADHD, PTSD, depressioner, tvångssyndrom, självskadebeteende, aggression och impulskontroll och olika former av ångestsyndrom. De kan även ha begynnande drogproblematik och kriminellt beteende. De flesta har någon form av skolsvårigheter.

Behandling: Alla ungdomar träffar under sin placeringstid både psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker kontinuerligt. Behandlingsansvarig psykolog /steg 1-terapeut leder behandlingsarbetet på HVB-hemmet. Ungdomarna kan erbjudas individuell psykoterapeutisk behandling i KBT/DBT och gruppbehandling samt medicinsk behandling. Gruppbehandlingar som vi bedriver är Färdighetsträning (enl. Marsha Linnehan), ART och HAP. Vi har ett lågaffektivt bemötande och arbetar främst med KBT och MI. För att omsätta KBT i vardagen använder vi oss av TBA där vi genom att göra funktionella beteendeanalyser försöker förstå orsaken till problembeteendets uppkomst. Alla behandlingsinsatser skräddarsys utifrån individuella behov och förutsättningar. Vi delar upp behandlingen i tre faser och de innebär: Fas 1: Kartläggning och observationer, fas 2: Behandlingsinsatser fas 3: Utsluss.

Boendet: Personal på boendet är som minst socialpedagoger. Alla har vidareutbildning inom MI och KBT. Vi har alltid personal som är vaken på natten som finns tillgänglig för ungdomarna. Vi arbetar för att ungdomarna ska känna sig delaktiga i verksamheten. Vi har gott samarbete med skolorna i Falun och olika föreningsverksamheter. Vi arbetar förebyggande med tryggheten och säkerheten på boendet.

Geografi: Falun, regementet, ca 1,5km från stadskärnan.

Huvudman: InDomi AB

Org nr: 559045-6272

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndaren på InDomi HVB Falun

Språk: Engelska, turkiska, Uiguriska, Rysska.

Övriga upplysningar: InDomi betyder " i hemmet" vilket genomsyrar hela år verksamhet, till den grad att vi själva skall kunna placera våra egna nära och kära på hemmet i god förvissning om att de är i goda och trygga händer.

Kvalitetspolicy:
InDomi AB ska vara en förebild och det självklara valet vid val av vård och behandling. Vår verksamhet skall ha en framskjuten plats bland aktörer som i Sverige bedriver social omsorg och detta skall ske på ett ansvarsfullt sätt, med fokus på högsta möjliga kvalitet.

Kärnvärden:
Kvalitet, Engagemang och Utveckling

Verksamhetsmål:
Att via bästa möjliga samverkan och insatser uppfylla uppdragsgivarens förväntning av behandlingsinsatsen, till största möjliga belåtenhet. Uppfylla uppdraget i samverkan med den unge och dennes vårdnadshavare på ett sådant sätt att placeringen alltid uppfattas som optimalt positiv för den unges utveckling mot ett bättre och fungerande liv i samhället.

"InDomi HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO